Artikkel

Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling

Sammen med Gjensidige tilbyr Advokatforeningen sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring på 45 millioner kroner.

Om Advokatforeningens tilbud

Premieberegning - sikkerhetsstillelse og forsikring

Slik tegner og endrer du eiendomsmeglingsforsikringen

Rapportering til Finanstilsynet og andre krav

Melding av skade

Kontakt

Om Advokatforeningens tilbud

Advokater kan drive eiendomsmegling uten særskilt bevilling for dette, men må stille sikkerhet for ansvaret de kan pådra seg, jf. eiendomsmeglingsloven § 2-7 første ledd. I dag er kravet 45 millioner kroner. Denne sikkerheten kommer i tillegg til sikkerheten som må stilles for advokatvirksomhet. Det er derfor viktig å vite hvor grensen for hva som anses å være partsrepresentasjon/advokatvirksomhet og mellommannsvirksomhet/eiendomsmegling går.

Sikkerheten stilles ved at erklæring fra sikkerhetsstiller deponeres hos Finanstilsynet. 

Her kan du kan lese mer om grensen og hva som defineres som eiendomsmegling/ mellommannsvirksomhet. 

Advokatforeningen tilbyr sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling. Det er en forutsetning at man også har eller tegner sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet gjennom Advokatforeningen. Tilbudet omfatter sikkerhetsstillelse på 45 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring på 45 millioner kroner. Dersom en eiendomstransaksjon har en verdi på over 45 MNOK, og man dermed har forsikringsbehov utover 45 MNOK, kan det inngås separat avtale om høyere forsikringssum via Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton. Ta kontakt med Cato Aamodt, telefon 92 89 01 00. 

Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling kan tegnes av enkeltadvokater og advokatfirmaer.

Eiendomsmeglingsforetak som har en advokat som fagansvarlig kan også benytte Advokatforeningens tilbud. Når sikkerhetsstillelsen og forsikringen tegnes på eiendomsmeglingsforetak som har advokat som faglig leder, vil både den fagansvarlige advokaten og øvrige ansatte være medforsikret under foretakets forsikring. Det er en forutsetning for forsikringens gyldighet at eiendomsmeglingsforskriften § 2-8 er oppfylt og at advokaten, eventuelt sammen med andre advokater i samme advokatfirma, direkte eller indirekte eier mer enn 50% av foretaket. Det kan i særlige tilfeller gjøres unntak for forutsetningen om eierskap dersom rutiner for kontroll og oppfølging anses tilstrekkelige. Søknad om unntak sendes til

Tilbudet om sikkerhetsstillelse og forsikring for eiendomsmegling kan ikke kombineres med tilbudet om sikkerhetsstillelse og forsikring til bedriftsadvokater.

Advokatforeningens sikkerhetsstillelse og forsikring for eiendomsmegling leveres av Gjensidige Forsikring ASA.

Premieberegning - sikkerhetsstillelse og forsikring

Hva blir premien?

  • Kr - årlig premie
  • Kr - fra valgt dato og ut året
  • I tillegg kommer en omsetningsbasert premie på 0,622 promille av transaksjonsverdier

Premien for profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling er omsetningsbasert, og er 0,622 promille av transaksjonens verdi eller av 1 års husleie/festeavgift. 

Den omsetningsbaserte premien beregnes på bakgrunn av halvårsoppgaver fra advokaten. Halvårsoppgaven gjøres tilgjengelig for utfylling på Min side i juli og januar måned. Advokaten vil bli varslet per e-post når skjemaet skal fylles ut. Man fyller ut antall salg, eventuelt antall utleie-oppdrag, i tillegg til sum for omsetning. Faktura for forsikringspremien vil bli sendt når vi har mottatt oppgaven over salg.

Det som står her om premieberegning gjelder for advokater som har tegnet individuell dekning/Advokatforeningens kollektive ordning. Det gjelder ikke advokater som benytter tilbudet om firmadekning.

Slik tegner og endrer du  eiendomsmeglingsforsikringen

Forsikringen kan tegnes og endres på Min side under Forsikringer. Tilbudet forutsetter at man benytter Advokatforeningens tilbud om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet.

Tilbudet gjelder for medlemmer av Advokatforeningen. Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen kan du samtidig søke om medlemskap.

Min side - Forsikringer (krever innlogging)

Her kan du søke om medlemskap i Advokatforeningen.

Advokatforeningen besørger registrering av sikkerhetsstillelsen for eiendomsmegling hos Finanstilsynet når premien er betalt.

Her kan du lese om Advokatforeningens behandling av personopplysninger i forbindelse med forsikringsdekningen.

Rapportering til Finanstilsynet og andre krav

Advokater som driver eiendomsmegling skal innen 1. mars hvert år sende inn en årsoppgave til Finanstilsynet, jf. eiendomsmeglerforskriften § 2-9 annet ledd. Alle oppdrag som faller inn under definisjonen eiendomsmegling, herunder såkalte oppgjørsoppdrag, skal rapporteres til Finanstilsynet.

I tillegg  er det krav om at du er tilknyttet Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester og at du oppfyller det særskilte kravet til etterutdanning for eiendomsmeglere.

Her kan du lese mer om kravene til eiendomsmegling.

Melding av skade

Vær oppmerksom på at dersom det fremsettes et krav mot deg, skal sikkerhetsstiller/forsikringsgiver varsles uten ugrunnet opphold. Ved skade meldes krav skriftlig til forsikringsgiver:

Gjensidige Forsikring ASA
Postboks 700 Sentrum
0106 Oslo

Kontakt

Ved spørsmål til tegningsprosessen, ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmedarbeidere på telefon 22 03 50 50 eller

Ved spørsmål tilknyttet forsikringen, forsikringsvilkårene, valg av dekning el.l. ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Norway:

Cato Aamodt, telefon 92 89 01 00,  

Sebastian Nergård, telefon 48 07 54 63,

Jasmina Pantel, telefon 93 86 10 20