Nyhet

Stykkprisforskriften og salærforskriften

Utover selve rettshjelpssatsen reguleres de privatpraktiserende advokater sin kompensasjon av stykkprisene, fastsatt i stykkprisforskriften og salærforskriften.

Stykkprisene begrenser tidsbruken i de ulike rettsrådssakene til et gitt timetall. En begrensning som for øvrig ikke gjelder for det offentliges advokat i samme sak. Salærforskriften beskriver en rekke tilsvarende reguleringer som i hovedsak gjelder for straffesaker.

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra våre medlemmer vil vi her peke på de stykkprisene, og forhold i salærforskriften som Advokatforeningen mener har et prekært behov for endring. Innspillene er ellers basert på rapporten «Rettshjelpssalæret 2019 – utviklingstrekk og sammenligninger», samt konklusjonene fra MENON Economics rapport «Analyse av stykkpris og medgått tid». Der det brukes statistikk på faktisk timebruk, er denne innhentet fra rettsraad.no ved utgangen av 2021.

Advokatforeningen er kjent med forslagene fra Rettshjelpsutvalget i, og stiller oss bak disse – spesielt forslaget om å fjerne stykkpriser på samtlige behovsprøvde saker til fordel for et tak på 15 timer. Videre mener vi hele stykkprissystemet er overmodent for en revisjon der aktørene involveres i prosessen. Frem til det legges frem en ny rettshjelpslov vil vi foreslå at salærrådet vurderer følgende endringer i stykkprisforskriften og salærforskriften:

 •  Anvendelsesområdet for stykkprisforskriften § 7 avgrenses mot begrensede ankesaker, slik at disse alltid avregnes etter salærforskriften
 • Skriving av ankebegrunnelse etter § 9 tredje ledd økes til to ganger rettshjelpsatsen, med mulighet for honorering etter medgått tid i mer omfattende saker.
 • Maksimal tid som honoreres for fengselsbesøk etter stykkprisforskriften § 9 fjerde ledd økes med 50 % i sakene hvor det er nødvendig med tolk.
 • Innslagspunktet for medgått tid i stykkprisordningen bør endres til 25%
 • Rettshjelpssatsen må få et tillegg på 40 prosent i tilfeller der statlige organer planlegger avhør og rettsmøter utenom normal arbeidstid
 • Stykkprisen i saker om blant annet mindreårige asylsøkere settes til 5 timer
 • Stykkprisen i saker om bortvisning, utvisning og tilbakekall av gitt tillatelse settes til 5+1 time
 • Stykkprisen for Dublin II saker settes til 5 timer
 • Stykkprisen for personlig fremmøte i Utlendingsnemnda fjernes til fordel for medgått tid
 • Stykkprisen for saker om felleseieskifte og økonomisk oppgjør etter oppløsning av husstandsfellesskap settes til 11 timer
 • Stykkprisen for saker om oppsigelse og avskjedigelse settes til 7 timer
 • Stykkprisen for barnevernssaker settes til 8,5 timer
 • Stykkprisen for saker om personskadeerstatning eller tap av forsørger settes til 8,5 timer
 • Stykkprisen i saker etter unntaksbestemmelsen fjernes og erstattes av medgått tid