Partshjelp i rettssaker

Advokatforeningen kan etter en konkret vurdering engasjere seg i pågående saker som har prinsipiell betydning for rettssikkerheten, advokatprofesjonen eller advokaters rammevilkår.

Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på:

a)     Hvor stor betydning saken har for de nevnte områdene

b)     Hvilken betydning det vil ha at foreningen engasjerer seg i saken

c)     Prosessrisiko

d)     Hvilke konsekvenser det kan ha for Advokatforeningens omdømme å engasjere seg

e)     Hvilke ressurser et engasjement krever 

Hvilken måte Advokatforeningen skal engasjere seg på, vurderes ut fra forholdene i den konkrete sak. Alternative fremgangsmåter kan bl.a. være å erklære partshjelp, inngi skriftlig innlegg, avgi vitneforklaring eller utarbeidelse av uttalelser.

Beslutningen om å engasjere seg i en pågående sak treffes av arbeidsutvalget i Advokatforeningens hovedstyre. Arbeidsutvalget kan velge å forelegge saken for hovedstyret.

Ovennevnte er vedtatt på hovedstyrets møte 3. desember 2010.