Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokat

Sikkerhetsstillelse på 5 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring fra 5 til 20 millioner kroner. Uendret premie for 2022.

Skjema 1 Søknad om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokat

Skjema 4 Søknad om forhøyet forsikringssum

Skjema 5 Søknad om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for deltidsansatt

Forsikringsvilkår

Hva blir premien?

startdato: -velg måned (fra sep og ut året)

kr 0

årlig premie

kr 0

fra valgt dato og ut året

Etter domstolloven § 222 og advokatforskriften kapittel 2 skal den som utøver advokatvirksomhet stille sikkerhet. Sikkerheten skal dekke erstatningsansvar som advokaten kan pådra seg overfor tredjemann ved utøvelsen av advokatvirksomhet. Sikkerhetsstiller kan gjøre regress mot deg for eventuelle utbetalinger under sikkerhetsstillelsen. Du begrenser ditt tap med profesjonsansvarsforsikringen, som er et vern for deg. Etter Regler for god advokatskikk plikter du å sørge for at ansvarsforsikringen (forsikringssummens størrelse) er tilpasset advokatvirksomhetens art og størrelse, jf. regler for god advokatskikk pkt. 3.6. 

Her kan du lese mer om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring for advokatvirksomhet.

Spesielt for Advokatforeningens tilbud

Advokatforeningens viktigste medlemstilbud er tilbudet om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet. Tilbudet dekker den lovpålagte sikkerhetsstillelse på 5 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring fra 5 til 20 millioner kroner.

Advokatforeningen har over 40 års erfaring med profesjonsansvarsforsikring for advokater. Det er Advokatforeningen som utformer forsikringsvilkårene - ikke forsikringsselskapet - og vi arbeider kontinuerlig for at medlemmene skal ha de beste dekningene og vilkårene i markedet.

Spesielt for Advokatforeningens tilbud er:

 • Forsikringssummen du velger gjelder per skadetilfelle – og er ikke en samlet maksimalsum for skader per år.
 • Vi har klare skademeldingsbestemmelser.
 • Advokatens frist for å melde krav til forsikringsgiver (foreldelsesfristen) er hos oss utvidet fra et til tre år.
 • Vi har få unntak og få sikkerhetsforskrifter.
 • Du har evig etterdekning dersom du slutter å praktisere.
 • Du har Advokatforeningen i ryggen dersom det blir en diskusjon med forsikringsselskapet.

  I tillegg dekkes:

 • Økonomisk tap ved straffbare handlinger mot advokatfirmaet og deg som advokat.
 • Medierådgivning ved krise.
 • Bistand og rådgivning etter dataangrep.

Advokatforeningens sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring leveres av Gjensidige Forsikring ASA.

Her kan du lese om vilkår og forhold du bør være obs på ved kjøp av profesjonsansvarsforsikring.

Ikke administrasjonsgebyr - Lavere premie

Gjensidigestiftelsen utbetaler eventuelt utbytte til forsikringstakerne i Gjensidige Forsikring. Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring er en kollektiv avtale, hvor Advokatforeningen står som forsikringstaker. Advokatforeningen ønsker at utbyttet skal komme de medlemmene som benytter forsikringstilbudet til gode. Derfor fjerner Advokatforeningen administrasjonsgebyret fra og med 2019. 

Premieberegning

Priseksempler for 2022 på sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring:

 • Privatpraktiserende advokat, 5 mill. i sikkerhetsstillelse og 5 mill. i profesjonsansvarsforsikring: kr 7 235,- 

 • Privatpraktiserende advokat, 5 mill. i sikkerhetsstillelse og 8 mill. i profesjonsansvarsforsikring: kr 10 108,-

 • Privatpraktiserende advokat, 5 mill. i sikkerhetsstillelse og 10 mill. i profesjonsansvarsforsikring: kr 12 535,-

 • Internadvokat: kr 946,- 

 • Organisasjonsadvokat: kr 5354,- 

Benytt premiekalkulatoren øverst på siden for opplysning om øvrige premier.

Slik tegner du vår forsikring

Forsikringen tegnes ved å fylle ut Skjema 1 Søknad om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokat.

Skjemaet sendes til forsikring@advokatforeningen.no

Advokatforeningen besørger deponering av sikkerhetsstillelsen hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet når premien er betalt.

Her kan du lese om Advokatforeningens behandling av personopplysninger i forbindelse med forsikringsdekningen.

Tilbudet gjelder for medlemmer av Advokatforeningen. Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen må du samtidig søke om medlemskap.

Her kan du søke om medlemskap i Advokatforeningen.

Forhøyet forsikringssum

Advokatforeningen tilbyr forsikringssummer fra 5 mill. til 20 mill. Advokatforeningen oppfordrer på det sterkeste medlemmene om å vurdere nøye hvilken forsikringssum som skal velges. Sørg for at forsikringssummen er tilstrekkelig i forhold til den mest alvorlige skaden du kan pådra deg. For deg er det betryggende å vite at den valgte forsikringssummen gjelder per skadetilfelle, og ikke er en maksimal forsikringssum per år, slik andre forsikringsselskaper begrenser sitt tilbud til.

Vi gjør oppmerksom på at individuelt tegnede forsikringssummer ikke kumulerer dersom flere advokater/advokatfullmektiger fra samme firma har medvirket til ett skadetilfelle, men begrenses til forsikringssummen for den advokat med høyest forsikringssum.

Dersom du benytter deg av Advokatforeningens profesjonsansvarsforsikringstilbud og ønsker å forhøye din nåværende forsikringssum fyller du ut skjema 4 Søknad om forhøyet forsikringssum øverst på siden, og sender det til forsikring@advokatforeningen.no. Dersom du ikke allerede benytter deg av Advokatforeningens profesjonsansvarsforsikringstilbud, må du samtidig fylle ut Skjema 1 Søknad om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokat.

Tilbudet om forhøyet forsikringssum gjelder ikke for profesjonsansvarsforsikring for internadvokat eller organisasjonsadvokat.

Medlemmer som har forsikringsbehov utover det som her er nevnt kan inngå egne avtaler via Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton. Ta kontakt med Cato Aamodt, telefon 92 89 01 00. I utgangspunktet gjøres dette på foreningens forsikringsvilkår, men ved særskilt ønske kan dette fravikes.

Internadvokat

Advokatforeningens tilbud om sikkerhetsstillelse og forsikring til bedriftsadvokater gjelder for advokater og advokatfullmektiger ansatt i en bedrift som ikke er et advokatfirma og der egen arbeidsgiver er klienten, se domstolloven § 233 a. Forsikringen har noen begrensninger som det er viktig å være klar over. Den viktigste begrensningen er at det ikke er dekning for eventuelle krav mot advokaten fra arbeidsgiver. Det er imidlertid dekning for begrenset bivirksomhet, jf. forsikringsvilkårene pkt. 1.5.4.

Organisasjonsadvokat

Advokatforeningens tilbud om sikkerhetsstillelse og forsikring til organisasjonsadvokater gjelder advokater og advokatfullmektiger som er ansatt i organisasjoner, lag og foreninger og hvis bistand i det vesentlige ytes til medlemmene, se domstolloven § 233 b. Forsikringen omfatter ikke skade som forvoldes ved bistand av annen art enn det som ytes til medlemmene. Forsikringen vil likevel omfatte begrenset bivirksomhet, jf. forsikringsvilkårene pkt. 1.5.4.

Deltidsansatt advokat

Dersom du er ansatt advokat i et advokatfirma og har 50 % eller mindre i stillingsbrøk tilbyr Advokatforeningen redusert premie. Arbeidsgiver må bekrefte at du er i redusert stilling, se Skjema 5 Søknad om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for deltidsansatt øverst på siden, som må fylles ut. Tilbudet gjelder ikke advokater som er eier av enkeltpersonforetak eller advokatselskap, og som jobber redusert.

Eventuell sikkerhetsstillelse deponeres hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet når premien er betalt.

Premiereduksjon ved foreldrepermisjon

Dersom du har behov for å ha en aktiv advokatbevilling mens du har foreldrepermisjon gir Advokatforeningen 25 % rabatt på premien for sikkerhetsstillelsen og profesjonsansvarsforsikringen, forutsatt at fødselspermisjonen har en varighet på minimum tre måneder og du mottar fødselspenger fra NAV. Premiereduksjonen gis for et kalenderår/forsikringsår. Ved melding til Advokatforeningen om fødselspermisjon etter at forsikringspremien er betalt, eller faktura allerede er sendt ut, gis rabatten på neste års premie.

Melding av skade

Vær oppmerksom på at dersom det fremsettes et krav mot deg, skal sikkerhetsstiller/forsikringsgiver varsles uten ugrunnet opphold.

Ved skade meldes krav skriftlig til forsikringsgiver:

Gjensidige Forsikring ASA
Postboks 700 Sentrum
0106 Oslo

ansvarsforsikring.advokaterMNA@gjensidige.no

Ved melding av skade knyttet til mediehåndtering meldes skadetilfellet til Gjensidige dersom det er innenfor kontortid. Utenfor kontortid meldes skade til Synk, telefon 913 35 103

Nødnummer ved dataangrep (nettverkssikkerhet og personvern): 51 22 26 10

Kontakt 

Ved spørsmål tilknyttet forsikringen, forsikringsvilkårene, valg av dekning el.l. ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Companies:

Cato Aamodt, telefon 92890100, cato.aamodt@no.lockton.com

Sebastian Nergård, telefon 48075463, sebastian.nergard@no.lockton.com

Jasmina Pantel, telefon 93861020, jasmina.pantel@no.lockton.com

Ved spørsmål til tegningsprosessen eller tegningsskjemaet, ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmedarbeidere på telefon 22035050 eller forsikring@advokatforeningen.no