Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling

Sikkerhetsstillelse på 45 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring på 45 millioner kroner.

Skjema 3 Søknad om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling

Forsikringsvilkår

Hva blir premien?

Startdato: velg måned (fra sep og ut året)

kr 0

årlig premie

kr 0

fra valgt dato og ut året

Advokater kan drive eiendomsmegling uten særskilt bevilling for dette, men må stille sikkerhet for ansvaret de kan pådra seg, jf. eiendomsmeglingsloven § 2-7 første ledd. I dag er kravet 45 millioner kroner. Denne sikkerheten kommer i tillegg til sikkerheten som må stilles for advokatvirksomhet. Det er derfor viktig å vite hvor grensen for hva som anses å være partsrepresentasjon/advokatvirksomhet og mellommannsvirksomhet/eiendomsmegling går.

Her kan du kan lese mer om grensen og hva som defineres som eiendomsmegling/ mellommannsvirksomhet. 

Sikkerheten stilles ved at erklæring fra sikkerhetsstiller deponeres hos Finanstilsynet. 

Om Advokatforeningens tilbud

Som del av den kollektive forsikringsordningen for advokatvirksomhet tilbyr Advokatforeningen sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling. Det er en forutsetning at man minimum enten har eller samtidig tegner grunndekningen i kollektivordningen for advokatvirksomhet. Tilbudet omfatter 45 mill. i sikkerhet og 45 mill. i profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling.

Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling kan tegnes av enkeltadvokater og eiendomsmeglingsforetak som har en advokat som fagansvarlig.

Når sikkerhetsstillelsen og forsikringen tegnes på eiendomsmeglingsforetak som har advokat som faglig leder, vil både den fagansvarlige advokaten og øvrige ansatte være medforsikret under foretakets forsikring. Det er en forutsetning for forsikringens gyldighet at eiendomsmeglingsforskriften § 2-8 er oppfylt og at advokaten, eventuelt sammen med andre advokater i samme advokatfirma, direkte eller indirekte eier mer enn 50% av foretaket. Det kan i særlige tilfeller gjøres unntak for forutsetningen om eierskap dersom rutiner for kontroll og oppfølging anses tilstrekkelige. Søknad om unntak sendes til forsikring@advokatforeningen.no.

Tilbudet om sikkerhetsstillelse og forsikring for eiendomsmegling kan ikke kombineres med tilbudet om sikkerhetsstillelse og forsikring til bedriftsadvokater.

Advokatforeningens sikkerhetsstillelse og forsikring for eiendomsmegling leveres av Gjensidige Forsikring ASA.

Ikke administrasjonsgebyr - Lavere premie

Gjensidigestiftelsen utbetaler eventuelt utbytte til forsikringstakerne i Gjensidige Forsikring. Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring er en kollektiv avtale, hvor Advokatforeningen står som forsikringstaker. Advokatforeningen ønsker at utbyttet skal komme de medlemmene som benytter forsikringstilbudet til gode. Derfor fjerner Advokatforeningen administrasjonsgebyret fra og med 2019. 

Premieberegning - Sikkerhetsstillelse og forsikring

Premien for 2021 for sikkerhetsstillelse for eiendomsmegling er kr 2 552,-

Premien for sikkerhetsstillelse for eiendomsmeglingsforetak hvor advokat er fagansvarlig er kr 5 531,- 

Benytt premiekalkulatoren øverst på siden for opplysning om øvrige premier.

Premien for profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling er omsetningsbasert, og er 0,56 promille av transaksjonsverdien. Denne omsetningsbaserte premien beregnes på bakgrunn av innsendte halvårsoppgaver fra advokaten.

Halvårsoppgaven er et nettbasert skjema som du vil motta per e-post i juli og januar måned. Du fyller ut antall salg, eventuelt antall utleie-oppdrag, i tillegg til sum for omsetning. Faktura for forsikringspremien vil bli sendt deg når vi har mottatt oppgaven over salg.

Slik tegner du vår eiendomsmeglingsforsikring

Dersom du ønsker å benytte Advokatforeningens profesjonsansvarsforsikringstilbud, fyller du ut Skjema 3 øverst på siden.

Skjemaet sendes til forsikring@advokatforeningen.no

Advokatforeningen besørger registrering av sikkerhetsstillelsen for eiendomsmegling hos Finanstilsynet når premien er betalt.

Dersom du ikke allerede benytter deg av Advokatforeningens profesjonsansvarsforsikringstilbud, må du samtidig fylle ut Skjema 1 Søknad om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokat.

Skjema 1 kan lastes ned øverst på denne siden.

Her kan du lese om Advokatforeningens behandling av personopplysninger i forbindelse med forsikringsdekningen.

Tilbudet gjelder for medlemmer av Advokatforeningen. Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen, må du samtidig søke om medlemskap.

Her kan du søke om medlemskap i Advokatforeningen.

Rapportering til Finanstilsynet og andre krav

Advokater som driver eiendomsmegling skal innen 1. mars hvert år sende inn en årsoppgave til Finanstilsynet, jf. eiendomsmeglerforskriften § 2-9 annet ledd. Alle oppdrag som faller inn under definisjonen eiendomsmegling, herunder såkalte oppgjørsoppdrag, skal rapporteres til Finanstilsynet.

I tillegg  er det krav om at du er tilknyttet Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester og at du oppfyller det særskilte kravet til etterutdanning for eiendomsmeglere.

Her kan du lese mer om kravene til eiendomsmegling.

Melding av skade

Vær oppmerksom på at dersom det fremsettes et krav mot deg, skal sikkerhetsstiller/forsikringsgiver varsles uten ugrunnet opphold. Ved skade meldes krav skriftlig til forsikringsgiver:

Gjensidige Forsikring ASA
Postboks 700 Sentrum
0106 Oslo

ansvarsforsikring.advokaterMNA@gjensidige.no

Ved melding av skade knyttet til mediehåndtering meldes skadetilfellet til Gjensidige dersom det er innenfor kontortid. Utenfor kontortid meldes skade til Synk, telefon 913 35 103

Nødnummer ved dataangrep (nettverkssikkerhet og personvern): 51 22 26 10 

Kontakt

Ved spørsmål og behov for ytterligere informasjon kontakt Advokatforeningens forsikringsmedarbeidere på telefon 22035050, eller forsikring@advokatforeningen.no