Fritidsulykkesforsikring

Sammen med Tryg tilbyr Advokatforeningen fritidsulykkesforsikring. Forsikringen supplerer den lovpålagte yrkesskadeforsikringen.

En fritidsulykkeforsikring gir trygghet der de fleste ulykker skjer; i fritiden.

Grensedragningen for hva som faller inn under betegnelsen "yrkesskade", og derfor under yrkesskadeloven, kan være uklar. Ved å tegne fritidsulykkesforsikring sikrer du at det også er forsikringsdekning for ulykker som skjer på fritiden.

Forsikringen kan utvides til å dekke menerstatning fra 1 - 15 %. 

I Locktons forsikringsportal kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om fritidsulykkesforsikring og tegne forsikringen elektronisk.

Ved spørsmål, ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Norway: Olav Botnen.

Olav Botnen
E-post: 
telefon: 99 51 85 85