Artikkel

Bostyrerforsikring – dødsbo

Sammen med Tryg tilbyr Advokatforeningen godkjent forsikring for bostyrere i offentlig skifte av dødsbo. Forsikringen dekker også bostyrers ansvar ved avhendelse av eiendom.

Premieberegning

Slik tegnes bostyrerforsikring

Kontakt

Forsikringsvilkår

Advokatforeningen tilbyr godkjent forsikring for bostyrere i offentlig skifte av dødsbo. Forsikringen dekker bostyrers erstatningsansvar for økonomisk tap i egenskap av bostyrer og medhjelper. Forsikringen er utvidet til også å omfatte settebostyrer. Forsikringen dekker også bostyrers ansvar ved avhendelse av eiendom.

Forsikringen tegnes for hvert enkelt dødsbo under offentlig skifte, og gjelder for norske bostyrere utpekt av norske tingretter. Forsikringen gjelder hele boets behandlingstid, fra åpning og til utløpet av foreldelsesfristen for krav mot bostyrer ved den aktuelle bobehandlingen. Fristen for å varsle forsikringsgiver om et forsikringstilfelle er tre år etter at kravet er fremsatt mot boet eller boets representanter.

Etterutlodning: Eventuell etterutlodning er inkludert i opprinnelig tegnet forsikring. Ved etterutlodning regnes forsikringens foreldelse fra avsluttet etterutlodning, jf. forsikringsvilkårene pkt. 6.

Gjenåpning: Ved gjenåpning av et bo senere enn 12 måneder etter foregående lukning (fortsettelse av bobehandlingen) skal det tegnes ny forsikring. Gjenåpning medfører ikke automatisk kunngjøring. Bostyrer plikter derfor å sende inn nytt deklarasjonsskjema når boet er endelig avsluttet. Ved gjenåpning regnes forsikringens foreldelse fra endelig lukning, jf. forsikringsvilkårene pkt. 6.

Bytte av bostyrer: Bytte av bostyrer senere enn 14 løpedager etter åpning av boet, medfører plikt til å tegne egen forsikring for ny bostyrer. 

Premieberegning

Det er fast premie for boverdier under kr 50 mill. Dersom boet har verdier utover kr 50 mill. skal bostyrer umiddelbart melde dette til Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton for tegning av separat forsikring for de verdier som overstiger kr 50 mill.

Kontaktperson er Cato Aamodt, telefon 92 89 01 00,

Premien for bo åpnet fra og med 1. januar 2024 er kr 1340,-

Premien for bo åpnet fra og med 1. januar 2023 er kr 1335,-

Premien for bo åpnet fra og med 1. januar 2022 er kr 1305,-

Premien for bo åpnet fra og med 1. januar 2021 er kr 1150,-

Premien for bo åpnet fra og med 1. januar 2018 er kr 1005,-

Premien for bo åpnet fra og med 1. januar 2015 er kr 1025,-

Premien for bo åpnet i perioden 1. januar 2012 til og med 31. desember 2014 er kr 1495,-

Premien for bo åpnet i perioden 1. juni 2009 til og med 31. desember 2011 er kr 1775,-

Premien for bo åpnet i perioden 1. januar 2009 til 31. mai 2009, er 0,29 promille av brutto boverdier for boverdier til og med NOK 10 millioner. Minimumspremien er kr 560,- Dersom boet har verdier ut over NOK 10 mill. skal bostyrer umiddelbart melde dette til Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton for tegning av separat forsikring.

Kontaktperson er Cato Aamodt, telefon 92 89 01 00, .

Premien faktureres etter at bostyrer har sendt inn deklarasjonsskjema. Bostyrer plikter å sende deklarasjonsskjema til Advokatforeningen umiddelbart etter avsluttet bobehandling. Premien er en boomkostning.

Fra og med 1. januar 2022 er Tryg Forsikring forsikringsgiver.

I perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2021 var forsikringsgiver Zürich Insurance plc, Norway Branch.

I perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2014 ble forsikringen levert av Riskpoint, med forsikringsgiver Arch Insurance Company (Europe) Limited.

Slik tegnes bostyrerforsikring

Bostyrer plikter å sende deklarasjonsskjema til Advokatforeningen umiddelbart etter avsluttet bobehandling. Det skal også sendes deklarasjonsskjema og betales premie ved tilbakelevering av bo.

På bakgrunn av innsendt skjema vil det bli tilsendt faktura.

Her kan du lese mer om Advokatforeningens behandling av personopplysninger i forbindelse med forsikringsdekningen.

Melding av skade

Vær oppmerksom på at dersom det fremsettes et krav mot deg, skal forsikringsgiver varsles skriftlig uten ugrunnet opphold. Ved skade meldes krav skriftlig til forsikringsgiver:

Tryg Forsikring NUF
Postboks 70701
5020 Bergen

Kontakt

Ved spørsmål tilknyttet forsikringen, forsikringsvilkårene, dekning el.l. ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Norway:

Cato Aamodt, telefon 92 89 01 00,  

Ved spørsmål til tegningsprosessen eller tegningsskjemaet ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmedarbeidere på telefon 22 03 50 50 eller

Forsikringsvilkår