Advokaters overholdelse av sanksjonsregelverket

Advokater har på lik linje med andre, plikt til å etterleve sanksjonsregelverket. Dette gjelder uavhengig av om oppdraget er omfattet av hvitvaskingsloven eller ikke.

Sanksjonsregelverket gjelder for advokater

Sanksjonsregelverket gjelder for alle, både selskaper og fysiske personer. Etter regelverket er det blant annet en forpliktelse til å ikke stille penger eller formuesgoder til rådighet for personer, grupper eller land som er sanksjonert. Sanksjonsregelverket inneholder ingen forpliktelser til at for eksempel alle transaksjoner eller klienter skal sjekkes mot lister over sanksjonerte parter. For banker er det likevel en vanlig måte å sikre etterlevelse av sanksjonsregelverk på fordi dette er det eneste som er praktisk gjennomførbart.

Gjennom hvitvaskingsforskriften § 7-3 innføres det en plikt til slik screening for visse rapporteringspliktige, men denne plikten gjelder ikke advokater. Advokater må likevel etterleve sanksjonsregelverk. Det vil si at dersom en advokat for eksempel skal overføre penger fra klientkonto som ledd i et oppgjør, eller på annen måte skal stille midler til rådighet for et selskap eller bidra til det, så må advokaten ha et forhold til om selskapet eller noen som står bak selskapet er sanksjonert. Hvem som er sanksjonert av FN og EU er offentlig tilgjengelig informasjon.

Hva er sanksjoner?

Sanksjoner er virkemidler i internasjonal politikk for å få stater, personer og enheter til å endre politikk eller handlemåte. Sanksjoner kan innføres av internasjonale organisasjoner og nasjonale myndigheter som en del av deres utenriks- og sikkerhetspolitikk. FNs sikkerhetsråd kan med folkerettslig bindende virkning vedta sanksjoner mot stater og personer, og alle FNs medlemsland er forpliktet til følge disse. EU kan vedta restriktive tiltak, som også omtales som sanksjoner.

Norge er folkerettslig forpliktet til å gjennomføre FNs sikkerhetsråds bindende vedtak om sanksjoner. Etter en konkret vurdering kan Norge innføre EUs restriktive tiltak, og som regel gjennomfører Norge alle slike EU-tiltak. Norge har ikke tradisjon for å iverksette egne sanksjoner uten bakgrunn i internasjonale vedtak. I Norge i dag gjennomføres sanksjoner gjennom forskrifter til sanksjonsloven som ble vedtatt i 2021.

Sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført sanksjoner som den norske regjeringen umiddelbart varslet at Norge ville slutte seg til. Sanksjonene som innføres innebærer både listeføring av nye sanksjonerte personer og forbud mot f.eks. å ta imot innskudd.

Informasjon om de nye sanksjonene finner du på regjeringen.no.