Høyesterettsprøven

Det kan som utgangspunkt bare være én prøveadvokat i sak som skal behandles av Høyesterett. En eventuell tvist om hvilken advokat som har fortrinnsrett, avgjøres av Advokatforeningen.

Prøveadvokatordningen

For å kunne føre saker i Høyesterett, må advokaten ha møterett for Høyesterett, eller oppfylle vilkårene for å møte til prøve etter reglene i domstolloven § 221. Prøveadvokatordningen skal sikre at de advokatene som får rett til å føre saker for Høyesterett, er egnet til det, det vil si at de bidrar til et godt faktisk og rettslig grunnlag for Høyesteretts avgjørelser.

Fortrinnsrett til prøvesak

Det kan som utgangspunkt bare være én prøveadvokat i sak som skal behandles av Høyesterett, jf. domstolloven § 221 andre ledd siste punktum. Ved en eventuell tvist om fortrinnsrett ber Høyesteretts ankeutvalg normalt advokatene om å forelegge spørsmålet for Advokatforeningen, før ankeutvalget tar stilling til søknadene om å få møte til prøve.

Etter at Advokatforeningen har mottatt anmodning fra en av advokatene om avgjørelse i saken, og begge advokater har oversendt sin fremstilling av spørsmålet om fortrinnsrett, utarbeider Advokatforeningens sekretariat en innstilling som fremlegges for Advokatforeningens hovedstyre. Dersom det haster med avgjørelsen kan partene samtykke i at saken avgjøres av hovedstyrets leder alene. Advokatforeningens avgjørelse om fortrinnsrett er ikke bindende, men Høyesteretts ankeutvalg vil normalt legge avgjørelsen til grunn.

Avgjørelsene om fortrinnsrett til prøvesak for Høyesterett fastsettes med utgangspunkt i retningslinjene som vist til nedenfor. Det bemerkes at Advokatforeningens avgjørelser i fortrinnsrettssakene ikke er offentlig tilgjengelige, men retningslinjene er langt på vei dekkende for den gjeldende praksis.

Retningslinjer for vurderingen

For sin avgjørelse følger Advokatforeningen følgende retningslinjer:

Den advokat som har tatt ut ankeerklæring har fortrinnsrett, hvis ikke særlige grunner foreligger.

Som særlige grunner nevnes:

  • Der hvor en eller flere av advokatene har ført saken i flere instanser, har den fortrinnsrett som har ført saken for flest instanser. Med instans menes rettsinstans. Behandling ved forvaltningsorganer faller således utenfor, også nemnder som har en domstollignende prosess. Ved vurderingen av om en advokat har ført saken for en instans, tas det utgangspunkt i hvem som har vært oppført som prosessfullmektig i saken. Advokatfullmektig og prinsipal identifiseres med hverandre.
  • Saker hvor det består et særlig tillitsforhold mellom klient og advokat. I forlengelsen av dette vil hensynet til klienten og styrkeforholdet mellom partene kunne få betydning for vurderingen.
  • Dersom sakens advokater ikke tidligere har hatt befatning med saken og den advokat som representerer den ankende part ikke har tatt ut ankeerklæringen, har den advokat som først fikk henvendelse i saken fortrinnsrett. Dersom det dreier seg om en overdragelse av en prøvesak fra en kollega, må overdragelsen ha manifestert seg i en ytre begivenhet av bestemt art som kan nøyaktig tidfestes. Eksempel på det sistnevnte er dersom advokaten i prosesskriv har meldt seg som ny prosessfullmektig.

Fortrinnsretten til å benytte en sak til prøvesak forutsetter at advokaten fyller de betingelsene som stilles til en prøveadvokat på det tidspunkt motparten melder seg til prøve.

To prøveadvokater i en sak

Høyesteretts ankeutvalg kan unntaksvis gi tillatelse til at det er to prøveadvokater i en sak dersom særlige grunner taler for det, jf. domstolloven § 221 andre ledd siste punktum. Etter ankeutvalgets praksis må de hensyn som taler for samtykke til to prøveadvokater i saken, enten enkeltvis eller samlet, ha en særlig tyngde for at dispensasjon skal gis.

Hvis en advokat vil be om ankeutvalgets samtykke til å møte som prøveadvokat nr. 2, inngis søknaden samtidig som advokaten melder seg til prøve.

Advokatveiledningen

Høyesterett har utarbeidet en veiledning for advokater. Formålet med veiledningen er å gi advokatene et best mulig grunnlag for å oppfylle de krav som forventes, og å bidra til et godt samspill. Veiledningens kapittel 16 gir generell informasjon om prøveadvokatordningen, herunder søknad om prøvesak og kravene til bestått prøvesak.

Veiledningen gir for øvrig svar på mange praktiske spørsmål om anke, anketilsvar, saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett. Den gir også detaljert informasjon om krav og forventninger til skriftlige og muntlige innlegg og gir også mange konkrete råd om hvordan oppdraget i skranken kan løses på en god måte.

Retningslinjer for utarbeidelse av faktisk og juridisk utdrag er tatt inn i veiledningen. Som hovedregel inngis det kun digitale utdrag til Høyesterett.

På Høyesteretts nettside kan du lese mer om advokatveiledningen og om forberedende kurs i saksforberedelse og prosedyre.