Tilsyns- og disiplinærsystemet

Tilsyns- og disiplinærsystemet forenkles. Advokatforeningen involveres i sakene som sekretariat.

I advokatloven følges ikke Advokatlovutvalgets forslag om å opprette et Advokatsamfunn med obligatorisk medlemskap for alle advokater, opp.

Ved loven slås de offentlige nemndene Disiplinærnemnden og Advokatbevillingsnemnden sammen til ett organ; «Advokatnemnda». Samtidig blir Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til «Advokattilsynet». Systemet blir dermed forenklet.

Advokattilsynet 

Advokattilsynet skal være et uavhengig forvaltningsorgan som ikke kan instrueres i utøvelsen av sin myndighet. Advokattilsynet skal føre tilsyn med at advokater, advokatfullmektiger, personer med utenlandsk advokatbevilling som utøver advokatvirksomhet på permanent basis i Norge, advokatforetak og organisasjoner eller enheter med organisasjonsadvokater, opptrer i samsvar med reglene for advokatvirksomhet.

Advokattilsynet skal ledes av et styre på fem medlemmer med personlige varamedlemmer. To medlemmer og to varamedlemmer skal være advokater oppnevnt av Advokatforeningen, hvorav én velges som leder. Ett medlem og ett varamedlem skal være dommere oppnevnt av Dommerforeningen, ett medlem og ett varamedlem skal være statsautoriserte revisorer oppnevnt av Revisorforeningen, og ett medlem og ett varamedlem skal oppnevnes av departementet som representanter for allmennheten.

Advokatnemnda 

Advokatnemnda skal også være et uavhengig forvaltningsorgan som ikke kan instrueres i utøvelsen av sin myndighet. Nemnden skal avgjøre disiplinærsaker og behandle klager over Advokattilsynets avgjørelser. Nemnden vil ha hjemmel til å behandle flere sakstyper som klageinstans på Advokattilsynets avgjørelser enn det dagens Advokatbevillingsnemnd har etter domstolloven § 225.

Advokatnemnda skal ha 15 medlemmer og 11 varamedlemmer. Fem medlemmer og tre varamedlemmer skal være advokater oppnevnt av Advokatforeningen, og fem medlemmer og tre varamedlemmer skal være dommere oppnevnt av Dommerforeningen. Departementet skal oppnevne to medlemmer og to personlige varamedlemmer som representanter for allmennheten, ett medlem og ett personlig varamedlem som representanter for forbrukerinteresser, og to medlemmer og to personlige varamedlemmer som representerer andre brukerinteresser. Nemnda skal selv velge leder og nestleder blant medlemmene som er oppnevnt av Dommerforeningen.

Advokatforeningen vil stå for sekretariatsfunksjonen til Advokatnemnda.

Advokatforeningens disiplinærutvalg vil ikke lenger være en del av disiplinærsystemet. Dugnadsinnsatsen til våre tillitsvalgte i disiplinærutvalgene vil dermed bli historie.