Sykeavbruddsforsikring

Skilt til legevakt

Sykdom kan være svært kostbart for den som er selvstendig næringsdrivende, siden faste utgifter fortsetter å løpe, mens inntektene reduseres eller uteblir. Særlig for advokater som arbeider alene, i firma med få ansatte eller i kontorfellesskap, kan et sykefravær gi store økonomiske bekymringer. Advokatforeningens tilbud på sykeavbruddsforsikring er spesielt tilpasset advokatvirksomhet.

Skjema 7 Søknad om sykeavbruddsforsikring

Forsikringsvilkår

Priseksempler sykeavbruddsforsikring

Hva blir premien?

500

4 000

kr 0

årlig premie Søk nå

Maksimal utbetaling: kr 0

Les mer om forutsetning for maksimal utbetaling

Sykdom kan være svært kostbart for den som er selvstendig næringsdrivende, siden en stor del av utgiftene løper som før mens inntektene uteblir. Inntektsbortfallet blir i liten grad kompensert av NAV. NAV betaler maksimalt 75% av 6G, kr 435.973 per år. Dersom du er ansatt i eget AS, vil du få 100% av 6G, som tilsvarer kr 581.298 per år.

Advokatforeningens tilbud om sykeavbruddsforsikring er spesielt tilpasset advokatvirksomhet:

  • Det er ikke krav om at forsikringen først gjelder ved 100% sykemelding. Vi tilbyr full erstatningsutbetaling ved 90% sykemelding, slik at du kan arbeide litt hvis du ønsker det.
  • Du kan velge at forsikringen skal gjelde allerede ved 50% sykemelding.
  • Sykeavbruddsforsikring gir deg inntil kr 4000 ekstra utbetalt per dag. Nivået på utbetalingen bestemmer du selv.
  • Du velger om utbetalingsperioden skal være hele to år, eventuelt et år.
  • Følgende psykologbistand er inkludert i dekningen:
    • Telefontjeneste: inntil 3 telefonsamtaler á 30 min. per samtale.
    • ReStart: inntil 5 timer psykologisk veiledning á 50 min. per konsultasjon etter henvisning fra fastlege.
  • Vi dekker advokat-vikar ved 100 % arbeidsuførhet, oppad begrenset til kr 25 000.

Du velger om karenstiden skal være 14 eller 30 dager, det vil si om forsikringsutbetalingen skal begynne allerede etter 14 dagers sykdomsfravær eller først etter 30 dagers sykdomsfravær.

Hvem som kan tegne sykeavbruddsforsikringen

Tilbudet gjelder for medlemmer av Advokatforeningen. Du må være selvstendig næringsdrivende advokat eller advokat som er innehaver av advokatfirma og under 70 år. I tillegg må du være medlem av norsk folketrygd og ha rett til sykepenger fra folketrygden.

Premieberegning

Forsikringspremien avhenger av ønsket dagpengeerstatning, og om erstaningsperioden skal være 12 eller 24 måneder. Premien avhenger også av hvilken sykemeldinsgrad du ønsker at forsikringen skal gjelde fra, og om karenstiden skal være 14 eller 30 dager.

Ved en eventuell utbetaling, er det en forutsetning at utbetalingen ikke medfører høyere inntekt enn om du ikke var syk. Det er derfor viktig at du tilpasser dagpengebeløpet til omsetningen i din virksomhet. I kalkulatoren vil du derfor finne en beregning av maksimal utbetaling som kan være til hjelp ved valg av dagpengebeløp.  

Prøv sykeavbruddskalkulatoren øverst på siden!

Alternativt se premieeksempler i eget vedlegg øverst på siden, eller ta kontakt med Anders Smedsrød hos Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton. Kontaktinformasjon finner du nederst på nettsiden.

Slik tegner du vår sykeavbruddsforsikring

Forsikringen kan kjøpes individuelt av den enkelte advokat. Forsikringen tegnes ved å fylle ut søknadsskjemaet som du finner øverst på siden, inkludert egenerklæringen om helse (side 2 i skjemaet).

Utfylt søknadsskjema sendes til Advokatforeningens forsikringsmegler:
Lockton Companies AS
Ruseløkkveien 6
0251 Oslo.

Forsikringen trer i kraft når helseerklæringen er godkjent av forsikringsgiver.

Advokatforeningens sykeavbruddsforsikring leveres av Hiscox Syndicate 33. Hiscox er et syndikat i Lloyd’s, og representert i Norge via Norwegian Underwriting Agency AS, NUA, som coverholder. 

Ved sykdom

Dersom du blir sykemeldt og skal melde krav under sykeavbruddsforsikringen meldes kravet til Norwegian Underwriting Agency AS, NUA.

Følgende informasjon må sendes inn:
• Kopi av sykmelding (del B)
• Kopi av årsregnskap/næringsoppgaven for de to siste år

Det vil kunne være behov for å innhente ytterligere informasjon, som kopi av journal fra lege.
Første utbetaling vil tidligst kunne finne sted når karenstiden er over, etter 14 eller 30 dager.

Kontaktinformasjon til NUA:
Rådhusgata 23, 0158 Oslo.
Telefon: 06185
E-post: post@norua.com

Kontakt

Ved spørsmål og behov for ytterligere informasjon om Advokatforeningens tilbud om sykeavbruddsforsikring kontakt Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton companies AS ved:

Anders Smedsrød
anders.smedsrod@no.lockton.com
telefon: 99 10 99 82