Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for prinsipal og profesjonsansvarsforsikring for advokatfullmektig

Sikkerhetsstillelse på 8 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring fra 5 til 20 millioner kroner

Skjema 2 Søknad om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for prinsipal og advokatfullmektig

Skjema 4 Søknad om forhøyet forsikringssum

Skjema 5 Søknad om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for deltidsansatt

Forsikringsvilkår

Premietabell

Etter domstolloven § 222 og advokatforskriften kapittel 2 skal den som utøver advokatvirksomhet stille sikkerhet. Sikkerheten skal dekke erstatningsansvar som advokaten kan pådra seg overfor tredjemann ved utøvelsen av advokatvirksomhet. Sikkerhetsstiller kan gjøre regress mot deg for eventuelle utbetalinger under sikkerhetsstillelsen. Du begrenser ditt tap med profesjonsansvarsforsikringen, som er et vern for deg. Etter Regler for god advokatskikk plikter du å sørge for at ansvarsforsikringen (forsikringssummens størrelse) er tilpasset advokatvirksomhetens art og størrelse, jf. regler for god advokatskikk pkt. 3.6. 

Dersom du skal ansette en eller flere advokatfullmektiger skal den lovpålagte sikkerhetsstillelsen økes fra 5 millioner kroner til 8 millioner kroner. Det skal også tegnes egen profesjonsansvarsforsikring for hver advokatfullmektig. Dette har sin årsak i at risikoen anses økt som følge av økningen i antall profesjonsutøvere som skal dekkes, og at fullmektigen kan bli saksøkt direkte.

Du kan lese mer om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring i artikkelen nederst på siden. Der finner du også artikler om profesjonsansvaret og om erstatningssaker mot advokater - typiske feil i advokatvirksomhet.

Det kan søkes om autorisasjon av advokatfullmektigen hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet samtidig som det søkes om medlemskap i Advokatforeningen og deltakelse i foreningens forsikringsordning.

Spesielt for Advokatforeningens tilbud

Advokatforeningens viktigste medlemstilbud er tilbudet om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet. Tilbudet dekker den lovpålagte sikkerhetsstillelse for prinsipal på 8 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring fra 8 til 20 millioner kroner som prinsipal, og profesjonsansvarsforsikring på 5 millioner for advokatfullmektig.

Advokatforeningen har over 40 års erfaring med profesjonsansvarsforsikring for advokater. Det er Advokatforeningen som utformer forsikringsvilkårene - ikke forsikringsselskapet - og vi arbeider kontinuerlig for at medlemmene skal ha de beste dekningene og vilkårene i markedet.

Spesielt for Advokatforeningens tilbud er:

 • Forsikringssummen du velger gjelder per skadetilfelle – og er ikke en samlet maksimalsum for skader per år.
 • Vi har klare skademeldingsbestemmelser.
 • Advokatens frist for å melde krav til forsikringsgiver (foreldelsesfristen) er hos oss utvidet fra et til tre år.
 • Vi har få unntak og få sikkerhetsforskrifter.
 • Du har evig etterdekning dersom du slutter å praktisere.
 • Du har Advokatforeningen i ryggen dersom det blir en diskusjon med forsikringsselskapet.

I tillegg dekker vi:

 • Økonomisk tap ved straffbare handlinger mot advokatfirmaet og deg som advokat.
 • Medierådgivning ved krise.
 • Bistand og rådgivning etter dataangrep.

Advokatforeningens sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring leveres av Gjensidige Forsikring ASA.

2019 Lavere premie

Gjensidigestiftelsen utbetaler eventuelt utbytte til forsikringstakerne i Gjensidige Forsikring. Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring er en kollektiv avtale, hvor Advokatforeningen står som forsikringstaker. Advokatforeningen ønsker at utbyttet skal komme de medlemmene som benytter forsikringstilbudet til gode. Derfor fjerner Advokatforeningen administrasjonsgebyret fra og med 2019. 

Premieberegning

Priseksempler for 2019 på prinsipaldekning:

 • Prinsipaldekning: privatpraktiserende advokat: kr 9 466,- ned 700,-

og forsikring for advokatfullmektig: 5 700,- ned 700,-

 • Prinsipaldekning: internadvokat: kr 1 280,- ned 700,-

og forsikring for advokatfullmektig: 230,- ned 700,-

 • Prinsipaldekning: organisasjonsadvokat: kr 7 033,- ned 700,-

og forsikring for advokatfullmektig: 3 933,- ned 700,-

Se premietabellen øverst på siden for informasjon om øvrige premier.

Slik tegner du vår forsikring

Tilbudet om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring gjelder for medlemmer av Advokatforeningen. Dersom du eller advokatfullmektigen ikke er medlem, må det søkes om medlemskap på advokatforeningen.no samtidig som det tegnes forsikring. Kravet om medlemskap gjelder også for tegning av forsikring for advokatfullmektiger.

Forsikringen tegnes ved å fylle ut Skjema 2 Søknad om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for prinsipal og profesjonsansvarsforsikring for advokatfullmektig. Skjemaet sendes til forsikring@advokatforeningen.no

Advokatforeningen besørger deponering av sikkerhetsstillelsen hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet når premien er betalt.

Om Advokatforeningens behandling av personopplysninger i forbindelse med forsikringsdekningen les mer her.

Forhøyet forsikringssum

Advokatforeningen tilbyr forsikringssummer for prinsipalansvar fra 8 mill. til 20 mill., se premietabellen for fullstendig produktliste. Advokatforeningen oppfordrer på det sterkeste medlemmene om å vurdere nøye hvilken forsikringssum som skal velges. Sørg for at forsikringssummen er tilstrekkelig i forhold til den mest alvorlige skaden du kan pådra deg.

Den valgte forsikringssummen gjelder per skadetilfelle, og er ikke en maksimal forsikringssum per år, slik andre forsikringsselskaper begrenser sitt tilbud til.

Vi gjør oppmerksom på at individuelt tegnede forsikringssummer ikke kumulerer dersom flere advokater/advokatfullmektiger fra samme firma har medvirket til ett skadetilfelle, men begrenses til forsikringssummen for den advokat med høyest forsikringssum.

Dersom du allerede benytter deg av Advokatforeningens profesjonsansvarsforsikringstilbud og ønsker å forhøye din nåværende forsikringssum fyller du ut skjema 4 Søknad om forhøyet forsikringssum øverst på siden, og sender det til forsikring@advokatforeningen.no.

Medlemmer som har forsikringsbehov utover det som her er nevnt kan inngå egne avtaler via foreningens forsikringsmegler Lockton. Ta kontakt med Cato Aamodt, telefon 92 89 01 00. I utgangspunktet gjøres dette på foreningens forsikringsvilkår, men ved særskilt ønske kan dette fravikes.

Deltidsansatt advokat/fullmektig

Til ansatte advokater eller advokatfullmektiger som har 50 % eller mindre i stillingsbrøk i et advokatfirma, tilbyr Advokatforeningen redusert premie. Arbeidsgiver må bekrefte at den ansatte er i redusert stilling, se Skjema 5 Søknad om forhøyet forsikringssum øverst på siden, som må fylles ut. Tilbudet gjelder ikke advokater som er eier av enkeltpersonforetak eller advokatselskap, og som jobber redusert.

Melding av skade

Vær oppmerksom på at dersom det fremsettes et krav mot deg, skal sikkerhetsstiller/forsikringsgiver varsles uten ugrunnet opphold. Ved skade meldes kravet skriftlig til forsikringsgiver:

Gjensidige Forsikring ASA
Postboks 700 Sentrum
0106 Oslo

skademelding.advokatforeningen@gjensidige.no

Ved melding av skade knyttet til mediehåndtering meldes skadetilfellet til Gjensidige dersom det er innenfor kontortid. Utenfor kontortid meldes skade til Synk, telefon 913 35 103

Nødnummer ved dataangrep (nettverkssikkerhet og personvern): 51 22 26 10

Kontakt

Ved spørsmål og behov for ytterligere informasjon kontakt Advokatforeningens forsikringsmedarbeidere på telefon 02203, eller forsikring@advokatforeningen.no