Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling

Sikkerhetsstillelse på 45 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring på 45 millioner kroner.

Skjema 3 Søknad om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling

Forsikringsvilkår

Premietabell

Advokater kan drive eiendomsmegling uten særskilt bevilling for dette, men må stille sikkerhet for ansvaret de kan pådra seg. Denne sikkerheten kommer i tillegg til sikkerheten som må stilles for advokatvirksomhet. Sikkerheten stilles ved at erklæring fra sikkerhetsstiller deponeres hos Finanstilsynet. I dag er kravet 45 millioner kroner.

Det er også krav om rapportering av oppdrag til Finanstilsynet og sikkerhetsstiller/forsikringsgiver og at man er tilknyttet klagenemndsordningen Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, jf. eiendomsmeglingsloven § 2-10. I tillegg må advokater som driver eiendomsmegling oppfylle Finanstilsynets etterutdanningskrav for eiendomsmeglere.

I henhold til eiendomsmeglingsloven § 4-6 skal advokater som driver eiendomsmegling dokumentere minimum 15 timer etterutdanning i løpet av de to foregående kalenderår. Etterutdanningstimene som oppfyller dette kravet vil imidlertid også alltid bli godkjent som etterutdanning i Advokatforeningens etterutdanningsordning.

Nederst på siden finner du en artikkel hvor kravene til eiendomsmegling utdypes nærmere og artikler hvor forhold man må være spesielt oppmerksom på når det gjelder eiendomsmegling presenteres, i tillegg til nyttige råd om eiendomsmegling.

Om Advokatforeningens tilbud

Som del av den kollektive forsikringsordningen for advokatvirksomhet tilbyr Advokatforeningen sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling. Det er en forutsetning at man minimum enten har eller samtidig tegner grunndekningen i kollektivordningen for advokatvirksomhet. Tilbudet omfatter 45 mill. i sikkerhet og 45 mill. i profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling.

Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling kan tegnes av enkeltadvokater og eiendomsmeglingsforetak som har en advokat som fagansvarlig.

Når sikkerhetsstillelsen og forsikringen tegnes på eiendomsmeglingsforetak som har advokat som faglig leder, vil både den fagansvarlige advokaten og øvrige ansatte være medforsikret under foretakets forsikring. Det er en forutsetning for forsikringens gyldighet at eiendomsmeglingsforskriften § 2-8 er oppfylt og at advokaten, eventuelt sammen med andre advokater i samme advokatfirma, direkte eller indirekte eier mer enn 50% av foretaket. Det kan i særlige tilfeller gjøres unntak for forutsetningen om eierskap dersom rutiner for kontroll og oppfølging anses tilstrekkelige. Søknad om unntak sendes til forsikring@advokatforeningen.no.

Tilbudet om sikkerhetsstillelse og forsikring for eiendomsmegling kan ikke kombineres med tilbudet om sikkerhetsstillelse og forsikring til bedriftsadvokater.

Advokatforeningens sikkerhetsstillelse og forsikring for eiendomsmegling leveres av Gjensidige Forsikring ASA.

2019 Lavere premie

Gjensidigestiftelsen utbetaler eventuelt utbytte til forsikringstakerne i Gjensidige Forsikring. Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring er en kollektiv avtale, hvor Advokatforeningen står som forsikringstaker. Advokatforeningen ønsker at utbyttet skal komme de medlemmene som benytter forsikringstilbudet til gode. Derfor fjerner Advokatforeningen administrasjonsgebyret fra og med 2019. 

Premieberegning - Sikkerhetsstillelse og forsikring

Premien for sikkerhetsstillelse for eiendomsmegling er kr 2 279,- ned 400,-

Premien for sikkerhetsstillelse for eiendomsmeglingsforetak hvor advokat er fagansvarlig er kr 4 938,- ned 400,-.

Premien for profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling er omsetningsbasert, og er 0,50 promille av transaksjonsverdien. Denne omsetningsbaserte premien beregnes på bakgrunn av innsendte halvårsoppgaver fra advokaten.

Halvårsoppgaven er et nettbasert skjema som du vil motta per e-post i juli og januar måned. Du fyller ut antall salg, eventuelt antall utleie-oppdrag, i tillegg til sum for omsetning. Faktura for forsikringspremien vil bli sendt deg når vi har mottatt oppgaven over salg.

Slik tegner du vår eiendomsmeglingsforsikring

Dersom du benytter deg av Advokatforeningens profesjonsansvarsforsikringstilbud, fyller du ut Skjema 3 Søknad om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling øverst på siden. Skjemaet sendes til forsikring@advokatforeningen.no

Dersom du ikke allerede benytter deg av Advokatforeningens profesjonsansvarsforsikringstilbud, må du samtidig fylle ut Skjema 1 Søknad om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokat.

Om Advokatforeningens behandling av personopplysninger i forbindelse med forsikringsdekningen les mer her.

Tilbudet gjelder for medlemmer av Advokatforeningen. Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen, må du samtidig søke om medlemskap på advokatforeningen.no

Advokatforeningen besørger registrering av sikkerhetsstillelsen for eiendomsmegling hos Finanstilsynet når premien er betalt.

Rapportering til Finanstilsynet

Advokater som driver eiendomsmegling skal innen 1. mars hvert år sende inn en årsoppgave til Finanstilsynet, jf. eiendomsmeglerforskriften § 2-9 annet ledd. Alle oppdrag som faller inn under definisjonen eiendomsmegling, herunder såkalte oppgjørsoppdrag, skal rapporteres til Finanstilsynet.

Melding av skade

Vær oppmerksom på at dersom det fremsettes et krav mot deg, skal sikkerhetsstiller/forsikringsgiver varsles uten ugrunnet opphold. Ved skade meldes krav skriftlig til forsikringsgiver:

Gjensidige Forsikring ASA
Postboks 700 Sentrum
0106 Oslo

skademelding.advokatforeningen@gjensidige.no

Ved melding av skade knyttet til mediehåndtering meldes skadetilfellet til Gjensidige dersom det er innenfor kontortid. Utenfor kontortid meldes skade til Synk, telefon 913 35 103

Nødnummer ved dataangrep (nettverkssikkerhet og personvern): 51 22 26 10 

Kontakt

Ved spørsmål og behov for ytterligere informasjon kontakt Advokatforeningens forsikringsmedarbeidere på telefon 02203, eller forsikring@advokatforeningen.no