Advokatloven om internadvokater

Internadvokatenes uavhengighet styrkes. Reglene om hvem internadvokaten kan yte bistand til, tydeliggjøres.

Helt siden Advokatlovutvalget arbeidet med sin utredning til ny advokatlov, har Advokatforeningen tatt til orde for at internadvokatordningen må bevares. Internadvokatene spiller en viktig rolle i norsk næringsliv og i offentlig forvaltning. Samtidig har foreningen tatt til orde for at internadvokatenes uavhengighet bør tydeliggjøres i lovgivningen, hvilket Advokatlovutvalget også foreslo i sin utredning i 2015.

Instruksjonsforbudet for internadvokatenes arbeidsgiver i faglige spørsmål blir uttrykkelig lovfestet ved at det i loven § 28 er en bestemmelse om at «[b]are en overordnet advokat kan instruere en internadvokat om den faglige utførelsen av arbeidet».

I Advokatlovutvalgets utkast var det gitt regler om hvor i virksomheten internadvokatene kan innplasseres. I den endelige loven er det ikke gitt detaljerte regler om dette, men det fastslås at «internadvokatene skal innplasseres i virksomheten på en slik måte at advokatens uavhengighet ivaretas».

Formålet med bestemmelsen er å sikre internadvokatenes uavhengighet og sørge for at det er klare skiller mellom advokatvirksomheten og den øvrige virksomheten til arbeidsgiveren. Organiseringen bør sikre at internadvokatene i størst mulig grad kan yte advokatbistand uavhengig av de forretningsmessige strukturene og beslutningene i foretaket, og internadvokatene bør derfor ikke plasseres i «linjen». For internadvokater i det offentlige bør det være et mål å sikre distanse til de personene som utøver forvaltningsmyndighet.

Videre har loven regler om hvem internadvokatene kan yte bistand til. I dag er det krav om at advokaten «i det vesentlige utfører oppdrag for sin arbeidsgiver eller for andre selskaper som tilhører samme konsern», jf. dstl § 233. I advokatloven er reglene utformet slik i § 24 første ledd:

«En internadvokat er en ansatt advokat som yter advokatbistand til arbeidsgiveren. Internadvokater ansatt i private foretak kan i tillegg yte advokatbistand til virksomheter som inngår i konsern med arbeidsgiveren. Internadvokater som er ansatt i et statlig organ, en fylkeskommune eller en kommune, kan i tillegg yte advokatbistand til offentlige virksomheter som samarbeider med arbeidsgiveren. Internadvokater kan også yte advokatbistand til andre i interessefellesskap med arbeidsgiveren. Internadvokater kan ikke yte advokatbistand til andre som del av arbeidsgiverens forretningskonsept.»

Ifølge spesialmotivene i proposisjonen innebærer siste setning at man ikke kan drive virksomhet som internadvokat hvis arbeidsgiverens forretningskonsept er at internadvokater skal yte bistand til andre enn arbeidsgiveren. Dette innebærer at arbeidsgiveren ikke generelt og med økonomisk fortjeneste som formål, kan tilby internadvokatens advokatbistand til kunder.

Bestemmelsene om internadvokater finnes i advokatloven § 24 som kan leses på Lovdata