Utredning om selskapsrettslige problemer når en advokat er styremedlem

Professor Johan Giertsen har på oppdrag fra Advokatforeningen vurdert hvorvidt det er problematisk for advokater å være styremedlem i selskaper som de yter juridiske tjenester til.

I utredningen drøfter professor Giertsen selskapsrettslige problemer som kan reise seg når en advokat er medlem av styret i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap og når advokaten, eller det advokatfirma hvor advokaten er eier/medeier eller arbeidstaker, har selskapet som klient.

Rapporten fra 2003 konkluderer med at det verken er juridisk problematisk eller fare for å komme i konflikt med norske eller internasjonale prinsipper for god eierstyring ved en slik kombinasjon. Giertsen oppfordrer likevel til åpenhet rundt slike styreverv.