Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for prinsipal og advokatfullmektig

Sikkerhetsstillelse på 8 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring fra 5 til 20 millioner kroner. Uendret premie for 2022.

Skjema 2 Søknad om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for prinsipal og advokatfullmektig

Skjema 4 Søknad om forhøyet forsikringssum

Skjema 5 Søknad om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for deltidsansatt

Forsikringsvilkår

Hva blir premien?

startdato: -velg måned (fra sep og ut året)

Prinsipal:

Årlig premie: 0

Pris ut året: 0

Fullmektig:

Årlig premie: 0

Pris ut året: 0

Dersom du skal ansette en eller flere advokatfullmektiger skal den lovpålagte sikkerhetsstillelsen økes fra 5 millioner kroner til 8 millioner kroner, jf. domstolloven § 222 og advokatforskriften § 2-5 andre ledd. Det skal også tegnes egen profesjonsansvarsforsikring for hver advokatfullmektig. Dette har sin årsak i at risikoen anses økt som følge av økningen i antall profesjonsutøvere som skal dekkes, og at fullmektigen kan bli saksøkt direkte.

Her kan du lese mer om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring for advokatvirksomhet.

Det kan søkes om autorisasjon av advokatfullmektigen hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet samtidig som det søkes om medlemskap i Advokatforeningen og deltakelse i foreningens forsikringsordning.

Spesielt for Advokatforeningens tilbud

Advokatforeningens viktigste medlemstilbud er tilbudet om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet. Tilbudet dekker den lovpålagte sikkerhetsstillelse for prinsipal på 8 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring fra 8 til 20 millioner kroner som prinsipal, og profesjonsansvarsforsikring på 5 millioner for advokatfullmektig.

Advokatforeningen har over 40 års erfaring med profesjonsansvarsforsikring for advokater. Det er Advokatforeningen som utformer forsikringsvilkårene - ikke forsikringsselskapet - og vi arbeider kontinuerlig for at medlemmene skal ha de beste dekningene og vilkårene i markedet.

Spesielt for Advokatforeningens tilbud er:

 • Forsikringssummen du velger gjelder per skadetilfelle – og er ikke en samlet maksimalsum for skader per år.
 • Vi har klare skademeldingsbestemmelser.
 • Advokatens frist for å melde krav til forsikringsgiver (foreldelsesfristen) er hos oss utvidet fra et til tre år.
 • Vi har få unntak og få sikkerhetsforskrifter.
 • Du har evig etterdekning dersom du slutter å praktisere.
 • Du har Advokatforeningen i ryggen dersom det blir en diskusjon med forsikringsselskapet.

I tillegg dekker vi:

 • Økonomisk tap ved straffbare handlinger mot advokatfirmaet og deg som advokat.
 • Medierådgivning ved krise.
 • Bistand og rådgivning etter dataangrep.

Advokatforeningens sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring leveres av Gjensidige Forsikring ASA.

Ikke administrasjonsgebyr - Lavere premie

Gjensidigestiftelsen utbetaler eventuelt utbytte til forsikringstakerne i Gjensidige Forsikring. Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring er en kollektiv avtale, hvor Advokatforeningen står som forsikringstaker. Advokatforeningen ønsker at utbyttet skal komme de medlemmene som benytter forsikringstilbudet til gode. Derfor fjerner Advokatforeningen administrasjonsgebyret fra og med 2019. 

Premieberegning

Priseksempler for 2022 på prinsipaldekning; sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring:

 • Prinsipaldekning: privatpraktiserende advokat: kr 10 602,- 

og forsikring for advokatfullmektig: 6 384,-

 • Prinsipaldekning: internadvokat: kr 1 434,- 

og forsikring for advokatfullmektig: 258,- 

 • Prinsipaldekning: organisasjonsadvokat: kr 7 877,- 

og forsikring for advokatfullmektig: 4 405,- 

Benytt premiekalkulatoren øverst på siden for opplysning om øvrige premier.

Slik tegner du vår forsikring

Forsikringen tegnes ved å fylle ut Skjema 2 Søknad om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for prinsipal og profesjonsansvarsforsikring for advokatfullmektig.

Skjemaet sendes til forsikring@advokatforeningen.no.

Advokatforeningen besørger deponering av sikkerhetsstillelsen hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet når premien er betalt.

Her kan du lese om Advokatforeningens behandling av personopplysninger i forbindelse med forsikringsdekningen.

Tilbudet gjelder for medlemmer av Advokatforeningen. Dersom du eller advokatfullmektigen ikke er medlem av Advokatforeningen må det samtidig søkes om medlemskap.

Her kan det søkes om medlemskap i Advokatforeningen.

Forhøyet forsikringssum

Advokatforeningen tilbyr forsikringssummer for prinsipalansvar fra 8 mill. til 20 mill., se premietabellen for fullstendig produktliste. Advokatforeningen oppfordrer på det sterkeste medlemmene om å vurdere nøye hvilken forsikringssum som skal velges. Sørg for at forsikringssummen er tilstrekkelig i forhold til den mest alvorlige skaden du kan pådra deg.

Den valgte forsikringssummen gjelder per skadetilfelle, og er ikke en maksimal forsikringssum per år, slik andre forsikringsselskaper begrenser sitt tilbud til.

Vi gjør oppmerksom på at individuelt tegnede forsikringssummer ikke kumulerer dersom flere advokater/advokatfullmektiger fra samme firma har medvirket til ett skadetilfelle, men begrenses til forsikringssummen for den advokat med høyest forsikringssum.

Dersom du allerede benytter deg av Advokatforeningens profesjonsansvarsforsikringstilbud og ønsker å forhøye din nåværende forsikringssum fyller du ut skjema 4 Søknad om forhøyet forsikringssum øverst på siden, og sender det til forsikring@advokatforeningen.no.

Medlemmer som har forsikringsbehov utover det som her er nevnt kan inngå egne avtaler via foreningens forsikringsmegler Lockton. Ta kontakt med Cato Aamodt, telefon 92 89 01 00. I utgangspunktet gjøres dette på foreningens forsikringsvilkår, men ved særskilt ønske kan dette fravikes.

Deltidsansatt advokat/fullmektig

Til ansatte advokater eller advokatfullmektiger som har 50 % eller mindre i stillingsbrøk i et advokatfirma, tilbyr Advokatforeningen redusert premie. Arbeidsgiver må bekrefte at den ansatte er i redusert stilling, se Skjema 5 Søknad om forhøyet forsikringssum øverst på siden, som må fylles ut. Tilbudet gjelder ikke advokater som er eier av enkeltpersonforetak eller advokatselskap, og som jobber redusert.

Melding av skade

Vær oppmerksom på at dersom det fremsettes et krav mot deg, skal sikkerhetsstiller/forsikringsgiver varsles uten ugrunnet opphold. Ved skade meldes kravet skriftlig til forsikringsgiver:

Gjensidige Forsikring ASA
Postboks 700 Sentrum
0106 Oslo

ansvarsforsikring.advokaterMNA@gjensidige.no

Ved melding av skade knyttet til mediehåndtering meldes skadetilfellet til Gjensidige dersom det er innenfor kontortid. Utenfor kontortid meldes skade til Synk, telefon 913 35 103

Nødnummer ved dataangrep (nettverkssikkerhet og personvern): 51 22 26 10

Kontakt

Ved spørsmål tilknyttet forsikringen, forsikringsvilkårene, valg av dekning el.l. ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Companies:

Cato Aamodt, telefon 92890100, cato.aamodt@no.lockton.com

Sebastian Nergård, telefon 48075463, sebastian.nergard@no.lockton.com

Jasmina Pantel, telefon 93861020 jasmina.pantel@no.lockton.com

Ved spørsmål til tegningsprosessen eller tegningsskjemaet ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmedarbeidere på telefon 22035050 eller forsikring@advokatforeningen.no