Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring gir erstatning til ansatte som blir utsatt for yrkessykdom eller arbeidsulykker på arbeidsstedet i arbeidstiden. Forsikringen er lovpålagt for alle bedrifter med ansatte. Dersom du er ansatt i eget AS, plikter du også å tegne yrkesskadeforsikring.

I henhold til lov om yrkesskadeforsikring dekker forsikringen følgende:

  • Tapt inntekt
  • Tap i fremtidig inntekt
  • Menerstatning over 15 %
  • Påførte og fremtidige merutgifter
  • Utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall begravelseskostnader

Advokatforeningens fremforhandlede tilbud dekker også:

  • reisen til/fra jobb
  • psykologisk førstehjelp, som vil si at forsikringen dekker kostander til akutthjelp som følge av psykologiske reaksjoner som skyldes en plutselig og uforutsett hendelse. Maksimal dekning for psykologisk førstehjelp er kr 40 000,-
  • tilpasninger på arbeidsplassen

Advokatforeningens tilbud om yrkesskadeforsikring kan utvides til å dekke invaliditet fra 1-15 %, noe Advokatforeningen anbefaler.

Her kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om yrkesskadeforsikring og tegne forsikringen elektronisk.

Dersom du har spørsmål om forsikringsproduktet eller tegningsprosessen, ta gjerne kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Companies, Anders Smedsrød.

Anders Smedsrød
E-post: anders.smedsrod@no.lockton.com
telefon: 99 10 99 82