Nyhet

Nye regler om arbeidsavtaler trer i kraft 1. juli 2024

1. juli 2024 innføres det nye regler om arbeidsavtaler i arbeidsmiljøloven. De nye reglene skyldes implementeringen av EUs arbeidsvilkårsdirektiv, som skal sikre tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår for arbeidstakere.

De viktigste endringene er gjort i bestemmelsen om arbeidsavtaler (aml. § 14-6). Lovendringen innebærer at listen over forhold som skal medtas i arbeidsavtalen utvides. Etter de nye reglene må blant annet følgende forhold omtales i arbeidsavtalen: 

  • hvorvidt en arbeidstaker (uten fast arbeidssted) skal arbeid på forskjellige steder eller fritt kan bestemme sitt arbeidsted,  

  • arbeidstakerens eventuelle rett til annet fravær betalt av arbeidsgiver, 

  • fremgangsmåten ved opphør av arbeidsforhold,  

  • eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen må angis særskilt, 

  • hvorvidt den daglige/ukentlige arbeidstiden vil variere, samt grunnlag for å beregne når arbeidstakeren skal jobbe, 

  • arbeidstakerens eventuelle rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver tilbyr,  

  • ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet, samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver.

De nye reglene om innholdet i arbeidsavtaler gjelder i utgangspunktet bare for nye arbeidsforhold. Det er imidlertid gitt overgangsregler, slik at arbeidsgivere må tilpasse eksisterende arbeidskontrakter til lovendringene hvis arbeidstaker krever det. Endringen av eksisterende arbeidsavtaler skal skje tidligst mulig og senest innen to måneder etter at kravet er mottatt. 

Tidsfristen for når det senest skal foreligge en skriftlig arbeidsavtale skjerpes også inn fra 1. juli 2024. For arbeidsforhold med en samlet varighet på mer enn en måned skal det foreligge arbeidsavtale snarest mulig, og senest innen 7 dager etter at arbeidsforholdet begynte. Tidligere var fristen en måned.  

Du lese mer om ansettelsesavtaler på Advokatforeningens nettsider (krever innlogging).