Anbefaling for advokaters bruk av sosiale medier

Advokatforeningens hovedstyre vedtok i 2021 en anbefaling for advokaters bruk av sosiale medier.

Anbefalingen ble vedtatt 10. september 2021.

1. Generelt2. Uavhengighet3. Integritet4. Ansvarlighet5. Taushetsplikt og fortrolighet6. Beskytt ditt privatliv7. Advokatfirmaers bruk av sosiale medier

1. Generelt

Sosiale medier kan være et godt verktøy for advokater, både i rettspolitisk debatt, for å eksponere uheldige sider av rettssystemet, for å skape gode nettverk og i markedsføring. Denne anbefalingen tar sikte på å bidra til at advokater bruker sosiale medier på en etisk god og forsvarlig måte.

Regler for god advokatskikk gjelder for advokaters tilstedeværelse på sosiale medier. Punktene nedenfor er anbefalinger og ikke et supplement eller tolkningsmomenter til Regler for god advokatskikk.

2. Uavhengighet

Vær bevisst på dine relasjoner i sosiale medier. Synlige tilknytninger til klienter kan påvirke hvorvidt du blir oppfattet som uavhengig og kan være i strid med din taushetsplikt. Kommentarer og «poster» i sosiale medier bør reflektere den samme uavhengighet som du har i ditt virke som advokat.

3. Integritet

Advokater forventes å bevare sin profesjonelle integritet i alle forhold, inkludert i sin aktivitet på sosiale medier. Tenk over hvilken virkning din bruk av sosiale medier kan ha på ditt omdømme som advokat. Husk at det som først er lagt ut på nett spres fort og kan bli svært vanskelig å fjerne i ettertid. Også innhold som opprinnelig ble lagt ut i en privat sammenheng kan skade ditt renommé som advokat.

Selv om advokaten opptrer som privatperson, er det viktig å være oppmerksom på at ytringer og aktivitet kan påvirke publikums tillit til advokatstanden, og derfor også kan ramme dine kolleger.

4. Ansvarlighet

Husk at det du som advokat uttaler i sosiale medier kan bli ansett som juridiske råd, og at du ikke vet hvem mottageren av ditt budskap er. Vær oppmerksom på at dine handlinger på nett i enkelte sammenhenger kan bli knyttet til deg som advokat og til dine klienter, selv om du har ment å uttale deg som privatperson.

5. Taushetsplikt og fortrolighet

Det er viktig at publikum har tillit til at advokater kan betros privat og konfidensiell informasjon. Klientinformasjon eller annen konfidensiell informasjon må ikke deles i sosiale medier med mindre det er helt avklart at det ikke vil utgjøre et brudd på taushetsplikten eller andre etiske regler. Opptre respektfullt og diskret, også på nett.

6. Beskytt ditt privatliv

Husk at du aldri er garantert at privat innhold som er lagt ut på nett forblir privat. Gjennomgå regelmessig de sosiale medier du benytter og fjern upassende innhold. Husk at en motpart kan benytte offentlig tilgjengelig informasjon om deg. Gjør bevisst bruk av innstillinger (privacy settings) i de ulike sosiale medier for å beskytte ditt privatliv.

7. Advokatfirmaers bruk av sosiale medier

Advokatfirmaer som benytter sosiale medier bør påse at firmaets bruk av mediene er i tråd med Regler for god advokatskikk.