Fritidsulykkesforsikring

Sammen med Tryg tilbyr Advokatforeningen fritidsulykkesforsikring. Forsikringen supplerer den lovpålagte yrkesskadeforsikringen.

En fritidsulykkeforsikring gir trygghet der de fleste ulykker skjer; i fritiden, og dekker også forhold som belastningsskader, kreft, hjerte- og karsykdommer med mer.

Forsikringen kan utvides til å dekke uføreytelser under 15 % ervervsuførhet, noe som anbefales.

I Locktons forsikringsportal kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om fritidsulykkesforsikring og tegne forsikringen elektronisk.

Ved spørsmål, ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Norway: Olav Botnen.

Olav Botnen
E-post: 
telefon: 99 51 85 85