Nyhet

Høringsuttalelsen om ny advokatforskrift er levert

Forsiden av NOU om advokatlov
Etter en bred intern prosess, har Advokatforeningen levert sin høringsuttalelse til Justisdepartementets forslag til ny advokatforskrift og endringer i advokatloven.

I høringsuttalelsen støttes i hovedsak forslagene, som blant annet omfatter ny utforming av prosedyrekravet, ny etterutdanningsordning og regler om prinsipaler og utpekte advokater.

Advokatforeningen har likevel noen innvendinger, først og fremst mot den foreslåtte plikten til å opprette separat klientbankkonto i klientens navn. Advokatforeningen er også bekymret for at forslaget til regulering av den nye gruppen med advokater, forsikringsadvokatene, risikerer å underminere EØS-lovligheten av reglene om organisering av advokatvirksomhet ellers.

I den interne høringen i foreningen ble Advokatforeningens kretser, lovutvalgene for sivilprosess og voldgift, strafferett og straffeprosess, selskapsrett, forsikringsrett, forvaltningsrett, IKT og personvern, internadvokatutvalget, ekspertgruppen mot hvitvasking, utvalget for advokatetikk, utvalget for internasjonale advokater, meklingsutvalget og forum for de store advokatfirmaene, involvert. I tillegg har foreningen fått innspill fra en rekke advokatforetak.

Les høringsuttalelsen her

Les mer om Advokatloven