Kilder i advokatretten - Håndbok for advokater

Boken er en samling av det vesentligste av regelverk og retningslinjer som utgjør rammene rundt advokatens virksomhet. Boken er oppdatert per januar 2020.

Dette er femte utgave av samlingen vi tidligere har kalt Advokathåndboken. De tidligere utgavene ble utgitt i henholdsvis 2012, 2014, 2016 og 2018. Denne utgaven bygger i hovedsak på de forrige utgavene, med den forskjell at vi nå kaller samlingen det den egentlig er - Kilder i advokatretten.

Formålet med boken er å samle det vesentligste av regelverket på ett sted. Som samlingen viser, er regelverket i stor grad fragmentert og spredt rundt i lovgivningen. Boken inneholder blant annet sentrale regler om advokatvirksomhet, herunder advokatforskriften med kommentarer, utvalgte bestemmelser om taushetsplikt, fullmaktsforhold og eiendomsmegling, samt rundskriv og veiledninger om advokatfullmektiger, salærberegning og fri rettshjelp. De nye bestemmelsene om anti-hvitvasking og GDPR er inntatt, sammen med Advokatforeningens forslag til rutiner. Advokatetikken er samlet i bokens siste del, og er markert med en grå ramme. Her finnes blant annet Regler for god advokatskikk med oppdaterte kommentarer, en gjennomgang av domstolenes forhold til Regler for god advokatskikk, samt en oversikt over uttalelser fra Advokatforeningens etikkutvalg.

Veiledende pris: Kr 695,- inkl. mva.

Pris for medlemmer av Advokatforeningen: Kr 495,- inkl. mva.

BESTILL KILDER I ADVOKATRETTEN 2020/2021

Bestiller

Betaler