Nyhet

Barnas rettsstat

Hvordan skal vi sørge for og styrke barns rettssikkerhet? Tirsdag 16. august 13.00 - 14.00.

Norge har siden 1991 vært part i barnekonvensjonen. FNs generalforsamling vedtok i 2011 en tredje valgfri protokoll til barnekonvensjonen om en individklageordning, som trådte i kraft i 2014. Individklageordningen gir barn rett til å fremme klager til FNs barnekomité over brudd på de menneskerettighetene som står i FNs barnekonvensjon. Stortinget valgte våren 2022 å avvise et representantforslag om å ratifisere denne tilleggsprotokollen.

Under stortingsdebatten fremhevet flere at barn i Norge allerede har tilgang til en rekke klagemuligheter nasjonalt. Vi ønsker å belyse manglene ved de klagemulighetene som finnes, først og fremst at disse er tilpasset voksne, og ikke barn. Dessuten ønsker vi å se fremover, ved å utfordre politikerne på hvordan vi kan styrke barns rettslige handleevne.

Deltager: Sara Eline Grønvold, spesialrådgiver barns rettigheter, Redd Barna