Kilder i advokatretten

Kilder i advokatretten er en samling av det vesentligste av regelverk og retningslinjer som utgjør rammene rundt advokatens virksomhet. De tidligere utgavene av «Kilder i advokatretten» ble utgitt i fysisk form i henholdsvis 2012, 2014, 2016, 2018 og 2020. Nå har vi samlet kildene i en digital versjon, som ajourføres kontinuerlig.

Det finnes ingen omforent definisjon av begrepet advokatrett. Klart nok utgjøres kjernen i advokatretten av de overordnede rettslige prinsippene som gjelder advokater og som er grunnleggende for rettsstaten, herunder advokaters uavhengighet og taushetsplikt, eller mer presist klientenes krav på fortrolighet. Disse, sammen med borgernes rett til å gjøre sine rettslige posisjoner gjeldende og retten til en rettferdig rettergang, påvirker tolkningen av reglene som ligger til advokatretten i videre forstand. Dette er regler om advokaters rammevilkår, adferdsreguleringer og offentligrettslige krav. Reglene finnes i internasjonale konvensjoner og direktiver, norske lover og forskrifter.

Formålet er å samle det vesentligste av regelverket på ett sted. Som samlingen viser, er regelverket i stor grad fragmentert og spredt rundt i lovgivningen. Mye løses forhåpentligvis ved vedtakelsen av en ny advokatlov.

Advokatforeningens ansatte sitter klare til å veilede deg i regelverket, og du kan ellers finne mange nyttige artikler på våre nettsider.

«Kilder i advokatretten» finner du her.