Rapporter om fremtidens fri rettshjelp

Advokatforeningen satte i 2017 ned et utvalg som skal jobbe med fremtidens fri rettshjelpsordning. Utvalget utarbeidet to rapporter, en om fri rettshjelp i sivile saker og en egen rapport om retten til offentlig oppnevnt forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker.

Vilkårene for fri rettshjelp har de siste årene i liten grad vært gjenstand for kvalifisert politisk oppmerksomhet og debatt. Den begrensede debatt som har versert har vært knyttet til ordningens kostnader. Den 15. november 2016 tok imidlertid en samlet justiskomité på Stortinget initiativ til å løfte debatten om innholdet i ordningen for fri rettshjelp ved følgende vedtak:

Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av ordningen for fri rettshjelp for å se om den bør utvides til flere områder, eller endres på andre måter, for å sikre at den blir mest mulig rettferdig, målrettet og effektiv.

Vedtaket gjenspeiler på mange måter en linje som er gjennomgående i alle stortingspartienes programutkast for 2017 – 2021. Alle partiene omtaler fri rettshjelpsordningen i sine utkast. Det nevnes blant annet at ordningen bør bli bedre og mer målrettet, at folk bør få reell tilgang til kvalifisert rettslig bistand, at ingen bør lide rettstap på grunn av manglende økonomisk evne, og at det trengs en revisjon av lov om fri rettshjelp. Det er bred politisk enighet om at fri rettshjelp bør være et sentralt verktøy for å motvirke de økende økonomiske og sosiale forskjellene i samfunnet.

Advokatforeningen har lenge ønsket rettshjelpsordningen opp på den politiske agendaen.

Vi ønsket vedtaket fra justiskomiteen velkommen ved å nedsette et utvalg internt i Advokatforeningen i januar 2017. Utvalget er bedt om å utarbeide forslag til fremtidens fri rettshjelpsordning slik vi kan være en oppdatert og kunnskapssterk støttespiller til regjeringen i den kommende gjennomgangen. Utvalget fikk også i oppgave å foreta en kritisk gjennomgang av dagens rettshjelpsordning, og foreslå konkrete endringer. Jo mer målrettet og kostnadseffektiv en modernisert rettshjelpsordning fremstår, desto enklere vil det for fremtiden være å forsvare den og prioritere den. Denne rapporten skisserer tiltak som Advokatforeningen mener vil bidra til å styrke formålet med ordningen, nemlig å:

sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning.

Utvalget har bestått av:
• Marius Dietrichson
• Brynjulf Risnes
• Max Henrik Jespersen
• Cathrine Grøndahl
• Terese A. T. Heggedal

Sekretær for utvalget var advokatfullmektig Marit Lomundal Sæther

Utvalget utarbeidet to rapporter, en om fri rettshjelp i sivile saker og en egen rapport om retten til offentlig oppnevnt forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker.

Rapportene kan leses her:

Rapport om fri rettshjelp i sivile saker

Rapport om retten til offentlig oppnevnt forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker