Artikkel

Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring enkelt-advokater/mindre advokatfirmaer

Sammen med Gjensidige tilbyr Advokatforeningen sikkerhetsstillelse på 5 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring med ønsket forsikringssum 5 - 30 millioner kroner.

Spesielt for Advokatforeningens tilbud

Forsikringssum

Internadvokat

Organisasjonsadvokat

Premieberegning

Premiereduksjon ved foreldrepermisjon og deltidsansettelse

Slik tegner og endrer du forsikringen

Melding av skade

Kontakt 

Spesielt for Advokatforeningens tilbud

Advokatforeningens viktigste medlemstilbud er tilbudet om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet. Tilbudet dekker den lovpålagte sikkerhetsstillelse på 5 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring med ønsket forsikringssum, minimum 5 millioner kroner.

Her kan du lese mer om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring for advokatvirksomhet.

Advokatforeningen har over 40 års erfaring med profesjonsansvarsforsikring for advokater. Benytter du Advokatforeningens tilbud, er det en trygghet i å vite at det er Advokatforeningen som har utformet forsikringsvilkårene - ikke forsikringsselskapet. Vi arbeider kontinuerlig for at medlemmene skal ha de beste dekningene og vilkårene i markedet.

Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring inkluderer automatisk en kriminalitetsforsikring, medierådgivning og en dataangrepsforsikring.

 • Kriminalitetsforsikringen dekker ditt tap som følge av en straffbar handling begått av en av dine ansatte - eller tredjeperson.
 • Medierådgivningen dekker kostnader til PR-/medierådgivning.
 • Dataangrepsforsikringen gir praktisk bistand og dekker kostander til it-tjenester, juridiske tjenester, gjenoppretting av data, kommunikasjonsbistand og forhandlingsbistand ved datakidnapping.

Andre viktige fordeler dersom man benytter Advokatforeningens tilbud er:

 • Forsikringssummen du velger gjelder "per skadetilfelle" – og er ikke en samlet maksimalsum for skader per år, slik forsikringsvilkårene hos andre lyder.
 • Vi har klare skademeldingsbestemmelser.
 • Advokatens frist for å melde krav til forsikringsgiver (foreldelsesfristen) er hos oss utvidet fra et til tre år.
 • Vi har få unntak.
 • Du har evig etterdekning dersom du slutter å praktisere.
 • Du har Advokatforeningen i ryggen dersom det blir en diskusjon med forsikringsselskapet.

Her kan du lese mer om vilkår og forhold du bør være obs på ved kjøp av profesjonsansvarsforsikring.

Advokatforeningens sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring leveres av Gjensidige Forsikring ASA.

Forsikringssum

Advokatforeningen tilbyr profesjonsansvarsforsikring med forsikringssum på 5, 8, 10, 15, 20, 25 eller 30 millioner kroner. Medlemmer som har forsikringsbehov utover 30 millioner kroner kan imidlertid inngå separat avtale om høyere forsikringssum via Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton. Ta kontakt med Cato Aamodt, telefon 92 89 01 00. I utgangspunktet gjøres dette på foreningens forsikringsvilkår, men ved særskilt ønske kan dette fravikes.

Advokatforeningen oppfordrer på det sterkeste medlemmene om å vurdere nøye hvilken forsikringssum som bør velges. Sørg for at forsikringssummen er tilstrekkelig i forhold til den mest alvorlige skaden du kan pådra deg. Dersom du benytter Advokatforeningens tilbud er det betryggende å vite at den valgte forsikringssummen gjelder per skadetilfelle, og ikke er en maksimal forsikringssum per år, slik andre forsikringsselskaper begrenser sitt tilbud til.

Dersom du benytter deg av Advokatforeningens profesjonsansvarsforsikringstilbud og ønsker å forhøye din nåværende forsikringssum kan endring av forsikringen gjøres på Min side under Forsikringer.

Her kan du lese om forhold som bør taes i betraktning ved valg av forsikringssum.

Min side - Forsikringer (krever innlogging)

Organisasjonsadvokat

Advokatforeningens tilbud om sikkerhetsstillelse og forsikring til organisasjonsadvokater gjelder advokater og advokatfullmektiger som er ansatt i organisasjoner, lag og foreninger og hvis bistand i det vesentlige ytes til medlemmene, se domstolloven § 233 b. Forsikringen omfatter ikke skade som forvoldes ved bistand av annen art enn det som ytes til medlemmene. Forsikringen vil likevel omfatte begrenset bivirksomhet, jf. forsikringsvilkårene pkt. 1.5.4.

Tilbudet om forhøyet forsikringssum gjelder ikke for profesjonsansvarsforsikring for organisasjonsadvokat.

Internadvokat

Advokatforeningens tilbud om sikkerhetsstillelse og forsikring til bedriftsadvokater gjelder for advokater og advokatfullmektiger ansatt i en bedrift som ikke er et advokatfirma og der egen arbeidsgiver er klienten, se domstolloven § 233 a. Forsikringen har noen begrensninger som det er viktig å være klar over. Den viktigste begrensningen er at det ikke er dekning for eventuelle krav mot advokaten fra arbeidsgiver. Det er imidlertid dekning for begrenset bivirksomhet, jf. forsikringsvilkårene pkt. 1.5.4.

Tilbudet om forhøyet forsikringssum gjelder ikke for profesjonsansvarsforsikring for internadvokat.

Premieberegning

Hva blir premien?

 • Kr - årlig premie
 • Kr - fra valgt dato og ut året

Premiereduksjon ved foreldrepermisjon og deltidsansettelse

Dersom du har behov for å jobbe noe, og dermed må stille sikkerhet mens du har foreldrepermisjon, gir Advokatforeningen 25 % rabatt på premien, forutsatt at fødselspermisjonen har en varighet på minimum tre måneder og du mottar fødselspenger fra NAV. Premiereduksjonen gis for et kalenderår/forsikringsår.

Ved ønske om premiereduksjon, send e-post med opplysning om når permisjonen starter, hvor lenge permisjonen skal vare og hvor det bekreftes mottak av fødselspenger til

Ved melding om fødselspermisjon etter at forsikringspremien er betalt, eller faktura er sendt ut, gis rabatten på neste års premie.

For advokater ansatt i advokatfirma i stilling på 50 % eller mindre, tilbyr Advokatforeningen redusert premie. Arbeidsgiver må bekrefte stillingsprosenten. Tilbudet gjelder ikke advokater som jobber redusert og som er eier av enkeltpersonforetak eller advokatselskap.

For å få tilsendt skjematikk for sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for deltidsansatt, send e-post til

Slik tegner og endrer du forsikringen

Forsikringen kan tegnes og endres på Min side under Forsikringer.

Tilbudet gjelder for medlemmer av Advokatforeningen. Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen kan du samtidig søke om medlemskap.

Min side - Forsikringer (krever innlogging)

Her kan du søke om medlemskap i Advokatforeningen.

Her kan du lese om Advokatforeningens behandling av personopplysninger i forbindelse med forsikringsdekningen.

Melding av skade

Vær oppmerksom på at dersom det fremsettes et krav mot deg, skal sikkerhetsstiller/forsikringsgiver varsles uten ugrunnet opphold.

Skade meldes skriftlig til forsikringsgiver:

Gjensidige Forsikring ASA
Postboks 700 Sentrum
0106 Oslo

Skade knyttet til medierådgivning meldes til Gjensidige Forsikring. 

Telefonnummer ved dataangrep er: 51 22 26 10.

Kontakt 

Ved spørsmål til tegningsprosessen, ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmedarbeidere på telefon 22 03 50 50 eller

Ved spørsmål tilknyttet forsikringen, forsikringsvilkårene, valg av dekning el.l. ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Companies:

Cato Aamodt, telefon 92 89 01 00,

Sebastian Nergård, telefon 48 07 54 63,

Jasmina Pantel, telefon 93 86 10 20,