Nyhet

Advokatforeningen på Arendalsuka 2022

Vi viderefører fjorårets suksess og stiller på Arendalsuka med mange spennende debatter og rollespill.

I fjor var Advokatfirmaet Hald & Co svært rause og lånte bort sine flotte lokaler til Advokatforeningens arrangementer på Arendalsuka. Dette ble en så stor suksess at vi igjen kan ønske velkommen til "Advokatlåven". 

Her vil også mange av arrangementene finne sted. De fleste av våre arrangementer livestreames også, så du har mulighet til å følge med selv om du ikke er tilstede i Arendal.

Program:

Mandag 15. august

kl 16:00-17:00 Rettsstaten i gode og onde dager

Koronapandemien ga oss de kraftigste tiltakene tatt i bruk i fredstid, Russlands invasjon av Ukraina har skapt en ny forståelse av den globale virkelighet og krig i Europa har brått blitt en del av denne virkeligheten. Alt dette har konsekvenser for hvordan vi ser på rettsstaten og demokratiet, og ikke minst hvilke virkemidler vi er villige til å ta i bruk for å sikre vår egen frihet. Hvilke mekanismer setter livet i en usikker verden gang, og hvilke konsekvenser har det for vår rettsoppfattelse, våre verdier og fremtidens rettsstat?

I panelet: Jon Wessel-Aas, Kristin Clemet og Henrik Syse

Se Livestream her.

Tirsdag 16. august

Kl 09.00-09.45 Sivilsamfunnets rettsstatsmelding 

I dag presenteres politikerne fragmentert og oppstykket informasjon om den norske rettsstaten og relevante rettssikkerhetsspørsmål. Det kan for eksempel være at de får informasjonen gjennom enkelte organers årsmeldinger, eller der en konkret problemstilling utredes i forbindelse med lovarbeid. Uten å sette informasjonen i system blir det vanskelig å se det samlede bilde av den norske rettsstaten. Advokatforeningen har i samarbeide med en rekke sivilsamfunnsaktører utarbeide en egen rettsstatsmelding i håp om å bidra til å skape et mer sammenhengende bilde av den norske rettsstaten. I vår rettsstatsmelding forsøker vi å trekke frem problemområder eller risikoområder der den norske rettsstaten bør trygges bedre. Sammen med våre samarbeidspartnere ønsker vi å overrekke meldingen til en representant fra de ulike partiene samtidig som vi byr opp til debatt om hva som skal til for å sikre den sterke norske rettsstaten i møte med en usikker fremtid

Se Livestream her

Kl 11.00-12.00 Strategiske søksmål - En ny trend i påvirkningsarbeidet?

I 2018 ble den norske stat frikjent for brudd på miljøparagrafen i Grunnloven, etter at Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkte staten i forbindelse med nye utvinningskonsesjoner i Barentshavet. Søksmålet er et godt eksempel på en både nasjonal og internasjonal trend der man i større grad bruker domstolene som en del av en strategi for å fremme grunnleggende rettigheter. Man bruker enkeltsaker for å rette søkelyset mot konkrete politiske problemstillinger og få til en bredere endring.

I Norge var Alta-aksjonen med de etterfølgende rettssakene, et av de tidligste eksemplene på strategiske søksmål. I ettertid bidro dette til store politiske endringer for samenes rettigheter med opprettelsen av Sametinget og en egen grunnlovsbestemmelse om samenes rettigheter.

I denne samtalen diskutere vi i hvilket omfang domstolene skal, og kan brukes som et strategisk verktøy, og en politisk plattform.   

Se Livestream her

Kl 13.00-14.00 Barnas rettstat

Norge har siden 1991 vært part i barnekonvensjonen. FNs generalforsamling vedtok i 2011 en tredje valgfri protokoll til barnekonvensjonen om en individklageordning, som trådte i kraft i 2014. Individklageordningen gir barn rett til å fremme klager til FNs barnekomité over brudd på de menneskerettighetene som står i FNs barnekonvensjon. Stortinget valgte våren 2022 å avvise et representantforslag om å ratifisere denne tilleggsprotokollen.

Under stortingsdebatten fremhevet flere at barn i Norge allerede har tilgang til en rekke klagemuligheter nasjonalt. Vi ønsker å belyse manglene ved de klagemulighetene som finnes, først og fremst at disse er tilpasset voksne, og ikke barn. Dessuten ønsker vi å se fremover, ved å utfordre politikerne på hvordan vi kan styrke barns rettslige handleevne.

Deltager: Sara Eline Grønvold, spesialrådgiver barns rettigheter, Redd Barna.

Se Livestream her.

Kl 15.00-16.00 Sanksjoner og rettssikkerhet

Forvaltningen kan ilegge borgere og virksomheter straff i form av sanksjonen og bøter, uten å følge det de vanlige reglene for straff – de såkalte straffeprosessuelle reglene. Beviskravene er lavere, og det er gjerne samme organ som avdekker, etterforsker og sanksjonerer en handling. Bak begrepet “administrative sanksjoner” ligger en ambisjon om å håndheve lovverket effektivt, og spare politi og domstol for arbeid. Men hvordan er det med rettssikkerheten?

  • Maria Aasen-Svensrud, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Jon Wessel-Aas, Leder, Advokatforeningen
  • Mirell Høyer- Berntsen, SV
  • Ole Andenæs, Advoakt, Wikborg og Rein

Se Livestream her.

Onsdag 17. august

Kl 11.00-12.00 Straffen som styringsmiddel

Straff og andre sanksjoner anses i dag som nødvendige styringsmidler. Men hvilke prinsipper ligger til grunn for bruken av disse virkemidlene? Når er straff nødvendig og berettiget? Og anvendes disse prinsippene konsekvent i straffe- og sanksjonslovgivningen?

Deltagere: Jørn Jacobsen, Merete Smith, Katrine Holter, Maria Aasen-Svensrud (AP), Ingvild Thorsvik (V), Sveinung Stensland (H)

Se Livestream her.

Kl 14.00-15.00 Medienes rolle i straffesaker 

Mediene har en sentral rolle som informasjonsformidler, også av straffesaker. Mange saker kan omhandle brutale hendelser, hvor befolkningen har et sterkt informasjonsbehov. Medienes dekning av straffesaker kan allikevel medføre mange utfordringer for mistenkte/siktede, fornærmede, vitner, etterforskningens effektivitet, domstolens upartiskhet og allmennhetens tillit til aktørene. Det ligger et rettsstatlig system bak enkeltsakene, og dette systemet styrer risikoen for justisfeil i hver eneste sak. Allikevel kommer dette perspektivet sjelden frem i media. Hva er medias rolle på strafferettens område, og hvilken grenser bør media sette for seg selv i måten de dekker straffesaker på?»

Deltagere: Svein-Tore Bergestuen (fra podcasten TUT og mediekjør om presseetikk), Tone Tveøy Strøm-Gundersen (Nyhetsredaktør i Aftenposten), Berit Reiss-Andersen (advokat) , Ådne Husby Sandnes (VG)

Se Livestream her.

Kl 16.00-17.00 Livet på innsiden – kampen for verdige forhold bak murene

Innsatte i norske fengsler har betydelig større levekårsutfordringer enn den øvrige befolkningen. Samtidig lever de under et strengt regime med begrenset tilsyn. Uberettiget isolasjon og kroppsvisitasjon, manglende helsehjelp og aktivitetstilbud er hverdagen for mange innsatte. Manglende muligheter til rettslig bistand til å utfordre fengselsforholdene gjør at kontrollen med innsattes soningsforhold er svært begrenset. Allikevel har flere advokater de siste årene gjort det til mål å kjempe for innsattes rettigheter, ofte uten betaling. Panelet vil se på noen av disse sakene og diskutere innsattes soningsforhold mer generelt.

Deltagere: Maria-Aasen Svendsrud (AP), Andreas Sjalg Unneland (SV), Jørn Jacobsen, Jan-Erik Sandlie (Kriminalomsorgsdirektoratets assisterende direktør), Johan Lothe (Wayback), 
Moderator er Jon Arne Markussen, Marita Haug Haalnd (advokat)

Moderator: Katrine Holter

Se Livestream her.

Torsdag 18. august

Kl 09.00-10.00 Rettshjelp i praksis - historiene bak

JURK og Jussbuss inviterer til samtale om rettshjelp til vanskeligstilte.

Våren 2023 skal det vedtas ny rettshjelpslov. Behovet for endring og forbedring er stort og påtrengende. Men hvem er menneskene som trenger denne hjelpen, og hva er historiene bak? Og hvorfor er det viktig å sørge for rettshjelp til disse menneskene?

JURK og Jussbuss møter disse menneskene daglig. I denne samtalen vil vi fortelle om menneskene som virkelig trenger denne hjelpen, som ofte ikke selv har en stemme som taler deres sak.

Deltagere: Bjørk Jonassen, Daglig leder, JURK

Kl 12.00-14.00 Dommer for en dag. NB! I Arendal Gamle Rådhus

Advokatforeningen arrangerer en rettssak som rollespill, så tett opp til virkeligheten som tiden tillater. Årets tema er hentet fra utlendingsretten - og er basert på en reell sak. En mor ga uriktige opplysninger i sin asylsøknad for åtte år tilbake, men mener hun hadde gode grunner for det. To av hennes fire barn er mindreårige, og alle er godt intergrert i Norge. Det er risiko for vold og tvangsekteskap i opprinnelseslandet. Utlendingsmyndighetene mener familien må sendes ut av landet. Hva blir din dom i saken? 

Se Livestream her

Kl 12:00-12:45 Kan vi redde verden med rapportering, åpnehet og klassifisering

EU mener alvor med sine grønne målsetninger og tar i bruk hele verktøykassen for å dreie samfunn og næringsliv i en mer bærekraftig retning. Sentrale virkemidler er krav til selskapers arbeid med menneskerettigheter, klima- og miljøpåvirkning og selskapsstyring gjennom rapporteringskrav.

I Norge har også åpenhetsloven nylig trådt i kraft, som stiller krav til rundt 9000 norske virksomheter knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Men fører denne tsunamien av ny bærekraftslovgivning til en reell forbedring? Og er kravene til opplysning strenge og detaljerte nok slik at grønnvasking faktisk hindres?

Vil åpenhetslovens aktsomhetsvurderinger styrke vernet av menneskerettigheter, og kommer de bærekraftige løsningene til å velges om de koster mer?

Wikborg Rein Advokatfirma inviterer i samarbeid med Advokatforeningen til dialog sammen med et solid panel.

Deltakere: Elise Johansen, Specialist Counsel og leder av fagområdet bærekraft, Wikborg Rein, Kristin Nordland Brattli, Senioradvokat, Wikborg Rein, Harald Francke Lund, Chief Executive Officer, Cisero, Line Asker, Senior Sustainability Advisor, DNB, Christoffer Bjørnum, Seksjonssjef, Forbrukertilsynet

Kl 13:00-13:45 Krig i Europa - Er sanksjoner den nye normalen? 

Russlands invadering av Ukraina har ført til en rekke juridiske spørsmål, både knyttet til sikkerhetspolitikk, humanitærrett, sanksjoner og menneskerettigheter. I dette seminaret fokuserer vi særlig på sanksjoner, og sanksjonspakken mot Russland – den mest omfattende noensinne .

I lys av krigen ser vi også på grensedragninger mellom sanksjoner og menneskerettigheter, og umulige avgjørelser, der viktigheten av sanksjonsetterlevelse må veies opp mot liv, helse og grunnleggende menneskerettigheter.

Er sanksjoner den nye normalen? Og hva kan vi lære av eskaleringen av tiltak mot Russland?

I samarbeid med Advokatforeningen inviterer Wikborg Rein Advokatfirma til en samtale der et kyndig panel vil svare på disse spørsmålene.

Deltakere:  Elisabeth Roscher, Partner og leder av Wikborg Reins compliance-team, medlem av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Tine Vigmostad, Senioradvokat i Wikborg Rein og fagansvarlig for sanksjoner, Gro Holm, Reporter i NRK og Martin Sørby, Avdelingsdirektør og nestleder i Utenriksdepartementets rettsavdeling

Kl 16.00-16.45 Innspill til ny rettshjelpslov

I budsjettforliket for 2022 ble det lagt penger på bordet for en reell økning av inntektsgrensene for fri rettshjelp, og regjeringen forpliktet seg til å legge fram et forslag til ny rettshjelpslov for Stortinget i løpet av våren 2023.

Økningen i inntektsgrensene for budsjettåret 2022 var sårt tiltrengt, og et viktig grep, men en større og helhetlig reform er helt klart nødvendig. Dermed har flere organisasjoner nå gått sammen til «Rettshjelpsalliansen». Rettshjelpsalliansen har utarbeidet noen krav som de håper blir hensyntatt i en ny rettshjelpslov, men ønsker også innspill fra publikum direkte til politikerne.

Advokatforeningen inviterer politikere og jurister til panelsamtale om rettshjelpsloven og håper alle som er opptatt av rettsstaten og ny rettshjelpslov tar seg turen for å komme med sine innspill.

Deltagere: Merete Smith, Generalsekretær, Advokatforeningen, Maria Aasen-Svensrud, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet, Arild Hermstad, Miljøpartiet de Grønne, Andreas Skjalg Unneland, stortingsrepresentant, SV, Ingvild Thorsvik, stortingsrepresentant Venstre, Ingunn Foss, stortingsrepresentant, Høyre. 

Moderator: Jon Arne Markussen

Se Livestream her

20:00 - Partilederdebatten på storskjem

Vi viser partilederdebatten på storskjerm. Velkommen!