Profesjonsansvarsforsikring

Advokatforeningens viktigste medlemstilbud er tilbudet om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring. Tilbudet dekker den lovpålagte sikkerhetsstillelse på henholdsvis 5 og 8 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring fra 5 til 20 millione...

Les mer

Profesjonsansvarsforsikring - firmadekning

Domstolloven § 222 og advokatforskriften kapittel 2 setter krav om sikkerhetsstillelse for den som skal utøve advokatvirksomhet. Sikkerheten skal dekke erstatningsansvar som advokaten pådrar seg overfor tredjemann ved utøvelsen av advokatvirksomhet....

Les mer

Eiendomsmeglingsforsikring

Som del av den kollektive forsikringsordningen for advokatvirksomhet tilbyr Advokatforeningen sikkerhetsstillelse og forsikring for eiendomsmegling. Forutsetningen er at man minimum har grunndekningen i kollektivordningen for advokatvirksomhet.

Les mer

Eiendomsmeglingsforsikring - firmadekning

Advokater kan drive eiendomsmegling uten særskilt bevilling for dette. Det stilles imidlertid krav om egen sikkerhetsstillelse, samt rapportering til Finanstilsynet.

Les mer

Styreansvarsforsikring

Et styreverv medfører betydelig risiko. Derfor er det mange virksomheter som tegner en felles styreansvarsforsikring, men langt fra alle. Som medlem av Advokatforeningen har du tilgang til markedets eneste individuelle styreansvarsforsikring. Og den...

Les mer

Sykeavbruddsforsikring

Sykdom kan være svært kostbart for den som er selvstendig næringsdrivende, siden faste utgifter fortsetter å løpe, mens inntektene reduseres eller uteblir. Særlig for advokater som arbeider alene, i firma med få ansatte eller i kontorfellesskap, kan et...

Les mer

Bobestyrerforsikring - dødsbo

Advokatforeningen tilbyr typegodkjent forsikring for bobestyrere i offentlig skifte av dødsbo. Forsikringen gjelder for norske bobestyrere utpekt av norske tingretter. Forsikringen omfatter sikredes erstatningsansvar for økonomisk tap i egenskap av...

Les mer

Bostyrerforsikring – konkursbo

Advokatforeningen tilbyr typegodkjent forsikring for bostyrere i konkursbo. Forsikringen gjelder for norske bostyrere utpekt av norske tingretter. Forsikringen omfatter sikredes erstatningsansvar for økonomisk tap i egenskap av bostyrer, medlem av...

Les mer

Gruppelivsforsikring

Tilbudet om gruppelivsforsikring består av en dødsrisikoforsikring og en uføredekning (uførekapital). Forsikringen er et rimelig alternativ til en tilsvarende individuell livsforsikring, og benyttes av mange som en gjeldsforsikring.

Les mer

Øvrige forsikringsprodukter

Advokatforeningen har over 40 års erfaring med å forhandle gode innkjøpsavtaler for våre medlemmer. Våre avtaleprodukter skal være blant markedets beste, og vi jobber kontinuerlig med å utvikle bedre vilkår og prisfordeler til våre medlemmer. Vi har go...

Les mer