Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring gir erstatning til ansatte som blir utsatt for yrkessykdom eller arbeidsulykker på arbeidsstedet i arbeidstiden. Forsikringen er lovpålagt for alle bedrifter med ansatte. Advokatforeningen tilbyr også yrkesskadeforsikring til selvstendig næringsdrivende advokater.

Kjøp forsikringen her

For deg som har ansatte

Yrkesskadeforsikring gir erstatning til ansatte som blir utsatt for yrkessykdom eller arbeidsulykker på arbeidsstedet i arbeidstiden. Forsikringen er lovpålagt for alle bedrifter med ansatte.

For deg som selvstendig næringsdrivende

Yrkesskadeforsikring for selvstendig næringsdrivende advokater kan tegnes for innehaver(e) av enkeltpersonforetak og advokater som har advokatfirmaer som er ANS eller DA.

Dersom du er selvstendig næringsdrivende anbefaler vi at du kjøper frivillig yrkesskadetrygd i NAV i tillegg til yrkesskadeforsikring. Den frivillige yrkesskadetrygden sikrer dine grunnleggende behov som f.eks. behandling hos lege eller fysioterapeut på grunn av en yrkesskade.

Yrkesskadeforsikringen er et supplement til de offentlige ytelsene og vil bidra til at du får dekket ditt økonomiske tap etter reglene i forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. Du finner mer informasjon om frivillig yrkesskadetrygd på nettsidene til NAV.

HVA DEKKER FORSIKRINGEN?

I henhold til lov om yrkesskadeforsikring dekker yrkesskadeforsikringen følgende:

  • Tapt inntekt.
  • Tap i fremtidig inntekt.
  • Mènerstatning over 15%.
  • Påførte og fremtidige merutgifter.
  • Utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall.
  • Begravelseskostnader.

TILLEGGSDEKNINGER

Advokatforeningens fremforhandlede tilbud om yrkesskadeforsikring inkludere også følgende tilleggsdekninger:

  • Reise til/fra jobb

Yrkesskadeforsikringen er utvidet til også å gjelde reise til/fra jobb.

  • Psykologisk førstehjelp

Forsikringen dekker kostnader til akutthjelp som følge av psykologiske reaksjoner som skyldes en plutselig og uforutsett hendelse. En slik hendelse kan være ran, vold eller trafikkulykke.  Maksimal dekning for psykologisk førstehjelp er kr 40.000.

  • Tilpasninger på arbeidsplassen

Dersom du utsettes for en ulykke, og på grunn av ulykken får tapt funksjon i armer eller ben, eller taper synet på minimum ett øye, dekker forsikringen rimelige og nødvendige tilpasninger på arbeidsplassen med inntil kr 40.000.

Advokatforeningens tilbud om yrkesskadeforsikring kan utvides til å dekke invaliditet fra 0-15 %, noe vi anbefaler alle å gjøre.

ERSTATNINGENS STØRRELSE

Erstatningen beregnes ut fra alder, sivilstand, lønn og grad av invaliditet og uførhet.

ANNEN ULYKKESFORSIKRING

For at den enkelte ansatte og du som selvstendig næringsdrivende skal være dekket for ulykker hele døgnet, anbefaler vi at det alltid tegnes annen ulykkesforsikring (fritidsulykkesforsikring) i tillegg til yrkesskadeforsikring.

SLIK TEGNER DU VÅR YRKESSKADEFORSIKRING

Advokatforeningens tilbud om yrkesskadeforsikring leveres av Gjensidige Forsikring ASA.

Forsikringen kjøpes elektronisk hos Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton companies AS, i Locktons forsikringsportal

Forsikringen er på grunn av sin form ikke en kollektiv avtale med Advokatforeningen som forsikringstaker. I stedet er det valgt et organisert fellesinnkjøp med Advokatforeningen som initiativtaker, tilrettelagt av Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton.

En følge av forsikringskjøpet er at Lockton blir forsikringsmegler for deg/advokatfirmaet. Ved kjøp avgis det derfor samtidig en fullmakt om at Lockton kan opptre som megler for deg/advokatfirmaet. Fullmakten gjelder bare for det enkelte forsikringsprodukt/de forsikringsproduktene som du/advokatfirmaet kjøper. Meglerfullmakten vil opphøre når forsikringsavtalen opphører.  Dersom du ønsker å avslutte eller flytte forsikringen, vil meglerfullmakten opphøre samtidig. 

For å kunne kjøpe forsikringen er det en forutsetning at du/advokatene og advokatfullmektigene i firmaet er medlem av Advokatforeningen.

PREMIEBEREGNING

Premien beregnes automatisk under kjøpet i forsikringsportalen.

KONTAKT

Ved spørsmål og behov for ytterligere informasjon om Advokatforeningens tilbud om ulykkesforsikring kontakt Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton companies AS ved:

Anders Smedsrød
anders.smedsrod@no.lockton.com
telefon: 99 10 99 82