Sykeavbruddsforsikring

Sykdom kan være svært kostbart for den som er selvstendig næringsdrivende, siden faste utgifter fortsetter å løpe, mens inntektene reduseres eller uteblir. Særlig for advokater som arbeider alene, i firma med få ansatte eller i kontorfellesskap, kan et sykefravær gi store økonomiske bekymringer. Advokatforeningens tilbud på sykeavbruddsforsikring er spesielt tilpasset advokatvirksomhet.

Skjema 7 Søknad om sykeavbruddsforsikring

Forsikringsvilkår

Priseksempler sykeavbruddsforsikring

Sykdom kan være svært kostbart for den som er selvstendig næringsdrivende, da en stor del av utgiftene løper som før mens inntektene uteblir. Inntektsbortfallet blir i liten grad kompensert av NAV. NAV betaler maksimalt 65% av 6G, kr 361.046 per år. Dersom du er ansatt i eget AS, vil du få 100% av 6G, som tilsvarer kr 555.456 per år.

Advokatforeningens tilbud om sykeavbruddsforsikring er spesielt tilpasset advokatvirksomhet:

 • Det er ikke krav om at forsikringen først gjelder ved 100% sykemelding. Vi tilbyr full erstatningsutbetaling ved 90% sykemelding, slik at du kan arbeide litt hvis du ønsker det.
 • Du kan velge at forsikringen gjelder allerede ved 50% sykemelding.
 • Sykeavbruddsforsikring gir deg inntil kr 4000 ekstra utbetalt per dag. Nivået på utbetalingen bestemmer du selv.
 • Du velger om utbetalingsperioden skal være hele to år, eventuelt et år.
 • Vi dekker psykologbistand:
  • Telefontjeneste: inntil 3 telefonsamtaler á 30 min. per samtale.
  • ReStart: inntil 5 timer psykologisk veiledning á 50 min. per konsultasjon etter henvisning fra fastlege.
 • Vi dekker advokat-vikar ved 100 % arbeidsuførhet, oppad begrenset til kr 25 000.

Karenstiden kan avtales til 14 eller 30 dager

Hvem kan tegne sykeavbruddsforsikring

Avtalen gjelder for medlemmer av Advokatforeningen. Du må være:

 • Selvstendig næringsdrivende advokat eller

 • Advokat som er innehaver av advokatfirma og

 • under 70 år

Premieberegning

Forsikringspremien avhenger av valgt dagpengeerstatning, valgt karenstid og valgt sykmeldingsgrad, samt valgt erstatningsperiode – 12 mnd. eller 24 mnd.

Premieeksempel ved dagpengesats på kr 3000:

 

Dagpenge-beløp

Dekning

Karens

Erstatnings-periode

Årlig premie

Kr 3.000

Min. 50 % sykemeldt

14 dg

12 mnd.

Kr 21.069

24 mnd.

Kr 24.237

Kr 3.000

Min. 50 % sykemeldt

30 dg

12 mnd.

Kr 14.767

24 mnd.

Kr 16.987

Kr 3.000

Min. 90 % sykemeldt

14 dg

12 mnd.

Kr 14.679

24 mnd.

Kr 16.869

Kr 3.000

Min. 90 % sykemeldt

30 dg

12 mnd.

Kr  10.802

24 mnd.

Kr 12.429

Se ellers øvrige premieeksempler i eget vedlegg øverst på siden, eller ta kontakt med Anders Smedsrød eller Ann Ellingsen hos Lockton. Deres kontaktinformasjon finnes nederst på siden

Slik tegner du vår sykeavbruddsforsikring

Forsikringen kan kjøpes individuelt av den enkelte advokat, eller av advokatfirmaet, og ved å fylle ut søknadsskjemaet, inkludert egenerklæringen om helse (side 2 i skjemaet).

Forsikringen gjelder fra den dag forsikringsgiver har mottatt søknad om forsikringen, likevel med ansvarsbegrensning frem til egenerklæringen om helse er ferdig behandlet av forsikringsgiver.

Dersom forsikringen kjøpes av et advokatfirma med minimum fem advokater og alle har sykeavbruddsforsikring i annet selskap, kan forsikringen tegnes uten helseerklæring. Forsikringsselskapet kan innhente helseopplysninger fra eksisterende forsikringsselskap, og eksisterende reservasjoner eller forbehold kan bli videreført.

Utfylt søknadsskjema sendes til Advokatforeningens forsikringsmegler:
Lockton Companies AS
Ruseløkkveien 6
0251 Oslo.

Advokatforeningens sykeavbruddsforsikring leveres av AEGIS Syndicate 1225. AEGIS er et syndikat i Lloyd’s, og representert i Norge via Norwegian Underwriting Agency AS, NUA, som coverholder. 

Ved sykdom

Dersom du blir sykemeldt og skal melde krav under sykeavbruddsforsikringen meldes kravet til Norwegian Underwriting Agency AS, NUA.

Følgende informasjon må sendes inn:
• Kopi av sykmelding (del B)
• Kopi av årsregnskap/næringsoppgaven for de to siste år

Det vil kunne være behov for å innhente ytterligere informasjon, som kopi av journal fra lege.
Første utbetaling vil først kunne finne sted når karenstiden er over, etter 14 eller 30 dager.

Kontaktinformasjon til NUA:
Rådhusgata 23, 0158 Oslo.
Telefon: 06185
E-post: post@norua.com

For spørsmål og ytterligere informasjon kontakt

For spørsmål og ytterligere informasjon om Advokatforeningens tilbud om sykeavbruddsforsikring kontakt Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton companies AS ved:

Anders Smedsrød
anders.smedsrod@no.lockton.com
telefon: 99 10 99 82

eller

Ann Ellingsen
ann.ellingsen@no.lockton.com
telefon: 91 36 43 20