Rutiner for varsling av tillitsvalgte og medlemmer

Vedtatt av Advokatforeningens representantskap 19. mai 2022

Innledning
Hvem gjelder rutinene for?
Hva menes med trakassering?
Forventninger til tillitsvalgte og medlemmer
Hvordan varsle
Håndtering av varsel
Reaksjoner

1. Innledning

I Advokatforeningen er det nulltoleranse for trakassering i advokatbransjen. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå dette. Alle i bransjen bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for alle.

Det betyr at alle foreningsorganer i Advokatforeningen skal forebygge, håndtere og følge opp trakassering.

Formålet med disse rutinene er å beskrive hvordan tillitsvalgte og øvrige medlemmer skal opptre, og hvordan Advokatforeningen skal håndtere saker der rutinene ikke følges.

2 . Hvem gjelder rutinene for?

Rutinene gjelder for alle tillitsvalgte i alle sammenhenger der de representerer Advokatforeningen, herunder på kurs, møter, reiser og andre arrangementer i regi av foreningen.

Tillitsvalgt betyr i denne sammenheng enhver som er valgt eller utnevnt til å gjøre en oppgave for Advokatforeningens foreningsorganer. Dette kan for eksempel være utvalgsmedlemmer, kretsstyremedlemmer, representantskapsmedlemmer, medlemmer i de ulike disiplinærutvalgene eller hovedstyremedlemmer. Varamedlemmer omfattes også.

Rutinene gjelder også for øvrige medlemmer som deltar på arrangementer i regi av Advokatforeningen.

3. Hva menes med trakassering?

Med trakassering menes uønskede handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Trakassering forekommer i mange varianter, blant annet som mobbing og seksuell trakassering.

Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal, og omfatte alt fra seksuelle kommentarer til uønsket berøring.

Hvorvidt noe er å regne som trakassering og/eller seksuell trakassering, må avgjøres konkret ut fra den aktuelle situasjonen.

4. Forventninger til tillitsvalgte og medlemmer

Forstått i lys av de forannevnte definisjonene av trakassering, forventes at tillitsvalgte og medlemmer

 • viser respekt for andres meninger og væremåte
 • viser respekt for andres privatliv og grenser
 • avstår fra alle former for kommunikasjon og handling som av den alminnelige fornuftige mann eller kvinne kan oppleves diskriminerende og krenkende
 • unngår berøring som kan oppleves som uønsket
 • unngår alle former for verbal intimitet som kan oppleves seksuelt ladet
 • ikke tilbyr noen form for motytelse med den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur

Det forventes dessuten at tillitsvalgte har et særlig ansvar i form av at de griper inn og varsler dersom det oppdages brudd på disse rutinene.

Advokatforeningen har ansvar for at rutinene gjøres kjent og overholdes.

5. Hvordan varsle

 • Den som utsettes for, er vitne til eller blir gjort kjent med trakassering under Advokatforeningens arrangementer, oppfordres til å varsle om dette til generalsekretær eller til overordnet tillitsvalgt. Med overordnet tillitsvalgt menes for eksempel kretsleder eller leder i utvalg.
 • Fremgangsmåten ved varslingen skal være forsvarlig. Varslingen kan skje muntlig eller skriftlig. Forsvarlig varsling skal kunne skje uten frykt for konsekvenser.
 • Det er mulig å være anonym som varsler, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte parter, og krav om anonymitet vil også kunne begrense foreningens mulighet til å følge opp et varsel.

6. Håndtering av varsel

 • Alle varsler skal tas på alvor. Dersom varselet gis til overordnet tillitsvalgt, skal overordnet tillitsvalgt så snart som mulig informere generalsekretær. Generalsekretær skal undersøke saken og vurdere hva som skal gjøres. Dersom saken er særlig alvorlig eller sakens karakter tilsier det kan saken deretter bringes inn for hovedstyret.
 • Det skal gis god informasjon til partene om prosessen. Både den som varsler og den det varsles om skal ivaretas. Begge parter må få anledning til å uttalelse seg og legge frem sin side av saken.
 • Etter at begge parter har blitt hørt, må foreningen komme frem til en løsning. Løsning må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Formålet er å hindre at eventuell trakassering fortsetter.
 • Opplysninger i forbindelse med saken skal behandles konfidensielt, og den som mottar eller håndterer et varsel har taushetsplikt. For å verne om partene involveres kun de personene som er strengt nødvendig for å håndtere saken.
 • Varsler skal få informasjon om hva som har blitt gjort med varselet, og begge parter vil motta informasjon når saken er ferdigbehandlet.
 • Hvis foreningen, etter en helhetlig vurdering, mener at anklagen er ubegrunnet, avsluttes saken så raskt som mulig.

7. Reaksjoner

Forutsetningen for å være tillitsvalgt i Advokatforeningen, er at vedkommende har den nødvendige tillit for å inneha vervet. Under behandling av en sak kan hovedstyret beslutte at den som anklages for trakassering skal fratre sitt verv, enten midlertidig eller permanent.

Beslutning om at den som anklages for trakassering skal fratre sitt verv, utelukker ikke andre reaksjoner som følger av foreningens vedtekter.

For øvrige medlemmer som anklages for trakassering, gjelder de generelle bestemmelsene om reaksjoner i vedtektene.