Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokat

Sikkerhetsstillelse på 5 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring fra 5 til 20 millioner kroner

Les mer

Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for prinsipal og profesjonsansvarsforsikring for advokatfullmektig

Sikkerhetsstillelse på 8 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring fra 5 til 20 millioner kroner

Les mer

Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling

Sikkerhetsstillelse på 45 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring på 45 millioner kroner.

Les mer

Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring - firmadekning

Firmadekning til advokatfirmaer bestående av minst fem advokater/advokatfullmektiger

Les mer

Styreansvarsforsikring

Et styreverv medfører betydelig risiko. Derfor er det mange virksomheter som tegner en felles styreansvarsforsikring, men langt fra alle. Som medlem av Advokatforeningen har du tilgang til markedets eneste individuelle styreansvarsforsikring. Og den...

Les mer

Sykeavbruddsforsikring

Sykdom kan være svært kostbart for den som er selvstendig næringsdrivende, siden faste utgifter fortsetter å løpe, mens inntektene reduseres eller uteblir. Særlig for advokater som arbeider alene, i firma med få ansatte eller i kontorfellesskap, kan et...

Les mer

Bobestyrerforsikring - dødsbo

Advokatforeningen tilbyr typegodkjent forsikring for bobestyrere i offentlig skifte av dødsbo. Forsikringen dekker bobestyrers erstatningsansvar for økonomisk tap i egenskap av bobestyrer og medhjelper. Forsikringen dekker også bobestyrers ansvar ved...

Les mer

Bostyrerforsikring – konkursbo

Advokatforeningen tilbyr typegodkjent forsikring for bostyrere i konkursbo. Forsikringen dekker bostyrers erstatningsansvar for økonomisk tap i egenskap av bostyrer, medlem av kreditorutvalg, medhjelper eller borevisor. Forsikringen dekker også bostyre...

Les mer

Gruppelivsforsikring

Tilbudet om gruppelivsforsikring består av en dødsrisikoforsikring og en uføredekning (uførekapital). Forsikringen er et rimelig alternativ til en tilsvarende individuell livsforsikring, og benyttes av mange som en gjeldsforsikring.

Les mer

Reiseforsikring

Tjenestereiseforsikringen dekker tjenestereiser for deg som selvstendig næringsdrivende eventuelt den/de som er ansatt hos deg. Du kan utvide forsikringen til å omfatte ferie-/fritidsreiser.

Les mer

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring gir erstatning til ansatte som blir utsatt for yrkessykdom eller arbeidsulykker på arbeidsstedet i arbeidstiden. Forsikringen er lovpålagt for alle bedrifter med ansatte. Advokatforeningen tilbyr også yrkesskadeforsikring til...

Les mer

Fritidsulykkesforsikring

Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen dekker bare arbeidsulykker. Med en fritidsulykkesforsikring er ansatte, og du som selvstendig næringsdrivende, også dekket for ulykker på fritiden.

Les mer

Familieulykkesforsikring

Familieulykkesforsikring gir økonomisk sikkerhet dersom du eller ektefelle/samboer eller barn skulle bli utsatt for en ulykke. Forsikringen gir en engangsutbetaling ved varig medisinsk invaliditet eller dødsfall som følge av ulykke.

Les mer

Kontorforsikring

Kontorforsikringen (eiendelsforsikringen) er en kombinert forsikring som dekker skade på inventar og løsøre forårsaket av blant annet brann, vann og tyveri, i tillegg til andre plutselige og uforutsette skader.

Les mer