Vedtekter

Advokatforeningens vedtekter ble første gang vedtatt i fellesmøte på Lillehammer den 29. juni 1936. Siste gang de ble endret, var i møte i representantskapet 1. juni 2023.

1 Advokatforeningens formål og oppbygging

2 Medlemsbetingelser
3 Representantskapet
4 Hovedstyret og arbeidsutvalget
5 Kretsene
6 Generalsekretæren
7 Faggrupper og utvalg
8 God advokatskikk
9 Bestemmelser om tillitsvalgte
10 Kontingent
11 Advokatforeningens fond
12 Obligatorisk etterutdanning
13 Foreningsmessige reaksjoner
14 Avsluttende bestemmelser

1 Advokatforeningens formål og oppbygging

§ 1-1 Navn og formål

Foreningens navn er Den Norske Advokatforening.  Kortformen Advokatforeningen kan benyttes.
Advokatforeningens formål er å

 1. virke for rett og rettssikkerhet
 2. sikre en uavhengig advokatprofesjon med høy kvalitet i yrkesutøvelsen
 3. fremme god advokatskikk
 4. ivareta medlemmenes interesser og utvikle godt samarbeid mellom medlemmene

§ 1-2 Advokatforeningens sete

Advokatforeningens sete og kontorsted er i Oslo.

§ 1-3 Advokatforeningens organer

Advokatforeningens organer er

 1. representantskapet
 2. hovedstyret
 3. arbeidsutvalget
 4. valgkomiteen
 5. kretsmøtene
 6. kretsstyrene
 7. generalsekretæren
 8. faggrupper

2 Medlemsbetingelser

§ 2-1 Medlemskap

Som medlemmer av Advokatforeningen kan opptas

 1. advokater som stiller sikkerhet til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 2. advokater som er ansatt i stat eller kommune, jf. domstolloven § 233 første ledd bokstav c og advokatforskriften § 2-1 tredje ledd
 3. advokatfullmektiger hos advokater som nevnt i nr. 1 og 2
 4. advokater med norsk advokatbevilling som bare driver advokatvirksomhet i utlandet
 5. advokater som har blitt pensjonister etter å ha utøvet advokatvirksomhet
 6. studenter på bachelor- eller masterstudiet i rettsvitenskap
 7. Utenlandske advokater som arbeider i Norge med juridiske oppgaver og oppfyller kravene til advokatbevilling og medlemskap i den nasjonale advokatforeningen i landet hvor de oppfyller kravene til bevilling.

Ved fravær fra advokatvirksomhet, som ikke skyldes overgang til annen stilling eller virksomhet, kan medlemskapet etter søknad opprettholdes i en midlertidig periode. I særlige tilfeller kan medlemskapet også opprettholdes midlertidig dersom overgang til slik annen stilling eller virksomhet ikke vesentlig endrer vedkommendes tilknytning til advokatvirksomhet.

Hovedstyret vedtar nærmere regler om kontingent mv. for de forskjellige medlemsgruppene.

Medlemskap kan nektes dersom faglige, økonomiske eller etiske forhold tilsier at advokaten ikke bør være medlem av Advokatforeningen.

Studentmedlemskapet løper i syv eller fem år fra studiestart for henholdsvis master- og bachelorstudenter med mulighet for forlengelse. Bestemmelsene i disse vedtektene kommer til anvendelse på studentmedlemskap så langt de passer.

§ 2-2 Søknad om medlemskap

Skriftlig søknad om å bli medlem sendes på fastsatt skjema til Advokatforeningen. 

Generalsekretæren avgjør om søknaden skal innvilges. Hvis en søknad avslås, kan avslaget påklages til hovedstyret, jf. § 6-2 tredje ledd.

Et medlem tilhører den krets hvor det hovedsakelig driver sin advokatvirksomhet. Medlem som ikke driver advokatvirksomhet fra fast kontorsted, tilhører den krets hvor det bor. I tvilstilfeller avgjøres kretstilhørigheten av generalsekretæren. Vedtaket kan påklages til hovedstyret. 

Et medlem som flytter sitt kontor fra en krets til en annen skal varsle foreningen om dette.

Generalsekretæren holder de berørte kretser orientert om endringer i medlemskap.

§ 2-3 Opphør av medlemskap

Utmeldelse skjer ved skriftlig varsel til Advokatforeningen. 

Dersom et medlem ikke betaler kontingent, fastsatte avgifter eller gebyr ilagt i henhold til Regler for obligatorisk etterutdanning, kan det treffes beslutning om opphør av medlemskap. Varsel gis med 14 dagers frist.

Opphør av medlemskap besluttes av generalsekretæren. 

For medlemmer hvis advokatbevilling er tilbakekalt eller satt ut av kraft, skal medlemskapet opphøre. Dersom medlemmet straks angriper advokatbevillingsnemndens vedtak om tilbakekall, eller straks søker Advokatbevillingsnemnden om rett til å nytte advokatbevillingen til tross for konkurs, opphører medlemskapet først når en eventuell begjæring om oppsettende virkning for tilbakekallet, eller søknad om å nytte advokatbevillingen, er endelig avgjort av henholdsvis retten eller Advokatbevillingsnemnden i disfavør av medlemmet.

Advokat som meddeles advokatbevilling på ny, må søke om nytt medlemskap i henhold til §§ 2-1 og 2-2. Det samme gjelder advokat eller advokatfullmektig hvis medlemskap har opphørt av andre grunner.

§ 2-4 Medlemskapsforpliktelser

Ethvert medlem som opptas i foreningen er forpliktet til å etterleve foreningens vedtekter og de vedtak som blir truffet av foreningens organer med hjemmel i vedtektene, herunder vedtak truffet av representantskapet etter § 3-3 siste ledd.

Medlemskap i Den Norske Advokatforening (MNA) skal angis ved det enkelte medlems navn på brevark og i andre sammenhenger hvor det finnes naturlig. På brevark kan det gis en felles angivelse av medlemskapet dersom samtlige som omfattes av brevarket er medlemmer av foreningen.

Medlemmer som nevnt i § 2-1 første ledd nr. 5 og 6 har ikke stemmerett og regnes ikke med ved beregningen av medlemstallet etter § 3-1. De kan ikke ha tillitsverv i foreningen, med mindre særlige grunner tilsier at de oppnevnes.

Øvrige medlemmer kan velges til tillitsverv i foreningens organer og har plikt til å ta i mot oppnevnelser med mindre medlemmet tidligere har fungert i samme verv.

3 Representantskapet

§ 3-1 Representantskapets sammensetning

Representantskapet består av

 1. lederen i hver krets
 2. én representant fra hver av de faggruppene som er oppnevnt i henhold til § 7-1
 3. én representant for hver av de kretser som har 200–400 medlemmer og deretter én representant for hvert påbegynt 400 medlem. Det er medlemstallet per 1. januar samme år valget foretas, som danner grunnlag for beregning av antall representanter fra hver krets.

Medlemmer av representantskapet med varamedlemmer velges med virkning fra 1. mai til 30. april året etter. Valg av representanter og varamedlemmer som nevnt i nr. 1 og 3 foretas av kretsen. Valg av representanter og varamedlemmer som nevnt i nr. 2 foretas av gruppenes styrer eller i henhold til gruppens egne vedtekter. Valgene skal gjennomføres i perioden 15. januar til 30. mars det året den valgte representant skal påbegynne sitt verv. Generalsekretæren og representantskapets arbeidsutvalg underrettes straks om valgene.

Medlemmer av representantskapet kan gjenvelges. Velges en representant som medlem av hovedstyret, fratrer det som representantskapsmedlem, og varamedlemmet trer i dets sted.

§ 3-2 Representantskapets møter

Representantskapet avholder ett ordinært møte hvert år. Møtet holdes i løpet av første halvår hvert år. Representantskapets arbeidsutvalg og hovedstyret kan innkalle til ekstraordinære representantskapsmøter ved behov, og kan også innkalle til møter med kretslederne.

Representantskapets arbeidsutvalg fastsetter, i samarbeid med hovedstyret, tidspunkt og sted for de enkelte møter.

Det ordinære representantskapsmøtet innkalles av representantskapets arbeidsutvalg med bistand av generalsekretæren med minst tre ukers varsel som skal angi møtets dagsorden. Samtidig med dagsorden tilstilles representantene valgkomiteens forslag de år representantskapet skal foreta valg.

Representantskapsmøtene ledes av arbeidsutvalgets leder eller den representantskapet utpeker. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av representantene er til stede. Hovedstyrets medlemmer, foreningens generalsekretær og foreningens revisor har møte- og talerett på representantskapsmøtene, men har ikke stemmerett.

Bortsett fra ved vedtektsendringer etter § 14-1 og beslutninger etter § 3-3 siste ledd og § 12-1, avgjøres alle saker ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet har foreningens leder stemmerett, slik at lederens stemme gjør utslaget.

Ekstraordinært representantskapsmøte innkalles når representantskapets arbeidsutvalg eller hovedstyret bestemmer det, eller når det kreves av minst halvparten av representantene. I innkallingen kan det settes frist for forslag etter § 3-3 første ledd nr. 10.

§ 3-3 Representantskapets oppgaver

Representantskapet har til oppgave å

 1. trekke opp hovedlinjene for foreningens virksomhet
 2. behandle forslag til og vedta vedtektsendringer
 3. behandle forslag til og vedta endringer i Regler for god advokatskikk
 4. behandle hovedstyrets årsberetning og behandle og vedta foreningens regnskaper
 5. foreta valg av hovedstyrets medlemmer
 6. velge foreningens leder, nestleder og ett medlem av arbeidsutvalget
 7. vedta retningslinjer for valgkomiteen og velge valgkomité
 8. velge foreningens revisor, som tjenestegjør inntil annen revisor velges. Revisors godtgjørelse skal godkjennes av representantskapet
 9. behandle forslag til og vedta rammer for obligatorisk etterutdanning
 10. behandle saker som legges fram av hovedstyret
 11. behandle saker, som minst en av representantene skriftlig har krevd behandlet. Forslag må sendes generalsekretæren senest én måned før møtet, med mindre saken også fremmes av hovedstyret, eller representantskapet enstemmig vedtar å ta den under behandling

Representantskapet kan treffe vedtak om pålegg og retningslinjer overfor medlemmene vedrørende deres yrkesutøvelse. Foreningsmessige pålegg overfor medlemmene som ikke er hjemlet i vedtektene, vedtas etter samme regler som for vedtektsendringer.

§ 3-4 Representantskapets arbeidsutvalg

Representantskapet skal ha et arbeidsutvalg, bestående av en leder og inntil to andremedlemmer. Disse velges av representantskapet for ett år av gangen, og skal forberede representantskapets møter i samråd med hovedstyret, valgkomiteen og generalsekretæren. Forslag til leder og medlemmer av arbeidsutvalget kan fremmes av alle medlemmer av representantskapet, og gjenvalg kan skje inntil tre ganger.

4 Hovedstyret og arbeidsutvalget

§ 4-1 Hovedstyrets sammensetning

Hovedstyret består av 10 medlemmer, hvorav fire velges fra Oslo krets, to fra de øvrige østlandskretser, ett fra Aust-Agder, Vest-Agder, Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland kretser, ett fra Vestland krets, ett fra Møre og Romsdal og Trøndelag kretser og ett fra Nord-Norge kretsene.

I tillegg består hovedstyret av foreningens leder dersom lederen ikke velges blant dem som sitter i hovedstyret, jf. § 4-8. Hovedstyrets medlemmer velges for fire år og kan ikke gjenvelges. Et medlem av hovedstyret kan fortsette ut over sin fireårsperiode, dersom vedkommende er valgt som foreningens leder.

Det velges fem medlemmer til hovedstyret hvert annet år. I stedet for et hovedstyremedlem som har fått varig forfall, kan det velges et medlem for resten av vedkommendes funksjonstid. Når en leder blir sittende i hovedstyret utover en fireårsperiode, eller ikke sitter i hovedstyret ved valget, skal det ikke ha innvirkning på valg av de øvrige hovedstyremedlemmer.

§ 4-2 Valg av hovedstyremedlemmer

Hovedstyremedlemmene velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling skal ta hensyn til at hovedstyret får en best mulig sammensetning basert på bl.a. personlige kvalifikasjoner, fagområder, praksistilknytning, kjønn og alder.

Innenfor de regioner som er nevnt i § 4-1 første ledd, bør valgkomiteen velge blant de av kretsene foreslåtte kandidater, når forslag foreligger. Det tas hensyn til at det over tid foretas en forholdsmessig rullering blant kretsene i regionen.

Kretsenes forslag til kandidater skal foreligge innen utgangen av mars måned, og valgkomiteens innstilling skal deretter foreligge senest tre uker før representantskapets møte det år valg skal foretas. Kretsenes forslag bør ivareta de hensyn som er nevnt i annet ledd.

§ 4-3 Hovedstyrets møter

Hovedstyret sammenkalles så ofte foreningens leder eller minst tre av hovedstyrets medlemmer finner det nødvendig. Innkallingen og dagsorden skal sendes ut senest én uke før møtet avholdes.

Dersom saken haster eller behandling utenom møte finnes ubetenkelig, kan lederen beslutte at saken skal behandles på annen betryggende måte. Lederen skal sørge for at alle styremedlemmene så vidt mulig kan delta i behandlingen. Styremedlem eller generalsekretæren kan kreve møtebehandling.

Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst seks medlemmer er til stede eller har deltatt i behandlingen. 

Møtene ledes av foreningens leder, eller nestleder i lederens fravær. Hvor ikke annet er bestemt treffes alle avgjørelser ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

§ 4-4 Hovedstyrets myndighet og oppgaver

Hovedstyret skal lede foreningens virksomhet og forvalte dens midler.

Hovedstyret har avgjørelsesmyndighet i alle forenings- og fagpolitiske spørsmål som ikke eksklusivt er lagt til representantskapet eller andre foreningsorganer.

Hovedstyrets særskilte oppgaver er å

 1. utarbeide og følge opp en strategisk plan for å fremme foreningens formål
 2. fastsette medlemmenes kontingent og avgifter til Advokatforeningen. Kretsene fastsetter selv kontingenter og avgifter til kretsene, jf. § 5-3
 3. vedta foreningens budsjett
 4. avgi årsberetning til og fremlegge regnskapet for representantskapet
 5. ansette generalsekretær
 6. ansette redaktører av Advokatbladet og foreningens øvrige publikasjoner
 7. oppnevne leder og medlemmer/varamedlemmer til lovutvalg og andre foreningsutvalg, samt utarbeide mandat og retningslinjer for disse utvalg etter behov
 8. oppnevne medlemmer, representanter og utsendinger til styrer, råd og organisasjoner hvor foreningen har oppnevnelsesmyndighet, er representert eller deltar
 9. gi anbefalinger og avgi uttalelser på foreningens vegne i advokatrelaterte spørsmål
 10. holde kontakt med departementene samt yrkes- og næringsorganisasjoner som advokatene gjennom sitt virke har et nært forhold til, herunder å arbeide for et godt samarbeidsmiljø i forhold til domstoler og forvaltningsorganer
 11. holde kontakt med kretsene og støtte kretsstyrene i deres arbeid for medlemmene. Gjøre seg kjent med kretsenes årsberetninger
 12. holde kontakt med de utvalg som er oppnevnt samt de faggrupper som etableres, herunder gjøre seg kjent med årsberetninger fra faggruppene
 13. treffe avgjørelser i disiplinærforhold der avgjørelsesmyndighet er tillagt hovedstyret
 14. vedta vedtekter for foreningens fond

Hovedstyret kan avholde årsmiddag med faglig innhold for representantskapsmedlemmene og andre inviterte gjester.

Hovedstyret kan avholde Advokatmøter etter behov. Formålet for slike møter er ved foredrag, diskusjoner, utstillinger mv. å presentere emner av interesse for medlemmene, å profilere foreningen overfor omverdenen og å bidra til øket samhold og sosialt samkvem mellom medlemmene. Alle foreningens medlemmer har tilgang til Advokatmøtet.

I hovedstyrets møter deltar, uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett, foreningens generalsekretær og andre ansatte i Advokatforeningen etter hovedstyrets nærmere beslutning.

Alle hovedstyrets medlemmer kan fremme saker for hovedstyret. Saker som skal behandles bør framlegges gjennom generalsekretæren.

Hovedstyrets møter, og de saker som skal behandles der, forberedes av generalsekretæren.

§ 4-5 Arbeidsutvalget

Hovedstyrets arbeidsutvalg består av foreningens leder, nestleder og ytterligere ett av hovedstyrets medlemmer.

Arbeidsutvalget velges for to år. Valg foretas det år det velges hovedstyremedlemmer.

§ 4-6 Arbeidsutvalgets møter

Arbeidsutvalget har møter så ofte som foreningens leder finner det nødvendig. Det er beslutningsdyktig når to medlemmer er til stede eller deltar i behandlingen. Innkalling skal skje med minst tre dagers varsel.

Møtene ledes av foreningens leder, eller nestleder i lederens fravær. Hvor ikke annet er bestemt treffes alle avgjørelser med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjøres sakene ved møtelederens dobbeltstemme.

§ 4-7 Arbeidsutvalgets myndighet og oppgaver

Etter lederens beslutning skal arbeidsutvalget forestå representasjonen av foreningen utad og delta i ekstern møtevirksomhet.

Arbeidsutvalget treffer vedtak i saker som må avgjøres mellom hovedstyrets møter, og hvor behandling av hovedstyret i andre betryggende former enn møte, ikke er hensiktsmessig. 
Arbeidsutvalget treffer også vedtak i saker hvor hovedstyret 
har tillagt arbeidsutvalget vedtaksmyndighet.

Generalsekretæren forbereder arbeidsutvalgets behandling av saker og deltar ved behandlingen av disse. Vedtak i arbeidsutvalget innføres i protokoll og fremlegges for hovedstyret til orientering.

§ 4-8 Foreningens leder

Foreningens leder velges for to år i samsvar med reglene i § 4–5, og kan gjenvelges én gang. Lederen kan velges blant medlemmer utenfor hovedstyret.

Lederen leder hovedstyret og arbeidsutvalget og forplikter foreningen med sin signatur.

Lederen har som særskilt oppgave å opptre utad og profilere foreningen for omverdenen. Lederen skal være orientert om foreningens virksomheter og se til at foreningens øvrige organer fungerer i samsvar med intensjonene i disse vedtekter.

Lederen kan i akutte situasjoner treffe de avgjørelser som finnes nødvendige. Hovedstyret kan gi lederen fullmakt til å treffe avgjørelser innenfor begrensede områder.

Når vedtak treffes i akutte situasjoner skal hovedstyret deretter orienteres om dette.

§ 4-9 Valgkomiteen

Valgkomiteen består av en leder og fire medlemmer som alle velges av representantskapet for to år, etter innstilling fra hovedstyret. Valg foretas det år det velges hovedstyremedlemmer. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges for en periode. Et 
medlem av valgkomiteen som ikke kan gjenvelges, er likevel valgbar som leder.

Av valgkomiteens medlemmer velges to fra Oslo krets, ett fra de øvrige østlandskretser, ett fra vest- og sørlandskretsene og ett fra Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge kretsene.

Ingen medlemmer av hovedstyret kan sitte i valgkomiteen, men minst ett av valgkomiteens medlemmer bør ha vært medlem av hovedstyret. De øvrige medlemmer bør være, eller ha vært, medlemmer av representantskapet.

Valgkomiteen skal framlegge innstilling på valg i de tilfeller hvor det er nevnt i disse vedtekter, jf. §§ 4-2 og 4-5.

Valgkomiteen skal senest tre uker før representantskapets ordinære møte de år det skal foretas valg, sende sin innstilling til representantskapets medlemmer. Valgkomiteen presenterer selv sitt forslag på representantskapets møte.

Valgkomiteen bestemmer selv sin arbeidsform innenfor de retningslinjer som er vedtatt av representantskapet i henhold til § 3-3 nr. 6, og de retningslinjer som følger av §§ 4-2, 4-5 og 4-8.

5 Kretsene

5-1 Kretsinndeling

Foreningen er inndelt i følgende kretser, som hver har sitt kretsstyre

 1. Oslo: Oslo og Asker og Bærum tingretter i Oslo og Viken fylker
 2. Østfold og Follo: Fredrikstad, Halden, Moss, Sarpsborg, Follo og Heggen og Frøland tingretter i Viken fylke.
 3. Romerike: Øvre Romerike og Nedre Romerike tingretter i Viken fylke
 4. Hedmark: Glåmdal, Hedmarken, Nord-Østerdal og Sør-Østerdal tingretter i Innlandet fylke
 5. Oppland: Gjøvik, Nord-Gudbrandsdal, Sør-Gudbrandsdal og Valdres tingretter i Innlandet fylke
 6. Buskerud: Drammen, Hallingdal, Kongsberg og Eiker, og Ringerike tingretter i Viken fylke
 7. Vestfold: Vestfold tingrett i Vestfold og Telemark fylke
 8. Telemark: Aust-Telemark, Nedre Telemark og Vest-Telemark tingretter i Vestfold og Telemark fylke
 9. Aust-Agder: Aust-Agder tingrett i Agder fylke
 10. Vest-Agder: Kristiansand og Lister tingretter i Agder fylke
 11. Sør-Rogaland: Stavanger, Jæren og Dalane tingretter i Rogaland fylke
 12. Haugaland og Sunnhordland. Haugaland tingrett i Rogaland og Vestland fylke
 13. Vestland: Vestland fylke
 14. Møre og Romsdal: Møre og Romsdal fylke
 15. Trøndelag: Trøndelag fylke
 16. Helgeland og Salten: Brønnøy, Alstahaug, Rana og Salten tingretter i Nordland fylke
 17. Midt-Hålogaland: Lofoten, Ofoten, Vesterålen og Trondenes tingretter i Nordland og Troms og Finnmark fylker
 18. Troms: Nord-Troms og Senja tingretter i Troms og Finnmark fylke
 19. Finnmark: Alta, Hammerfest, Indre Finnmark og Øst-Finnmark tingretter i Troms og Finnmark fylke

Endringer i kretsinndelingen kan gjøres av representantskapet når det er innhentet uttalelse om endringsforslaget fra den krets, eller de kretser, som forslaget gjelder.

§ 5-2 Kretsmøter

Innkallelse med dagsorden sendes alle medlemmer senest 14 dager før møtet avholdes.

Dersom noen medlemmer ønsker behandlet saker utenfor den oppgitte dagsorden, skal det være meddelt kretsens leder senest én uke før møtet åpnes, og av lederen straks bringes videre til medlemmene. Forslag som fremmes deretter skal avvises om de ikke er presiseringer eller naturlige følger av debatten på kretsmøtet.

Kretsmøter ledes av kretsens leder, eller nestleder i lederens fravær. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall. I tilfelle av stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.

På kretsmøter behandles de saker som kretsstyret eller medlemmer legger fram til behandling. Kretsmøter avgir uttalelser om spørsmål som er lagt fram for kretsmøtet av hovedstyret.

§ 5-3 Kretsenes årsmøter

Innen utgangen av mars måned hvert år avholdes kretsenes årsmøter. § 5-2 om kretsmøter gjelder også for kretsenes årsmøter.

Årsmøtene har til særskilt oppgave å

 1. behandle kretsstyrets årsberetning og regnskap, som deretter skal sendes inn til hovedstyret
 2. bestemme medlemskontingent i kretsen
 3. velge kretsstyre, herunder leder og nestleder
 4. velge kretsens eventuelle tilleggsrepresentanter og kretsens varamedlemmer til representantskapet
 5. det år det skal velges inn et hovedstyremedlem fra den region kretsen tilhører, bør årsmøtet foreslå en kandidat fra kretsen som hovedstyremedlem
 6. velge eventuell valgkomité i kretsen etter innstilling fra kretsstyret

§ 5-4 Kretsstyret

Kretsstyret består av tre til syv medlemmer, etter beslutning av kretsens årsmøte. For styremedlemmene velges tre varamedlemmer.

Styrets medlemmer velges for to år. Ved valgene skal det tilstrebes kontinuitet slik at tilnærmet halvparten av styremedlemmene er på valg det enkelte år. Herunder kan det ved suppleringsvalg fastsettes kortere funksjonstid. Melding om valget sendes generalsekretæren.

Blir et medlem av kretsstyret valgt inn i hovedstyret, trer medlemmet ut av kretsstyret.

Kretsstyret holder møte når styret finner det ønskelig. Lederen bestemmer møtested. Kretsstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av dets medlemmer er til stede. Intet vedtak kan gjøres med mindre enn to stemmer. Møtet ledes av lederen, eller nestlederen i lederens fravær. I tilfelle av stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.

§ 5-5 Kretsstyrets oppgaver

Kretsstyret har til oppgave å

 1. lede kretsenes virksomhet
 2. forvalte kretsens midler
 3. innkalle til kretsmøter
 4. avgi årsberetning og legge frem regnskap for årsmøtet
 5. forestå den lokale kursvirksomhet innenfor den obligatoriske etterutdanningen
 6. virke for korrekt opptreden av kretsens medlemmer både overfor hverandre og overfor publikum, herunder legge forholdene til rette for sosial og faglig kontakt mellom medlemmene
 7. bistå kretsens medlemmer hvor de trenger råd og støtte, herunder å utvirke et godt samarbeidsmiljø med domstoler og forvaltningsorganer i kretsen
 8. være et bindeledd mellom kretsens medlemmer og foreningens sentrale organer
 9. gi uttalelser i de saker som er lagt frem av hovedstyret eller representantskapet
 10. gi de uttalelser og treffe de avgjørelser som er nevnt i vedtektenes §§ 13-3 og 14-1, og ellers søke å fremme foreningens formål

 

6 Generalsekretæren

§ 6-1 Generalsekretæren

Generalsekretæren ansettes av hovedstyret.

Generalsekretæren kan ikke drive advokatpraksis, men hovedstyret kan gi tillatelse til at generalsekretæren påtar seg annet lønnet arbeid eller verv utenfor foreningen, i den 
utstrekning hovedstyret til enhver tid finner det forenlig med foreningens interesser.

Generalsekretæren representerer foreningen utad i de saker som hører til den daglige drift eller som ellers ligger under generalsekretærens arbeidsområde, og har signatur for foreningen.

Hovedstyret kan utarbeide instruks for stillingen.

§ 6-2 Generalsekretærens arbeid

Generalsekretæren forestår den daglige drift av foreningen. Saker som er av uvanlig art eller av stor betydning skal forelegges for hovedstyret eller arbeidsutvalget.

Generalsekretæren skal sørge for at foreningen har et sekretariat som er kvalitativt og kvantitativt tilstrekkelig bemannet til å kunne forestå den daglige drift av foreningens virksomheter samt følge opp de vedtak som treffes av foreningens organer.

Generalsekretæren skal treffe vedtak som vedrører enkeltmedlemmenes rettigheter og plikter i forhold til foreningen og dens aktiviteter, når slik myndighet er gitt til generalsekretæren. Vedtakene kan av medlemmene påklages til hovedstyret, eller til 
arbeidsutvalget når hovedstyret har delegert kompetansen til dette.

Hovedstyret kan vedta retningslinjer for generalsekretærens virksomhet i saker som gjelder medlemmenes rettigheter og plikter i forhold til foreningen.

Hovedstyret holdes orientert om generalsekretærens arbeid.

Generalsekretæren plikter å følge med i alle lovgivningsarbeider og administrative ordninger som har interesse for advokatstanden.

Generalsekretæren forbereder saker som skal behandles i arbeidsutvalget, hovedstyret og representantskapet. Generalsekretæren har forslags- og talerett, men ikke stemmerett i disse organer.

Generalsekretæren har særskilt ansvar for

 1. arbeidet i sekretariatet. Generalsekretæren har ansettelses-,instruksjons- og oppsigelsesmyndighet i forhold til de ansatte i sekretariatet
 2. at vedtak truffet av foreningens organer blir gjennomført og at hovedstyret holdes orientert om dette
 3. å holde hovedstyret orientert om virksomheten i nasjonale og internasjonale organer som foreningen er representert i eller har et samarbeid med, og som har betydning for foreningens eller medlemmenes virksomhet
 4. at hovedstyret blir forelagt de saker som er av betydning for medlemmene, foreningens virksomhet og dens profilering
 5. å fremme årlige budsjettforslag for hovedstyret og holde hovedstyret orientert om den kvartalsmessige utvikling av regnskapet i forhold til budsjettet
 6. en tilfredsstillende regnskapsførsel i henhold til vedtatte budsjetter og forsvarlig forvaltning av foreningens midler
 7. at det blir avgitt høringsuttalelser fra foreningen i lovsaker og andre saker hvor foreningen er høringsinstans

Generalsekretæren kan treffe beslutning i saker som hører under hovedstyret eller arbeidsutvalget dersom beslutning i disse organer ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for foreningen. I slike tilfeller skal leder eller nestleder i størst mulig grad konsulteres. Lederen skal snarest deretter orienteres om beslutningen.

7 Faggrupper og utvalg

§ 7-1 Faggrupper

Dersom det blant foreningens medlemmer er eller blir dannet grupper innenfor avgrensede fag-, profesjons- eller interesseområder, kan gruppen, med 2/3 flertall, godkjennes av representantskapet som faggruppe innenfor foreningen.

Godkjennelse kan gis dersom gruppen

 1. er åpen for alle medlemmer av foreningen, uansett kretstilhørighet, som driver innenfor et bestemt profesjonsområde eller har interesse for det fagområde gruppen dekker
 2. omfatter et fag- eller profesjonsområde som har noe omfang og har en forholdsmessig bred tilslutning blant foreningens medlemmer

En godkjent faggruppe skal

 1. ha egne vedtekter
 2. ha et ansvarlig styre
 3. kunne fastsette en særskilt kontingent til gruppen
 4. etter nærmere avtale med generalsekretæren kunne få sekretariatsbistand
 5. velge en representant til representantskapet
 6. arbeide aktivt for gruppens særinteresser innenfor foreningens formål og de generelle vedtak som treffes av foreningens organer
 7. i samarbeid med foreningens øvrige organer og Juristenes Utdanningssenter kunne ta et ansvar for etterutdanning og utvikling innen fagområdet
 8. etter vedtak av hovedstyret kunne overta de oppgaver som et lovutvalg eller annet utvalg har.

Representantskapet kan gjennom flertallsvedtak trekke godkjennelsen tilbake, dersom faggruppen ikke lenger tilfredsstiller ovenstående vilkår.

Medlemmer av faggruppen må være medlemmer av Advokatforeningen. Gruppen kan ha støttemedlemskap av personer som ikke er medlemmer av foreningen og samarbeide med sammenslutninger eller interessegrupper utenfor foreningen.

Medlemmer av Advokatforeningen kan være medlem av flere faggrupper.

Hovedstyret skal holdes orientert om gruppens virksomhet gjennom oversendelse av årsberetning og årsregnskap.

§ 7-2 Utvalg

Hovedstyret kan opprette utvalg til å bistå hovedstyret i dets arbeid. I tillegg til utvalgenes ordinære medlemmer kan et av hovedstyrets medlemmer tiltre utvalgene.

1. Faste utvalg

Faste utvalg kan gis ansvar for særlige områder av foreningens 
virksomhet.

2. Lovutvalg

Lovutvalgene skal være fagkyndige utvalg som utarbeider forslag til høringsuttalelser, følger med i lovgivningsarbeidet og avgir andre uttalelser og yter råd innenfor sitt fagområde.

3. Ad hoc utvalg

Ad hoc utvalg oppnevnes midlertidig til å utrede særskilte saksområder eller forestå en avgrenset virksomhet.

8 God advokatskikk

§ 8-1 God advokatskikk

Advokatforeningen utarbeider Regler for god advokatskikk, jf. domstolloven § 224 annet ledd.

Advokatforeningen skal gjennom sin virksomhet og sine foreningsorganer arbeide for å fremme etterlevelse av Regler for god advokatskikk, jf. § 1-1 annet ledd nr. 3.

§ 8-2 Utvalget for advokatetikk

Utvalget for advokatetikk er foreningens høringsutvalg for endringer i Regler for god advokatskikk.

Utvalget for advokatetikk skal løpende vurdere behovet for endringer i Regler for god advokatskikk og fremme forslag om endringer overfor hovedstyret.

Utvalget for advokatetikk skal være et rådgivende organ for hovedstyret i saker som omhandler advokatetikk.

Utvalget for advokatetikk kan gi råd til enkeltmedlemmer i advokatetiske spørsmål gjennom generelle uttalelser om anvendelsen av Regler for god advokatskikk.

Utvalget for advokatetikk skal løpende holde Advokatforeningens nettbaserte kommentarutgave til Regler for god advokatskikk oppdatert.

§ 8-3 Disiplinærmyndighet

Disiplinærmyndighet overfor advokater utøves av Disiplinærnemnden, jf. domstolloven § 227.

Sekretariatsfunksjonen for Disiplinærnemnden utføres av Advokatforeningen, jf. advokatforskriften § 5-1 siste ledd.

9 Bestemmelser om tillitsvalgte

§ 9-1 Oppnevnelser

Hvor ikke annet er bestemt i disse vedtektene, foretar hovedstyret oppnevnelser etter § 4-4 nr. 7 og 8 for fire år, med mindre funksjonstiden for vedkommende er kortere i henhold til særskilte bestemmelser for det organ vedkommende oppnevnes til. De oppnevnte kan gjenoppnevnes én gang. Et utvalgsmedlem kan gjenoppnevnes for ytterligere én periode, som leder av utvalget.

Hvor funksjonstiden for den oppnevnte er kortere enn fire år, skal gjenoppnevnelse kunne skje to ganger, med mindre annet fremgår av særskilte bestemmelser for det organ vedkommende oppnevnes til.

Det kan gjøres unntak fra begrensningen i gjenoppnevnelser dersom særlige forhold gjør det nødvendig av hensyn til kontinuitet eller faglige kvalifikasjoner. Likeledes kan 
en oppnevningsperiode settes kortere eller lenger enn funksjonstiden for vedkommende utvalg, dersom dette er nødvendig for å harmonisere oppnevningstidspunktene for medlemmer til utvalget.

§ 9-2 Habilitet

Et medlem av Disiplinærnemnden, styret for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet eller Advokatbevillingsnemnden kan ikke samtidig være medlem av et kretsstyre eller hovedstyret.

Et medlem av hovedstyret kan ikke samtidig være medlem av representantskapet eller et kretsstyre.

For øvrig gjelder domstolslovens regler om inhabilitet for 
foreningens tillitsvalgte.

§ 9-3 Utgiftsdekning og godtgjørelse til tillitsvalgte

Foreningens tillitsvalgte har krav på å få dekket sine direkte utgifter i forbindelse med utførelse av oppdrag og arbeid for foreningen. Dette gjelder ikke bidrag til dekning av vanlige kontorholdsutgifter eller andre indirekte kostnader.

Utgiftene til hovedstyremøter og representantskapsmøter betales av foreningen. Utgiftene til kretsstyremøtene betales av kretsen.  

Foreningens leder tilstås en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid for foreningen. Godtgjørelsen fastsettes av hovedstyret.

Representantskapet kan vedta at andre tillitsvalgte, som har en særlig arbeidsbelastning for foreningen, kan tilstås godtgjørelse. Godtgjørelsen fastsettes av hovedstyret.

I den utstrekning foreningen ber medlemmer bistå foreningen gjennom særskilt utredningsarbeid eller som advokat, inngås det særskilt avtale om vederlag for dette.

10 Kontingent

§ 10-1 Kontingent

Foreningens medlemmer betaler en årlig kontingent og avgifter fastsatt etter §§ 2-1, 4-4, 5-3, 7-1 og 11-1.

Når omstendighetene tilsier det, kan generalsekretæren samtykke i at et medlem betaler en nedsatt kontingent, fritas for betaling av kontingent eller ettergis skyldig kontingent. Hvis en søknad avslås, kan avslaget påklages til hovedstyret, jf. § 6-2 tredje ledd.

11 Advokatforeningens fond

§ 11-1 Advokatforeningens fond

Hovedstyret vedtar egne vedtekter eller retningslinjer for Advokatforeningens fond, og fastsetter eventuelle kontingenter.

Ved behov kan hovedstyret opprette nye fond og endre vedtektene 
for eksisterende fond.

Dersom det ikke ansees hensiktsmessig å opprettholde fondene, og vedtektene ikke bestemmer noe annet, kan hovedstyret beslutte at fondsmidlene overføres til andre langsiktige foreningsmessige 
formål.

12 Obligatorisk etterutdanning

§ 12-1 Obligatorisk etterutdanning

Aktive medlemmer kan pålegges å oppfylle krav til obligatorisk etterutdanning.

Hovedvekten av slik etterutdanning skal legges på juridisk ajourføring og fordypning samt emner knyttet til utøvelse av advokatvirksomhet. Foreningen skal arbeide for en 
landsomfattende og rimelig kursvirksomhet.

Representantskapet fastsetter rammene for obligatorisk etterutdanning, jf. § 3-3 nr. 8, herunder hvilke reaksjoner som kan benyttes ved manglende oppfyllelse. Reaksjonene iverksettes av generalsekretæren. Generalsekretærens avgjørelser kan påklages til hovedstyret.

Hovedstyret fører, gjennom generalsekretæren, tilsyn med ordningen.

13 Foreningsmessige reaksjoner

§ 13-1 Varsling

Dersom et foreningsorgan får mistanke om at det foreligger kritikkverdige forhold ved en advokats advokatvirksomhet, skal organet vurdere om generalsekretæren bør varsles.

Ved varsling til generalsekretæren, tar generalsekretæren stilling til hvordan saken skal behandles videre. Nærmere retningslinjer for dette kan vedtas av hovedstyret. Dersom forholdet det varsles om er særlig alvorlig eller sakens art tilsier det, skal generalsekretæren forelegge saken for hovedstyret. Ved mistanke om at det foreligger kritikkverdige forhold vedrørende advokatens forvaltning av klientmidler, skal generalsekretæren sørge for at Tilsynsrådet for advokatvirksomhet varsles.

§ 13-2 Irettesettelse og advarsel

Hvis et medlem ikke etterlever de vedtak som blir truffet av foreningens organer med hjemmel i vedtektene, jf. § 2-4, kan hovedstyret meddele medlemmet en irettesettelse, og ved alvorligere tilfeller en advarsel. Meddeles advarsel, kan hovedstyret i tillegg ilegge medlemmet et gebyr oppad begrenset til ¼ av Folketrygdens grunnbeløp.

§ 13-3 Eksklusjon

Har et medlem motarbeidet foreningens formål, vesentlig overtrådt foreningens vedtekter eller vedtak, eller handlet til alvorlig skade for foreningen eller advokatprofesjonen, kan hovedstyret med minst seks stemmer ekskludere medlemmet. Før det blir fattet slikt vedtak, skal det medlem det gjelder ha adgang til å uttale seg, og uttalelser skal innhentes fra kretsstyret der medlemmet de siste fem årene har eller har hatt sitt forretningssted.

Hovedstyret kan med minst seks stemmer oppheve eksklusjonen etter tre år, eller tidligere ved enstemmighet. Før det blir fattet slikt vedtak, skal uttalelse innhentes fra kretsstyret der medlemmet de siste fem årene har eller har hatt sitt forretningssted.

Eksklusjon av et medlem skal meddeles Disiplinærnemnden med mindre hovedstyret beslutter noe annet. Disiplinærnemnden skal alltid ha melding om opphevelse av en eksklusjon som er meddelt Disiplinærnemnden.
Det faktum at et medlem er ekskludert, er offentlig tilgjengelig.

§ 13-4 Voldgiftsbehandling og mekling

I en tvist mellom advokater, kan det avtales at tvisten avgjøres ved voldgift eller mekling.

Gjelder tvistespørsmålet forståelsen av Regler for god advokatskikk, kan spørsmålet voldgis Advokatforeningens utvalg for advokatetikk.

Er partene ikke enige om noe annet, skal foreningens leder oppnevne voldgiftsrettens tre medlemmer som skal avgjøre tvisten mellom advokatene.
En voldgiftsavgjørelse etter denne paragraf er bindende for foreningens medlemmer.

Dersom partene er enige om det, kan Advokatforeningen oppnevne en advokatmekler til å mekle i saken. Kostnadene ved dette bæres av partene.

14 Avsluttende bestemmelser

§ 14-1 Vedtektsendringer

Ethvert medlem av foreningen kan fremme forslag til vedtektsendringer. Forslaget fremmes gjennom den krets medlemmet tilhører. Sitter medlemmet i hovedstyret eller representantskapet, fremmes forslaget gjennom de organene.

Forslag om vedtektsendringer kan også fremmes av generalsekretæren gjennom hovedstyret.

Forslag om vedtektsendringer skal sendes kretsene til høring og behandles av hovedstyret før det fremlegges for representantskapet til vedtak. For å bli vedtatt må 2/3 av de tilstedeværende representanter stemme for vedtaket.

§ 14-2 Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

Hovedstyret bestemmer når vedtektsendringer skal tre i kraft, og kan vedta overgangsbestemmelser.