Nyhet

Advokater har plikt til å frasi seg oppdrag ved mistanke om hvitvasking

Utvalget for advokatetikk har nylig oppdatert kommentaren til Regler for god advokatskikk (RGA) punkt 3.1.8. Kommentaren tar for seg forholdet mellom advokaters plikt til å frasi seg et oppdrag etter RGA og advokaters plikter etter hvitvaskingsloven. Advokater må frasi seg oppdraget hvis de avdekker forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering.

Ifølge RGA punkt 3.1.6 har en advokat plikt til å fullføre et oppdrag, med mindre det foreligger angitte unntakstilfeller.

RGA punkt 3.1.8 sier imidlertid at en advokat skal frasi seg et oppdrag hvis han får mistanke om at det omfatter en transaksjon som vil medføre hvitvasking, og klienten ikke er villig til å avstå fra å gjennomføre transaksjonen. I motsetning til det som følger av RGA punkt 3.1.6 innebærer dette en plikt for advokaten til å frasi seg oppdraget under de gitte omstendighetene.

Et praktisk spørsmål er hvordan bestemmelsen i 3.1.8 skal forstås i lyst av advokatens øvrige plikter etter hvitvaskingsloven.

Utgangspunktet i hvitvaskingsloven § 28 første ledd er at det gjelder et avsløringsforbud, som vil si at rapporteringspliktige ikke skal gjøre klienten kjent med undersøkelser, oversendelse av opplysninger til Økokrim eller etterforskning. Ved første øyekast kan det virke som at avsløringsforbudet er i direkte motstrid med RGA punkt 3.1.8, som forutsetter at advokaten gjør klienten kjent med mistanken.

Det er likevel lagt til grunn i hvitvaskingsloven § 28 syvende ledd at første ledd ikke er til hinder for at visse rapporteringspliktige, herunder advokater, forsøker å få klienten til å avstå fra å begå en ulovlig handling. Under henvisning til lovkommentaren til hvitvaskingsloven, følger det av kommentaren til RGA punkt 3.1.8 at dette betyr at 3.1.8 går lenger enn hvitvaskingsloven. Konsekvensen er at advokater må frasi seg oppdraget hvis de avdekker forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, og klienten ikke er villig til å akseptere frarådingen.

Her kan du lese hele den nye kommentaren til RGA punkt 3.1.8.

Her kan du lese mer om utvalget for advokatetikk.

Her finner du artikler om advokaters plikter etter hvitvaskingsloven.