Artikkel

Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for prinsipal og advokatfullmektig

Sammen med Gjensidige tilbyr Advokatforeningen sikkerhetsstillelse på 8 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring for prinsipal og advokatfullmektig.

Spesielt for Advokatforeningens tilbud

Premieberegning

Slik tegner og endrer du forsikringen

Forhøyet forsikringssum

Deltidsansatt advokat/fullmektig

Melding av skade

Kontakt

Spesielt for Advokatforeningens tilbud

Advokatforeningens viktigste medlemstilbud er tilbudet om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet. Tilbudet dekker den lovpålagte sikkerhetsstillelsen for prinsipal på 8 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring med ønsket forsikringssum, minimum 8 millioner kroner.

Det skal tegnes egen profesjonsansvarsforsikring på minimum 5 millioner kroner for hver advokatfullmektig. Dette har sin årsak i at risikoen anses økt som følge av økningen i antall profesjonsutøvere som skal dekkes, og at fullmektigen kan bli saksøkt direkte. Det kan søkes om autorisasjon av advokatfullmektigen hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet samtidig som det søkes om medlemskap i Advokatforeningen og deltakelse i foreningens forsikringsordning.

Her kan du lese mer om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring for advokatvirksomhet.

Advokatforeningen har over 40 års erfaring med profesjonsansvarsforsikring for advokater. Benytter du Advokatforeningens tilbud, er det en trygghet i å vite at det er Advokatforeningen som har utformet forsikringsvilkårene - ikke forsikringsselskapet. Vi arbeider kontinuerlig for at medlemmene skal ha de beste dekningene og vilkårene i markedet.

Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring inkluderer automatisk en kriminalitetsforsikring, medierådgivning og en dataangrepsforsikring.

 • Kriminalitetsforsikringen dekker ditt tap som følge av en straffbar handling begått av en av dine ansatte - eller tredjeperson.
 • Medierådgivningen dekker kostnader til PR-/medierådgivning.
 • Dataangrepsforsikringen gir praktisk bistand og dekker kostander til it-tjenester, juridiske tjenester, gjenoppretting av data, kommunikasjonsbistand og forhandlingsbistand ved datakidnapping.

Andre viktige fordeler dersom man benytter Advokatforeningens tilbud er:

 • Forsikringssummen du velger gjelder per skadetilfelle – og er ikke en samlet maksimalsum for skader per år.
 • Vi har klare skademeldingsbestemmelser.
 • Advokatens frist for å melde krav til forsikringsgiver (foreldelsesfristen) er hos oss utvidet fra et til tre år.
 • Vi har få unntak og få sikkerhetsforskrifter.
 • Du har evig etterdekning dersom du slutter å praktisere.
 • Du har Advokatforeningen i ryggen dersom det blir en diskusjon med forsikringsselskapet.

Her kan du lese mer om vilkår og forhold du bør være obs på ved kjøp av profesjonsansvarsforsikring.

Advokatforeningens sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring leveres av Gjensidige Forsikring ASA.

Premieberegning

Hva blir premien?

5 millioner

 • Prinsipal:
  Årlig premie: -
  Pris ut året: -
 • Fullmektig:
  Årlig premie: -
  Pris ut året: -

Slik tegner og endrer du forsikringen

Forsikringen kan tegnes og endres på Min side under Forsikringer. Tilbudet gjelder for medlemmer av Advokatforeningen.

Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen kan du samtidig søke om medlemskap.

Min side - Forsikringer (krever innlogging)

Her kan du søke om medlemskap i Advokatforeningen.

Advokatforeningen besørger deponering av sikkerhetsstillelsen hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet når premien er betalt.

Her kan du lese om Advokatforeningens behandling av personopplysninger i forbindelse med forsikringsdekningen.

Forhøyet forsikringssum

Advokatforeningen tilbyr forsikringssummer for prinsipalansvar fra 8 mill. til 30 mill., se premietabellen for fullstendig produktliste. Advokatforeningen oppfordrer på det sterkeste medlemmene om å vurdere nøye hvilken forsikringssum som skal velges. Sørg for at forsikringssummen er tilstrekkelig i forhold til den mest alvorlige skaden du kan pådra deg.

Den valgte forsikringssummen gjelder per skadetilfelle, og er ikke en maksimal forsikringssum per år, slik andre forsikringsselskaper begrenser sitt tilbud til.

Vi gjør oppmerksom på at individuelt tegnede forsikringssummer ikke kumulerer dersom flere advokater/advokatfullmektiger fra samme firma har medvirket til ett skadetilfelle, men begrenses til forsikringssummen for den advokat med høyest forsikringssum.

Dersom du allerede benytter deg av Advokatforeningens profesjonsansvarsforsikringstilbud og ønsker å forhøye din nåværende forsikringssum kan endring av forsikringen gjøres på Min side under Forsikringer.

Her kan du lese om forhold som bør taes i betraktning ved valg av forsikringssum.

Min side - Forsikringer (krever innlogging)

Medlemmer som har forsikringsbehov utover det som her er nevnt kan inngå egne avtaler via foreningens forsikringsmegler Lockton. Ta kontakt med Cato Aamodt, telefon 92 89 01 00. I utgangspunktet gjøres dette på foreningens forsikringsvilkår, men ved særskilt ønske kan dette fravikes.

Deltidsansatt advokat/fullmektig

Til ansatte advokater eller advokatfullmektiger som har 50 % eller mindre i stillingsbrøk i et advokatfirma, tilbyr Advokatforeningen redusert premie. Arbeidsgiver må bekrefte at den ansatte er i redusert stilling. Tilbudet gjelder ikke advokater som er eier av enkeltpersonforetak eller advokatselskap, og som jobber redusert.

Melding av skade

Vær oppmerksom på at dersom det fremsettes et krav mot deg, skal sikkerhetsstiller/forsikringsgiver varsles uten ugrunnet opphold. Ved skade meldes kravet skriftlig til forsikringsgiver:

Gjensidige Forsikring ASA
Postboks 700 Sentrum
0106 Oslo

Skade knyttet til medierådgivning meldes til Gjensidige Forsikring. 

Telefonnummer ved dataangrep er: 51 22 26 10.

Kontakt

Ved spørsmål til tegningsprosessen, ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmedarbeidere på telefon 22 03 50 50 eller

Ved spørsmål tilknyttet forsikringen, forsikringsvilkårene, valg av dekning el.l. ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Norway:

Cato Aamodt, telefon 92 89 01 00,

Sebastian Nergård, telefon 48 07 54 63,

Jasmina Pantel, telefon 93 86 10 20