Retningslinjer for lovutvalgene

Retningslinjene ble sist revidert på møte i Advokatforeningens hovedstyre 31. mai 2024.

Om lovutvalgenes arbeid

Lovutvalgenes oppgaver

Lovutvalgenes sammensetning

Lovutvalgslederens oppgaver og ansvar 

Uavhengighet

Utarbeidelse av høringsuttalelser

Høringsuttalsenes innhold

Særlig om dissens

Uttalelser til media

Andre oppgaver

Møter i lovutvalget

1. Om lovutvalgenes arbeid

Arbeidet i lovutvalgene er en sentral del av foreningens rettspolitiske virksomhet. Gjennom arbeidet i lovutvalgene bidrar Advokatforeningen aktivt til utviklingen av lover og regler.

2. Lovutvalgenes oppgaver

Lovutvalgenes oppgaver er innenfor sitt fagområde å:

  • Utarbeide forslag til foreningens høringsuttalelser
  • Følge med på myndighetenes lovgivningsarbeid, herunder delta på høringer og i møter med aktuelle myndigheter
  • Ta opp spørsmål om endringer i lovgivningen
  • Avgi uttalelser om spørsmål av prinsipiell interesse innen utvalgets fagområde, herunder prinsipielle spørsmål som medlemmer av foreningen tar opp via sekretariatet

3. Lovutvalgenes sammensetning

Hvert lovutvalg skal bestå av inntil fem medlemmer, hvorav et av medlemmene oppnevnes som leder av utvalget. Hovedstyret kan oppnevne flere medlemmer til utvalg med en særlig stor arbeidsbelastning.

Hvert lovutvalg bør bestå av medlemmer som representerer ulik kompetanse innenfor utvalgets fagområde.

Medlemmene oppnevnes av hovedstyret for tre år, med mulighet for en gangs gjenoppnevnelse. Et utvalgsmedlem kan gjenoppnevnes for ytterligere én periode, som leder av utvalget.

Nye medlemmer av lovutvalgene oppnevnes som hovedregel på hovedstyrets møte i desember måned. De nye medlemmene forutsettes å tiltre utvalgene per 1. januar. Dersom frist for å avgi høringsuttalelse er kort tid etter tiltredelsestidspunktet for de nye medlemmene, bør høringsuttalelsen utformes av medlemmene av det gamle utvalget. Dersom fristen er noe ut i tid, skriver det nye utvalget høringsuttalelsen. Sekretariatet kan beslutte at et lovutvalg skal ha en juridisk sekretær som skal bistå utvalget i utvalgets arbeid. Sekretæren oppnevnes for to år, med mulighet for en gangs gjenoppnevnelse.

I tillegg til utvalgenes ordinære medlemmer kan et av hovedstyrets medlemmer tiltre utvalgene, jf. Advokatforeningens vedtekter § 7-2.

Hovedstyret avgjør hvilke lovutvalg foreningen skal ha. 

4. Lovutvalgslederens oppgaver og ansvar

Lederen av hvert lovutvalg har ansvar for å koordinere arbeidet med utformingen av lovutvalgets høringsuttalelser, men kan delegere arbeidet med å skrive utvalgets uttalelse. Dersom lederen fratrer, kan utvalget utpeke den blant medlemmene som skal lede utvalget frem til hovedstyret har oppnevnt ny leder.

Det forutsettes at medlemmer av foreningen som påtar seg verv som tillitsvalgt både har den nødvendige kompetanse og kapasitet til å delta i lovutvalgets arbeid. Det påligger lederen av hvert lovutvalg et ansvar for å underrette sekretariatet dersom dette ikke er tilfellet.

Lederen av lovutvalget skal håndtere henvendelser fra media, se nærmere under i punkt 9.

5. Uavhengighet

Et lovutvalgsmedlem som tidligere har deltatt i lovgivningsprosessen i de spørsmål som er på høring, eksempelvis som medlem av et offentlig oppnevnt utvalg som har avgitt en utredning, skal opplyse om dette. I utgangspunktet bør ikke utvalgsmedlemmet i slike tilfeller delta i arbeidet med høringsuttalelsen. 

Et lovutvalgsmedlem bør utvise varsomhet med å delta i behandlingen av en høringssak i lovutvalget samtidig som en selv eller andre i sitt advokatfirma utformer høringsuttalelse i samme sak på vegne av en klient eller på eget advokatfirmas vegne. Det må i tilfelle opplyses om det til sekretariatet. 

Dersom lovutvalget får innspill fra berørte organisasjoner eller andre tredjeparter i forbindelse med en sak som er på høring, bør lovutvalget utvise forsiktighet dersom det er aktuelt å følge opp innspillene. 

Lovutvalget må i sin uttalelse holde seg innenfor Advokatforeningens formål, og utvalgsmedlemmene må i sitt arbeid opptre med uavhengighet fra andre utenforliggende formål.

6. Utarbeidelse av høringsuttalelser

Innstillinger, høringsutkast etc. som foreningen mottar, vil bli sendt samtlige medlemmer av lovutvalget per e-post.

Lovutvalget skal snarest mulig vurdere om den mottatte saken også bør forelegges et annet/andre utvalg for uttalelse.

Dersom lovutvalget ikke anser seg å være rette utvalg for henvendelsen, skal det gis tilbakemelding til sekretariatet så fort som mulig.

Dersom en sak forelegges flere lovutvalg for uttalelse, vil det av e-posten til utvalgene fremgå hvilket lovutvalg som har hovedansvaret for foreningens høringsuttalelse. Dette utvalget vil ha ansvar for å samordne uttalelsene fra de øvrige utvalgene saken er fremlagt for.

Dersom det blir klart at lovutvalgene ikke makter å enes om et felles syn på spørsmål høringen reiser, skal sekretariatet underrettes snarest mulig. Det vises for øvrig til punkt 8.

Dersom lovutvalget ikke ønsker å avgi uttalelse, må sekretariatet underrettes, senest to uker før høringsfristens utløp.

Hvert medlem av lovutvalget skal gis mulighet til å uttale seg. Det bør fremgå av oversendelsen til sekretariatet at uttalelsen er forelagt alle medlemmene av utvalget.

Lovutvalget sender sitt forslag til høringssvar til sekretariatet senest to uker før høringsfristens utløp. Dersom høringsfristen er kortere enn to måneder, er internfristen en uke før høringsfristens utløp.

Utvalgets uttalelse skal sendes sekretariatet per e-post i word-format. Sekretariatet kan bestemme at uttalelsen skrives i en mal som er fastsatt av sekretariatet.

Lovutvalgene utformer forslag til høringsuttalelse fra Advokatforeningen. Uttalelser avgis i Advokatforeningens navn, og signeres av hovedstyrets leder og generalsekretær.

Forslaget fra lovutvalget kan endres før det avgis av Advokatforeningen. Dersom det foretas større endringer, vil lovutvalget bli orientert om dette før høringsuttalelsen avgis. 

Sekretariatet sørger for at høringsuttalelsen sendes inn og gjøres tilgjengelig på foreningens hjemmeside.

7. Høringsuttalelsenes innhold

Lovutvalgene står fritt til å uttale seg om fagjuridiske og rettspolitiske spørsmål. Lovutvalgene skal særlig vurdere rettssikkerhetsspørsmål. Lovutvalgene bør også være oppmerksomme når det gjelder vurderinger som angår advokatene og advokatbransjen. 

Lovutvalgene bør ikke uttale seg om rene politiske spørsmål. Eksempelvis kan lovutvalget avgrense mot slike spørsmål på denne måten: «Hvorvidt […], er et politisk spørsmål som det ikke er naturlig at Advokatforeningen uttaler seg om.»

Lovutvalgene må også utvise forsiktighet med å basere sitt syn på faglige vurderinger utenfor jussen, som for eksempel teknisk- eller økonomifaglige vurderinger.

8. Særlig om dissens

Lovutvalget bør søke å utforme en samlet høringsuttalelse til sekretariatet. I høringsuttalelsen kan både hensyn som taler for og mot det forelagte forslaget tydelig fremkomme. Dersom det ikke er mulig å utforme en samlet uttalelse for lovutvalget og det velges å ikke legge flertallets syn til grunn, skal utvalget orientere sekretariatet om dette snarest mulig, og senest innen 14 dager før høringsfristen. Det skal samtidig gis en beskrivelse av hva uenigheten består i. 

Det samme gjelder dersom en sak er forelagt flere lovutvalg, og utvalgene har ulike oppfatninger om de spørsmål saken reiser. Også her bør det likevel søkes å komme frem til en samlet uttalelse uten dissens. Dersom dette ikke er mulig, skal det ansvarlige lovutvalget varsle sekretariatet om uenigheten snarest mulig, og senest innen 14 dager før høringsfristen. Det skal samtidig gis en beskrivelse av hva uenigheten består i. 

Ved dissens i et utvalg eller mellom utvalg, vil hovedstyret avgjøre innholdet i Advokatforeningens høringsuttalelse.

Innspill som kommer etter de interne fristene som er satt, vil i utgangspunktet ikke bli hensyntatt. I høringssaker hvor det er sannsynlig at det vil forekomme dissens, kan det settes en kortere internfrist enn hovedregelen på to uker. 

9. Uttalelser til media

Det er viktig å være seg rollen som tillitsvalgt for foreningen bevisst når man besvarer henvendelser fra media. Man skal oppgi hvilket verv man har til journalisten.

Uttalelser skal gis ut fra en generell vurdering, og konkrete enkeltsaker kan ikke kommenteres. Besvarelsen av en henvendelse fra media kan derfor eksempelvis begynne på følgende måte: «Jeg kan ikke uttale meg om denne saken spesielt, men generelt gjelder at.../på generell basis kan jeg si at...» Sitatsjekk skal foretas.

Så langt det er mulig, bør foreningens kommunikasjonssjef rådspørres på forhånd før man avgir uttalelser til media.

10. Andre oppgaver

Lovutvalgets medlemmer kan bli forespurt om å delta på relevante møter og høringer, både i departementet og i Stortinget.

Dersom lovutvalget blir direkte kontaktet og invitert, bes lovutvalget underrette sekretariatet om dette, som kan bistå i det forberedende arbeidet.

Dersom medlem av et lovutvalg har deltatt i høring eller møter, skal sekretariatet orienteres om høringens/møtets innhold og eventuelt utfall.

11. Møter i lovutvalget

Arbeidet i lovutvalget vil noen ganger kreve møte mellom medlemmene i lovutvalget. Det oppfordres til å avholde video- og telefonmøter så langt det lar seg gjøre. Advokatforeningen kan unntaksvis dekke reise- og møteutgifter ved forhåndssamtykke.