Rapport om førstelinjetjeneste

Advokater over hele landet står klare til å bidra i en førstelinjetjeneste innen rettshjelp.

Et tiltakende problem med dagens rettshjelpsordning er at den i liten grad går til å løse juridiske problemer på et tidlig stadium. En foreslått løsning på dette er en såkalt førstelinjetjeneste. Et pilotprosjekt, hvor personer uavhengig av inntekt fikk inntil én time juridisk rådgivning innenfor alle saksfelt, ble gjennomført i enkelte kommuner i 2011. Justis- og beredskapsdepartementet er våren 2023 i gang med en utredning av en førstelinjetjeneste på nasjonal skala. I den forbindelse har Advokatforeningen utarbeidet en rapport som tar for seg mulighetene for en nasjonal ordning etter samme modell som pilotprosjektet fra 2011. Altså, hvorvidt det er advokater nok rundt om i landet til å ta slike oppdrag, og om advokatene er villige til å ta på seg slike oppdrag.

Funnene er klare. 76 prosent av landets allmenadvokater oppgir at de kan tenke seg å delta i en slik tjeneste. Advokatene er spredt over hele landet, og andelen som ønsker å delta er størst i de minste kommunene. Selv om mange av landets kommuner ikke har en advokat i kommunen, oppgir hele 85 prosent av advokatene at de kan tenke seg å reise til nabokommunen for å yte rettshjelp. Summen av dette gjør at det er grunnlag for en førstelinjetjeneste i så å si alle landets kommuner.

Her kan du lese Advokatforeningens rapport om førstelinjetjeneste innen rettshjelp.