Nyhet

Advokatforeningens innspill salærrådet

Rettshjelpssatsen har ikke fulgt lønns- og prisutviklingen siden 2001, og med dette har gapet mellom dagens rettshjelpsats og et bærekraftig nivå vokst betydelig.

Advokatforeningen mener rettshjelpssatsen for 2023 bør settes til et sted mellom 1407 og 1882 kr. Advokatforeningen er klar over at kostnadene ved å regulere satsen er store, men mener også at dette er en nødvendig prioritering for å bevare rettsikkerheten for de svakeste i samfunnet. 

Det bemerkes at i Advokatforeningens første innspill til Salærrådet ble det sendt inn en beregningsfeil - den er nå korrigert i oppfølgingsnotatet som ligger nederst på denne saken

I november 2021 gikk forsvarere med møterett for Høyesterett ut i en streikelignende aksjon. Aksjonene hadde som mål å sikre en bærekraftig rettshjelpssats. Etter syv måneder uten berammede saker i Høyesterett inngikk Justis- og beredskapsdepartementet og Advokatforeningen en avtale om konsultasjoner om rettshjelpsatsen.

Avtalen fastslår at det skal opprettes et uavhengig salærråd, som hvert år skal gi en anbefaling til departementet om nivået på rettshjelpssatsen, reisefraværsgodtgjørelsen og stykkprissatsene. Departementet og Advokatforeningen har i henhold til avtalen kommet med skriftlige merknader til rådet.

Advokatforeningens innspill til salærrådet bygger på ett av de viktigste kravene fra streikeaksjonen. For at staten skal kunne oppfylle forpliktelsen om forsvarlig rettshjelp til borgere må rettshjelpssatsen løftes til et bærekraftig nivå og reisefraværgodtgjørelsen må tilbakeføres. 

Her kan du lese om advokatforeningens forslag til ednringer i stykkprisforskriften og salærforskriften.