Advokatassistent DNA

Advokatassistent DNA er en assistent uten juridikum, men med en juridisk relatert utdannelse, som kvalifiserer til flere typer juridisk arbeid. Arbeidet vil primært være å bistå en advokat i hans/hennes arbeid, samt andre jurister, dommere, forvaltningen, organisasjoner og næringslivet. Advokatassistentens arbeid skjer under advokatens/juristens ansvar og kontroll.

Formelle krav som stilles til advokatassistent DNA
Retningslinjer

Studiet er utarbeidet av Advokatforeningen og Juristenes utdanningssenter. Utdannelsen av advokatassistenter DNA startet i 1995. Siden starten har ca. 30 nye advokatassistenter blitt uteksaminert annethvert år. Et eget fagutvalg evaluerer studiet forløpende. Det legges stor vekt på at advokatassistentene skal kunne gjøre mye selvstendig arbeid av praktisk art, og på denne måten være arbeidsavlastende og inntektsinnbringende for advokaten.

Formelle krav som stilles til advokatassistent DNA:

  • Gjennomført 5 obligatoriske kurs à en uke med til sammen 17 forskjellige rettstemaer
  • Bestått 5 hjemmeoppgaver
  • Bestått avsluttende eksamen
  • Tre års praksis på heltid som advokatsekretær

Tittelen advokatassistent DNA kan først benyttes når alle kravene er oppfylt. Tittelen reflekterer arbeidsområde/status med betydning både for den enkelte, arbeidsgiver, advokatkontoret, klientene og øvrige forbindelser.

Det arrangeres årlig oppdateringskurs for advokatassistenter DNA.

Retningslinjer

§ 1

En advokatassistent er en advokatmedhjelper som har gjennomgått Den Norske Advokatforenings utdannelse for advokatassistenter. Assistenten har rett til å bruke tittelen Advokatassistent DNA. (Engelsk: Paralegal eller legal assistant). Advokatassistenten har ikke rett til på egen hånd å gi juridiske råd eller veiledning på noen måte.

§ 2

En advokatassistent skal utføre alt sitt arbeid som sådan under advokatens ansvar og kontroll. Advokaten skal forsikre seg om at alt arbeid som utføres av advokatassistenten, skjer overensstemmende med de til enhver tid gjeldende regler for advokatvirksomhet, herunder advokatforeningens etiske regler og retningslinjene for bruk av advokatassistenter.

§ 3

Forutsatt at arbeidet skjer under advokatens kontroll og ansvar, kan advokatassistenten utføre ethvert arbeid som vanligvis foretas av advokaten, unntatt arbeid som i henhold til enhver tid gjeldende regler er forbeholdt advokaten eksklusivt.

§ 4

Advokaten kan ikke delegere til advokatassistent:

4.1 Ansvaret for å etablere et advokat-/klientforhold.

4.2 Ansvaret for å fastsette salæret for en juridisk tjeneste.

4.3 Ansvaret for skriftlig eller muntlig juridiske råd/ redegjørelser/      betenkninger til klient eller andre.

§ 5

Advokaten skal ta alle hensiktsmessige forholdsregler for å sikre at klienter, retten, andre advokater og andre forbindelser, er klar over at en advokatassistent som brukes av advokaten, ikke er autorisert til å praktisere jus.

§ 6

Advokaten kan oppføre navn og tittel på advokatassistenten på advokatens brevark og øvrige trykksaker.

§ 7

Advokaten er ansvarlig for at advokatassistenten overholder alle til enhver tid gjeldende taushetspliktsregler.

§ 8

Advokaten skal ta forholdsregler som forhindrer interessekonflikt som følge av en advokatassistents engasjementer eller interesser, i den utstrekning slike engasjementer eller interesser ville representert en interessekonflikt for advokaten.

§ 9

Advokaten kan ta med godtgjørelse for arbeid utført av advokat-assistenten når han salærberegner sitt arbeid.

§ 10

Advokaten kan ikke dele et salær med advokatassistent eller betale assistenten for tilførsel av juridisk arbeid. En advokat kan betale advokatassistenten basert på omfanget og kvaliteten på arbeidet assistenten har utført og i henhold til verdien av arbeidet for firmaet, men advokatassistentens betaling skal ikke være betinget av en forhåndsavtale om firmaets overskudd.

§ 11

En advokat som har ansatt en advokatassistent, skal muliggjøre at vedkommende får delta i nødvendig etterutdannelse.