Retningslinjer for Advokatforeningens tilslutning til nasjonale og internasjonale opprop, kampanjer, markeringer ol.

Vedtatt av Advokatforeningens hovedstyre 6. mars 2024

En av Advokatforeningens grunnleggende oppgaver er å arbeide for rett og rettssikkerhet. Advokatforeningen har lang tradisjon for å engasjere seg i rettsstats- og menneskerettighetsspørsmål. Advokater får gjennom sitt daglige virke innsikt i urett og urettferdighet som rammer borgerne, særlig grupper som er svake og utsatte. En viktig del av Advokatforeningens samfunnsoppdrag er derfor å være talsperson for slike grupper på et nasjonalt nivå.

 

Advokatforeningens nasjonale engasjement i disse spørsmålene skjer gjennom arbeid i ulike utvalg og komiteer.

 

Advokatforeningens internasjonale engasjement skjer først og fremst gjennom de organisasjonene foreningen er medlem av, herunder International Bar Association (IBA), International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) og Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE).

 

Advokatforeningen får med jevne mellomrom henvendelser fra ulike organisasjoner og personer, både nasjonalt og internasjonalt, om å slutte seg til eller støtte brev, opprop, kampanjer eller markeringer. Med utgangspunkt i Advokatforeningens organisering, slik den er redegjort for ovenfor, gjelder følgende retningslinjer for foreningens vurdering av slike forespørsler:

  1. Advokatforeningen kan støtte brev, opprop, kampanjer eller markeringer som gjelder et saksfelt foreningen har arbeidet med over tid og med en organisasjon vi kjenner godt.
  2. Enkeltpersoner kan støttes i særlige tilfeller, forutsatt at det er en advokat som utsettes for overgrep som følge av sin yrkesutøvelse. Advokatforeningen må ha mulighet til å verifisere at den informasjonen vi har om vedkommende er riktig.
  3. Advokatforeningen kan som hovedregel ikke gi økonomisk støtte til nasjonale eller internasjonale aksjoner eller markeringer.