Nyhet

Salærrådets anbefalinger for 2025

Salærrådet skal innen 1. november komme med sin anbefaling for rettshjelpssatsen for 2025. Salærrådets anbefaling legger sterke faglige føringer for fastsettelse av rettshjelpssatsen og stykkprisene i fremtiden.

Salærrådet, som opererer uavhengig av både Advokatforeningen og Justis- og beredskapsdepartementet, har i oppdrag å komme med anbefalte justeringer av rettshjelpssatsen og stykkprisene. I fjor anbefalte de en rettshjelpssats på 1384 kroner. Beregningen bak anbefalingen tok utgangspunkt i indeksen for juridiske tjenester. Det er vår forventning at de vil fremskrive beløpet i takt med indeksen, samt at det legges inn en kompensasjon for de store pris- og lønnsøkningene vi ser i resten av samfunnet. Dette vil i så fall gi en anbefaling som sikrer at advokater som tar saker på rettshjelpssatsen, ikke sakker ytterligere akterut i inntektsutviklingen.  

Indeksen som Salærrådet la til grunn i fjor, tok hensyn til flere faktorer. De så på både endringer i markedsforhold, og endringer i økonomiske forhold. Den kommende anbefalingen for 2025 ventes å inkludere justeringer basert på utviklingen i bransjen siden forrige anbefaling.

Et annet viktig element som Advokatforeningen har tatt opp med Salærrådet, er stykkprisene. Vi har bedt Salærrådet se nærmere på en rekke konkrete stykkpriser i straffesaker, og komme med anbefalinger til endringer der stykkprisene ikke gjenspeiler sakenes faktiske gjennomsnittlige arbeidstid.

Vi forventer samtidig at Salærrådet ikke kommer med anbefalinger knyttet til stykkprisene for sivile saker med fri rettshjelp, da vi sannsynligvis står foran  omfattende endringer i rettshjelpsloven.

Her kan du lese mer om endringene i rettshjelpsloven.

Her kan du lese om alt som skjer på rettshjelpsfronten høsten 2023.