Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for prinsipal og advokatfullmektig

Sikkerhetsstillelse på 8 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring for prinsipal og advokatfullmektig.

Skjema 2 Søknad om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for prinsipal og advokatfullmektig

Skjema 4 Søknad om forhøyet forsikringssum

Skjema 5 Søknad om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for deltidsansatt

Forsikringsvilkår

Hva blir premien?

startdato: -velg måned (fra feb og ut året)

Prinsipal:

Årlig premie: 0

Pris ut året: 0

Fullmektig:

Årlig premie: 0

Pris ut året: 0

Spesielt for Advokatforeningens tilbud

Advokatforeningens viktigste medlemstilbud er tilbudet om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet. Tilbudet dekker den lovpålagte sikkerhetsstillelsen for prinsipal på 8 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring med ønsket forsikringssum, minimum 8 millioner kroner.

Det skal tegnes egen profesjonsansvarsforsikring på minimum 5 millioner kroner for hver advokatfullmektig. Dette har sin årsak i at risikoen anses økt som følge av økningen i antall profesjonsutøvere som skal dekkes, og at fullmektigen kan bli saksøkt direkte. Det kan søkes om autorisasjon av advokatfullmektigen hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet samtidig som det søkes om medlemskap i Advokatforeningen og deltakelse i foreningens forsikringsordning.

Her kan du lese mer om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring for advokatvirksomhet.

Advokatforeningen har over 40 års erfaring med profesjonsansvarsforsikring for advokater. Benytter du Advokatforeningens tilbud, er det en trygghet i å vite at det er Advokatforeningen som har utformet forsikringsvilkårene - ikke forsikringsselskapet. Vi arbeider kontinuerlig for at medlemmene skal ha de beste dekningene og vilkårene i markedet.

For 2023 har vi forbedret forsikringsvilkårene på følgende punkter:

 • I vilkårene pkt. 3.2 presiseres det at oppdrag som voldgiftsdommer og rekonstruktør er dekket.
 • Vi har fjernet den tidligere sikkerhetsforskriften som gjaldt ved oppdrag tilknyttet fast eiendom eller oppgjør vedrørende skip eller løsøre registrert i realregister. Advokatforeningens forsikringsvilkår for profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet inneholder nå ikke sikkerhetsforskrifter.
 • I pkt. 7.7 presiserer vi at egenandelen ikke reduserer forsikringssummen.

Vi har samtidig foretatt noen presiseringer i overskrifter, som tydeliggjør at Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring automatisk inkluderer en kriminalitetsforsikring, medierådgivning og en dataangrepsforsikring.

 • Kriminalitetsforsikringen dekker ditt tap som følge av en straffbar handling begått av en av dine ansatte - eller tredjeperson.
 • Medierådgivningen dekker kostnader til PR-/medierådgivning.
 • Dataangrepsforsikringen gir praktisk bistand og dekker kostander til it-tjenester, juridiske tjenester, gjenoppretting av data, kommunikasjonsbistand og forhandlingsbistand ved datakidnapping.

Andre viktige fordeler dersom man benytter Advokatforeningens tilbud er:

 • Forsikringssummen du velger gjelder "per skadetilfelle" – og er ikke en samlet maksimalsum for skader per år, slik forsikringsvilkårene hos andre lyder.
 • Vi har klare skademeldingsbestemmelser.
 • Advokatens frist for å melde krav til forsikringsgiver (foreldelsesfristen) er hos oss utvidet fra et til tre år.
 • Vi har få unntak.
 • Du har evig etterdekning dersom du slutter å praktisere.
 • Du har Advokatforeningen i ryggen dersom det blir en diskusjon med forsikringsselskapet.

Her kan du lese mer om vilkår og forhold du bør være obs på ved kjøp av profesjonsansvarsforsikring.

Advokatforeningens sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring leveres av Gjensidige Forsikring ASA.

Premieberegning

Priseksempler for 2023 på prinsipaldekning; sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring:

 • Prinsipaldekning: privatpraktiserende advokat: kr 10 766,- 

og forsikring for advokatfullmektig: 6 483,-

 • Prinsipaldekning: internadvokat: kr 1 456,- 

og forsikring for advokatfullmektig: 262,- 

 • Prinsipaldekning: organisasjonsadvokat: kr 7 999,- 

og forsikring for advokatfullmektig: 4 474,- 

Benytt premiekalkulatoren øverst på siden for opplysning om øvrige premier.

Slik tegner du vår forsikring

Forsikringen tegnes ved å fylle ut Skjema 2 Søknad om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for prinsipal og profesjonsansvarsforsikring for advokatfullmektig.

Skjemaet sendes til forsikring@advokatforeningen.no.

Advokatforeningen besørger deponering av sikkerhetsstillelsen hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet når premien er betalt.

Her kan du lese om Advokatforeningens behandling av personopplysninger i forbindelse med forsikringsdekningen.

Tilbudet gjelder for medlemmer av Advokatforeningen. Dersom du eller advokatfullmektigen ikke er medlem av Advokatforeningen må det samtidig søkes om medlemskap.

Her kan det søkes om medlemskap i Advokatforeningen.

Forhøyet forsikringssum

Advokatforeningen tilbyr forsikringssummer for prinsipalansvar med ønsket forsikringssum, minimum fra 8 millioner kroner.

Advokatforeningen oppfordrer på det sterkeste medlemmene om å vurdere nøye hvilken forsikringssum som skal velges. Sørg for at forsikringssummen er tilstrekkelig i forhold til den mest alvorlige skaden du kan pådra deg. For deg er det betryggende å vite at den valgte forsikringssummen gjelder per skadetilfelle, og ikke er en maksimal forsikringssum per år, slik andre forsikringsselskaper begrenser sitt tilbud til.

Medlemmer som har forsikringsbehov utover 20 millioner kroner kan inngå egne avtaler via Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton. Ta kontakt med Cato Aamodt, telefon 92 89 01 00. I utgangspunktet gjøres dette på foreningens forsikringsvilkår, men ved særskilt ønske kan dette fravikes.

Vi gjør oppmerksom på at individuelt tegnede forsikringssummer ikke kumulerer dersom flere advokater/advokatfullmektiger fra samme firma har medvirket til ett skadetilfelle, men begrenses til forsikringssummen for den advokat med høyest forsikringssum.

Dersom du allerede benytter deg av Advokatforeningens profesjonsansvarsforsikringstilbud og ønsker å forhøye din nåværende forsikringssum fyller du ut skjema 4 Søknad om forhøyet forsikringssum øverst på siden, og sender det til forsikring@advokatforeningen.no.

Deltidsansatt advokat/fullmektig

Til ansatte advokater eller advokatfullmektiger som har 50 % eller mindre i stillingsbrøk i et advokatfirma, tilbyr Advokatforeningen redusert premie. Arbeidsgiver må bekrefte at den ansatte er i redusert stilling, se Skjema 5 Søknad om forhøyet forsikringssum øverst på siden, som må fylles ut. Tilbudet gjelder ikke advokater som er eier av enkeltpersonforetak eller advokatselskap, og som jobber redusert.

Melding av skade

Vær oppmerksom på at dersom det fremsettes et krav mot deg, skal sikkerhetsstiller/forsikringsgiver varsles uten ugrunnet opphold. Ved skade meldes kravet skriftlig til forsikringsgiver:

Gjensidige Forsikring ASA
Postboks 700 Sentrum
0106 Oslo

ansvarsforsikring.advokaterMNA@gjensidige.no

Ved melding av skade knyttet til mediehåndtering meldes skadetilfellet til Gjensidige dersom det er innenfor kontortid. Utenfor kontortid meldes skade til Synk, telefon 913 35 103

Nødnummer ved dataangrep (nettverkssikkerhet og personvern): 51 22 26 10

Kontakt

Ved spørsmål tilknyttet forsikringen, forsikringsvilkårene, valg av dekning el.l. ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Norway:

Cato Aamodt, telefon 92890100, cato.aamodt@no.lockton.com

Sebastian Nergård, telefon 48075463, sebastian.nergard@no.lockton.com

Jasmina Pantel, telefon 93861020 jasmina.pantel@no.lockton.com

Ved spørsmål til tegningsprosessen eller tegningsskjemaet ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmedarbeidere på telefon 22035050 eller forsikring@advokatforeningen.no