Retningslinjer for loutvalgene

Retningslinjene ble sist revidert på møte i Advokatforeningens hovedstyre 18. oktober 2019.

Om lovutvalgenes arbeid

Lovutvalgenes oppgaver

Lovutvalgenes sammensetning

Habilitet

Høringsuttalelser

Lovutvalgslederens oppgaver og ansvar

Spesielt om dissens

Uttalelser til media

Andre oppgaver

Møter i lovutvalget

1. Om lovutvalgenes arbeid

Arbeidet i lovutvalgene er en sentral del av foreningens rettspolitiske virksomhet. Gjennom arbeidet i lovutvalgene bidrar Advokatforeningen aktivt til utviklingen av lover og regler.

2. Lovutvalgenes oppgaver

Lovutvalgenes oppgaver er innenfor sitt fagområde å:

  • Utarbeide forslag til foreningens høringsuttalelser
  • Følge med i lovgivningsarbeider, herunder delta på høringer og i møter med aktuelle myndigheter
  • Ta opp spørsmål om endringer i lover og forskrifter eller behov for nye lover
  • Avgi uttalelser om spørsmål av prinsipiell interesse innen utvalgets fagområde, herunder prinsipielle spørsmål som medlemmer av foreningen tar opp via sekretariatet
  • Bistå med utarbeidelse av praktisk informasjon til Advokatforeningens nettsider

3. Lovutvalgenes sammensetning

Hvert lovutvalg skal bestå av inntil fem medlemmer, hvorav et av medlemmene oppnevnes som leder av utvalget. Hovedstyret kan oppnevne flere medlemmer til utvalg med en særlig stor arbeidsbelastning.

Hvert lovutvalg bør bestå av medlemmer som representerer ulik kompetanse innenfor utvalgets fagområde.

Medlemmene oppnevnes av hovedstyret for tre år, med mulighet for en gangs gjenoppnevnelse. Et utvalgsmedlem kan gjenoppnevnes for ytterligere én periode, som leder av utvalget.

Nye medlemmer av lovutvalgene oppnevnes som hovedregel på hovedstyrets møte i desember måned. De nye medlemmene forutsettes å tiltre utvalgene per 1. januar. Dersom frist for å avgi høringsuttalelse er kort tid etter tiltredelsestidspunktet for de nye medlemmene, bør høringsuttalelsen utformes av medlemmene av det gamle utvalget. Dersom fristen er noe ut i tid, skriver det nye utvalget høringsuttalelsen. Sekretariatet kan beslutte at et lovutvalg skal ha en juridisk sekretær som skal bistå utvalget i utvalgets arbeid. Sekretæren oppnevnes for to år, med mulighet for en gangs gjenoppnevnelse.

Hovedstyret avgjør til enhver tid hvilke lovutvalg foreningen skal ha.

4. Habilitet

Et lovutvalgsmedlem som i annen sammenheng har behandlet et spørsmål lovutvalget er forelagt for vurdering og uttalelse, eksempelvis som representant i et offentlig oppnevnt utvalg som har avgitt en utredning, skal opplyse om dette. Det må vurderes konkret om et medlem av lovutvalget bør fratre ved behandlingen av høringsuttalelsen i lovutvalget.

Et lovutvalgsmedlem bør utvise varsomhet med å delta i behandlingen av en høringssak i lovutvalget og samtidig utforme høringsuttalelse i samme sak på vegne av en klient eller på eget advokatfirmas vegne.

5. Høringsuttalelser

Innstillinger, utkast etc. som foreningen mottar, vil bli sendt samtlige medlemmer av lovutvalget per e-post.

Lovutvalget bes vurdere om den mottatte saken også bør forelegges et annet/andre utvalg for uttalelse.

Dersom lovutvalget ikke anser seg å være rette utvalg for henvendelsen, skal det gis tilbakemelding til sekretariatet så fort som mulig.

Dersom en sak forelegges flere lovutvalg for uttalelse, vil det av e-posten til utvalgene fremgå hvilket lovutvalg som har hovedansvaret for foreningens høringsuttalelse. Dette utvalget vil ha ansvar for å samordne uttalelsene fra de øvrige utvalgene saken er fremlagt for.

Dersom lovutvalget ikke finner å ville avgi uttalelse, må sekretariatet underrettes, senest en uke før høringsfristens utløp.

Hvert medlem av lovutvalget skal gis mulighet til å uttale seg. Det bør fremgå av oversendelsen til sekretariatet at uttalelsen er forelagt alle medlemmene av utvalget.

Lovutvalgene utformer høringsuttalelsene på vegne av Advokatforeningen. Uttalelser skal derfor avgis i Advokatforeningens navn.

Lovutvalgene står fritt til å uttale seg om fagjuridiske og rettspolitiske spørsmål. Lovutvalgene skal særlig vurdere rettssikkerhetsspørsmål. Lovutvalgene bør også være oppmerksomme når det gjelder vurderinger som angår advokatstandens egen næring. Lovutvalget sender sitt forslag til høringsbrev til sekretariatet senest en uke før høringsfristens utløp. Utvalgets uttalelse skal sendes sekretariatet per e-post i word-format.

Sekretariatet sørger for at høringsuttalelsen legges ut og gjøres tilgjengelig på foreningens hjemmeside.

6. Lovutvalgslederens oppgaver og ansvar

Lederen av hvert lovutvalg har ansvar for å koordinere arbeidet med utformingen av lovutvalgets høringsuttalelse, men kan delegere arbeidet med å skrive utvalgets uttalelse. Dersom lederen fratrer, kan utvalget utpeke den blant medlemmene som skal lede utvalget.

Det forutsettes at medlemmer av foreningen som påtar seg verv som tillitsvalgt både har den nødvendige kompetanse og kapasitet til å delta i lovutvalgets arbeid. Det påligger lederen av hvert lovutvalg et ansvar for å underrette sekretariatet dersom dette ikke er tilfellet.

Lederen av lovutvalget skal håndtere henvendelser fra media.

7. Spesielt om dissens

Lovutvalget bør søke å utforme en samlet høringsuttalelse. I høringsuttalelsen kan både hensyn som taler for og mot det forelagte forslaget tydelig fremkomme. Dersom det ikke er mulig å utforme en samlet uttalelse for lovutvalget, bør det i tillegg utformes en dissenterende uttalelse. Det skal varsles om dissensen til sekretariatet. Hovedstyret eller hovedstyrets arbeidsutvalg vil ta stilling til den videre behandlingen av uttalelsene.

8. Uttalelser til media

Det er viktig å være seg stillingen som tillitsvalgt for foreningen bevisst når man besvarer henvendelser fra media.

Uttalelser skal gis ut fra en generell vurdering, og konkrete enkeltsaker kan ikke kommenteres. Besvarelsen av en henvendelse fra media kan derfor eksempelvis begynne på følgende måte: "Jeg kan ikke uttale meg om denne saken spesielt, men generelt gjelder at.../på generell basis kan jeg si at..." Sitatsjekk skal foretas.

Så langt det er mulig, bør foreningens kommunikasjonssjef orienteres om uttalelser gitt til media. Kommunikasjonssjefen kan også rådspørres på forhånd, dersom det er ønskelig.

9. ANDRE OPPGAVER

Lovutvalgets medlemmer skal delta på relevante møter og høringer, både i departementet og Stortinget.

Dersom lovutvalget blir direkte kontaktet og invitert, bes lovutvalget underrette sekretariatet om dette, som kan bistå i det forberedende arbeidet.

Dersom medlem av et lovutvalg har deltatt i høring eller møter, skal sekretariatet orienteres om høringens/møtets innhold og eventuelt utfall.

10. Møter i lovutvalget

Arbeidet i lovutvalget vil noen ganger kreve møte mellom medlemmene i lovutvalget. Det oppfordres til å avholde video- og telefonmøter så langt det lar seg gjøre. Advokatforeningen kan dekke reise- og møteutgifter ved forhåndssamtykke.