Plikten til å ha en virksomhetsinnrettet risikovurdering gjelder bare for advokater med oppdrag som omfattes av hvitvaskingsloven

Sivilombudet mener at Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har tolket hvitvaskingsloven feil. Plikten til å utforme en virksomhetsrettet risikovurdering for advokater gjelder bare når de er omfattet av hvitvaskingsloven.

Hvitvaskingslovens § 7 krever at alle «rapporteringspliktige» skal utarbeide en virksomhetsinnrettet risikovurdering. Etter ordlyden er det ikke et krav om at alle advokater skal ha en risikovurdering. Tilsynsrådets praksis har imidlertid vært at kravet gjelder alle advokater.

I en uttalelse av 1. mars 2024, legger Sivilombudet til grunn at plikten til å foreta en virksomhetsinnrettet risikovurdering etter § 7 ikke gjelder alle advokater. Det er bare når advokaten er omfattet av hvitvaskingsloven, jf. § 4 (2) (c), at vedkommende er «rapporteringspliktig» og følgelig har plikter etter loven.

Bakgrunnen for Sivilombudets uttalelse er at en advokat klaget inn Tilsynsrådets avgjørelse om å ilegge han en irettesettelse, pålegg om retting, og å betale tilsynsrevisors utgifter. Advokaten mente at hans virksomhet ikke var omfattet av hvitvaskingsloven, og at han derfor ikke var forpliktet til å ha hvitvaskingsrutiner og risikovurdering etter lovens §§ 7 og 8.

Sivilombudet konkluderer med at hvitvaskingslovens § 7 ikke kan tolkes på den måten som Tilsynsrådet har lagt til grunn. Konsekvensen er at ombudet ber Tilsynsrådet om å endre sin veileder og fremtidige praksis, og at Tilsynsrådet vurderer om det er nødvendig å gå gjennom tidligere vedtak på nytt.

Advokatforeningen mener at Sivilombudets uttalelse er særlig praktisk for advokatfirmaer som aldri påtar seg oppdrag som er omfattet av hvitvaskingsloven. Advokatfirmaer som konsekvent avviser oppdrag på hvitvaskingslovens område, har heller ikke plikt til å utarbeide virksomhetsinnrettet risikovurdering. Dersom advokatfirmaet ikke ønsker å ta oppdrag innenfor hvitvaskingslovens anvendelsesområde, bør man ha en rutine som sier at man avviser slike oppdrag.

Advokatfirmaer bør likevel være oppmerksom på at selv om man hovedsakelig ikke påtar seg oppdrag som omfattes av hvitvaskingsloven, kan oppdrag utvikle seg på en slik måte at de omfattes.

På denne siden kan du lese mer utfyllende om risikovurderingen.

På sivilombudet.no kan du lese Sivilombudets uttalelse.