Bobestyrerforsikring - dødsbo

Advokatforeningen tilbyr typegodkjent forsikring for bobestyrere i offentlig skifte av dødsbo. Forsikringen dekker bobestyrers erstatningsansvar for økonomisk tap i egenskap av bobestyrer og medhjelper. Forsikringen dekker også bobestyrers ansvar ved avhendelse av eiendom.

Advokatforeningen tilbyr typegodkjent forsikring for bobestyrere i offentlig skifte av dødsbo. Forsikringen dekker bobestyrers erstatningsansvar for økonomisk tap i egenskap av bobestyrer og medhjelper. Forsikringen er nå utvidet til også å omfatte settebobestyrer. Forsikringen dekker også bobestyrers ansvar ved avhendelse av eiendom.

Forsikringen tegnes for hvert enkelt dødsbo under offentlig skifte, og gjelder for norske bobestyrere utpekt av norske tingretter. Forsikringen gjelder hele boets behandlingstid, fra åpning og til utløpet av foreldelsesfristen for krav mot bobestyrer ved den aktuelle bobehandlingen. Foreldelsesfristen (treårsfristen) begynner å løpe fra det tidspunkt bobestyrer eller forsikringsgiver første gang mottar skriftlig krav om erstatning eller skriftlig melding, som angir at erstatningskrav vil bli reist mot bobestyrer eller forsikringsgiver.

Etterutlodning: Eventuell etterutlodning er inkludert i opprinnelig tegnet forsikring. Ved etterutlodning regnes forsikringens foreldelse fra avsluttet etterutlodning, jf. forsikringsvilkårene pkt. 6.

Gjenåpning: Ved gjenåpning av et bo senere enn 12 måneder etter foregående lukning (fortsettelse av bobehandlingen) skal det tegnes ny forsikring. Gjenåpning medfører ikke automatisk kunngjøring. Bobestyrer plikter derfor å bestille slik forsikring fra Advokatforeningen. Ved gjenåpning regnes forsikringens foreldelse fra endelig lukning, jf. forsikringsvilkårene pkt. 6.

Bytte av bobestyrer: Bytte av bobestyrer senere enn 14 løpedager etter åpning av boet, medfører plikt til å tegne egen forsikring for ny bostyrer. 

Premieberegning

Det er fast premie for boverdier under kr 50 mill. Dersom boet har verdier utover kr 50 mill. skal bostyrer umiddelbart melde dette til Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton for tegning av separat forsikring for de verdier som overstiger kr 50 mill.

Kontaktperson er Cato Aamodt, telefon 92 89 01 00.

Premien for bo åpnet fra og med 1. januar 2018 er kr 1005,-

Premien for bo åpnet fra og med 1. januar 2015 er kr 1025,-.

Premien for bo åpnet i perioden 1. januar 2012 til og med 31. desember 2014 er kr 1495,-.

Premien for bo åpnet i perioden 1. juni 2009 til og med 31. desember 2011 er kr 1775,-.

Premien for bo åpnet i perioden 1. januar 2009 til 31. mai 2009, er 0,29 promille av brutto boverdier for boverdier til og med NOK 10 millioner. Minimumspremien er kr 560,- Dersom boet har verdier ut over NOK 10 mill. skal bobestyrer umiddelbart melde dette til Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton for tegning av separat forsikring.

Kontaktperson er Cato Aamodt, telefon 92 89 01 00.

Premien faktureres etter at bobestyrer har sendt inn deklarasjonsskjema, senest innen boets avslutning. Premien er en boomkostning.

Fra og med 1. januar 2015 leveres bobestyrerforsikringen av Zürich Insurance plc, Norway Branch.

I perioden 01.01.2009 til 31.12.2014 har forsikringen vært levert av Riskpoint, med forsikringsgiver er Arch Insurance Company (Europe) Limited.

Slik tegnes bobestyrerforsikring

Bobestyrer plikter å sende inn utfylt deklarasjonsskjema til Advokatforeningen senest innen boets avslutning. Det skal også sendes deklarasjonsskjema og betales premie ved tilbakelevering av bo.

Deklarasjonsskjema finner du her.

På bakgrunn av innsendt skjema vil det bli tilsendt faktura.

Om Advokatforeningens behandling av personopplysninger i forbindelse med forsikringsdekningen les mere her.

Kontakt

Ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, kontakt Advokatforeningens forsikringsmedarbeidere på telefon 02203, eller forsikring@advokatforeningen.no

Dokumenter for bo åpnet fra og med 01.06.2009

Dokumenter for bo åpnet i perioden 01.01.2009 til 31.05.2009

Forsikringsvilkår