Styreverv og forsikring

Et styreverv kan medføre betydelig risiko. Styrets ansvar er kollektivt, og som styremedlem er du ansvarlig med alt du eier.

Når man som advokat og styremedlem utfører arbeid for et styre, er det forsikringsmessig avgjørende om man yter juridisk bistand til styret, eller om man utøver virksomhet som styremedlem. Juridisk bistand er ordinær advokatvirksomhet og vil være omfattet av advokatens profesjonsansvarsforsikring, mens ordinært styrearbeid er unntatt, alternativt omfattet av en særskilt styreansvarsforsikring.

Det er Advokatforeningens oppfatning at profesjonsansvarsforsikringen dekker det arbeidet som advokatens utfører utenfor styremøter, som ikke naturlig hører til styrets oppgaver, og som ligger innenfor vanlige advokatoppgaver og faktureres som advokatbistand.

Advokatoppdrag for et selskap/styre omfattes av Advokatforeningens krav til bruk av oppdragsbekreftelse. I prinsippet skal det derfor være greit å trekke grensen mellom advokatoppdrag, som er dekket av profesjonsansvarsforsikringen, og styreverv som ikke er det. Det må likevel være de reelle forhold som er avgjørende. Det kan derfor ikke utelukkes at arbeid kan bli ansett å være advokatoppdrag selv om det ikke er utferdiget oppdragsbekreftelse. Tilsvarende vil det ikke være tilstrekkelig for å bli omfattet av profesjonsansvarsforsikringen at det er utferdiget oppdragsbekreftelse, dersom det arbeidet som er grunnlag for ansvarskravet  må karakteriseres som styrearbeid. 

Styrets ansvar er kollektivt. Det er mange som hevder at det formuende eller forsikrede styremedlem har en langt høyere risiko for å bli saksøkt enn styremedlemmer uten formue eller forsikring. I prinsippet er dette muligens riktig, men et eventuelt ansvar er ikke betinget av hvorvidt man har eller ikke har en forsikring.

Advokatforeningen anbefaler at styrer tegner en forsikring som dekker styrets ansvar. Dersom ikke styret som en helhet går inn for dette, anbefaler Advokatforeningen at medlemmene tegner individuell styreansvarsforsikring. Advokatforeningen tilbyr markedets eneste individuelle styreansvarsdekning til medlemmer som innehar styreverv i virksomheter utenfor sitt eget partnerskap/advokatfirma.