Advokatforeningens behandling av personopplysninger – bo- og bobestyrerforsikring

Behandlingsansvarlig for personopplysningene som Advokatforeningen behandler er Den Norske Advokatforening, org. nr. 936 575 668, ved generalsekretær Merete Smith, Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo.

De personopplysningene som medlemmet avgir til Advokatforeningen når medlemmet tilslutter seg avtalen er nødvendige for Advokatforeningens administrasjon av forsikringen.

De personopplysningene som medlemmet avgir til Advokatforeningen når medlemmet tilslutter seg avtalen er også nødvendige for at Advokatforeningen kan oppfylle sine forpliktelser overfor forsikringsgiver. Advokatforeningen vil jevnlig sende forsikringsgiver oversikt over hvilke medlemmer som er dekket av forsikringsavtalen. Advokatforeningen vil i den forbindelse oppgi medlemmets fulle navn.

Siden forsikringen har etterdekning vil de avgitte personopplysningene bli lagret også etter at forsikringsavtalen er sagt opp.

Medlemmet/sikrede har rett til å få informasjon om personopplysningene som er lagret og om behandlingen, og å få utlevert opplysningene, dersom det kreves. Hvis medlemmet/sikrede ønsker å få korrigert eller slettet deler eller alle personopplysningene tilknyttet medlemmet/sikrede, forutsatt at det er anledning til slik sletting, så gjøres det ved å kontakte Advokatforeningen.

Medlemmet/sikrede kan til enhver tid kontakte Advokatforeningen ved spørsmål knyttet til behandlingen av personopplysningene. Dersom medlemmet/sikrede mener at Advokatforeningens behandling av personopplysninger bryter med det som fremgår her eller personvernlovgivningen, herunder personopplysningsloven eller personvernforordningen (GDPR), kan medlemmet/sikrede klage til Datatilsynet.

Deltakelse i Advokatforeningens kollektive avtale for styreansvarsforsikring, forutsetter at Advokatforeningen kan motta følgende opplysninger om skadesaker fra forsikringsgiver: medlemmets/sikredes navn, antall skader, ansvarsgrunnlag og størrelse på reserver og utbetalinger. Advokatforeningen vil benytte opplysningene i anledning forvaltning av forsikringsavtalen, jf. forsikringsvilkårene pkt. 1.4. Disse opplysningene vil ikke bli lagret hos Advokatforeningen.