Praktiske retningslinjer for advokatpresentasjon i sjøulykker

Advokatforeningen har i samarbeid med sjørettsadvokater utarbeidet praktiske retningslinjer for advokatrepresentasjon i sjøulykker.

Retningslinjene ivaretar de etiske regler og den praktiske håndtering av undersøkelsene, dersom det skulle oppstå spørsmål om mulige interessekonflikter.

Retningslinjene trådte i kraft 1. februar 2011.

  1. Et intervju med Havarikommisjonen har utelukkende et sjøsikkerhetsmessig formål. Havarikommisjonen skal ikke vurdere sivil- eller strafferettslig skyld eller ansvar, jf. sjøl. § 473 annet ledd, annet punktum, og informasjon som fremkommer under intervjuet skal ikke formidles videre til påtalemyndigheten, jf. sjøl. § 477, 3. ledd.

  2. Som et generelt utgangspunkt kan advokat som representerer rederi og/eller assurandør (Advokaten) være tilstede under Havarikommisjonens undersøkelser. Dersom Havarikommisjonen etter en konkret vurdering finner at Advokatens tilstedeværelse er til hinder for undersøkelsen, jf. sjøl. § 484, annet ledd, skal Advokaten fratre etter å ha fått en redegjørelse/begrunnelse fra Havarikommisjonen.

  3. Dersom vitnene etter informasjon om advokatrepresentasjon samtykker skal Advokaten også ha anledning til å representere vitnene under intervjuene. Advokaten må fortløpende vurdere om det foreligger interessekonflikt eller klar risiko for interessekonflikt ved representasjon av flere parter ved en sjøulykke. Advokaten må være særlig oppmerksom på interessekonflikter som kan oppstå ved å representere både rederiet og mannskapet. Der det foreligger interessekonflikt skal Advokaten ikke representere vitnene under intervjuet. Dette gjelder selv der vitnene etter informasjon om advokatrepresentasjon samtykker.

  4. Uavhengig av Havarikommisjonens rett til å be Advokaten om å fratre etter sjøl. § 484 annet ledd kan Havarikommisjonen anmode om at Advokaten skal fratre ved avslutningen av intervjuet slik at Havarikommisjonen kan spørre om vitnet ønsker å gi ytterligere opplysninger som det ikke ønsker å gi når Advokaten er tilstede.

  5. Dersom Advokaten fratrer som advokat for et vitne har vedkommende rett til å la seg bistå av en annen advokat eller fullmektig, jf. sjøl. § 477 første ledd.

  6. Uavhengig av eventuelt tidligere samtykke, må Advokaten vurdere interessekonflikt på ny dersom et vitne endrer status under en parallell politietterforskning.