Arbeidsutvalget

Hovedstyrets arbeidsutvalg består av foreningens leder, nestleder og ytterligere ett av hovedstyrets medlemmer.

Arbeidsutvalgets oppgaver

Arbeidsutvalget skal være et rådgivende organ for generalsekretæren i den daglige drift av foreningen. I samarbeid med generalsekretæren skal arbeidsutvalget forberede saker for hovedstyret og sørge for oppfølging av hovedstyrets og representantskapets vedtak.

I den utstrekning generalsekretæren ber om det, treffer arbeidsutvalget vedtak i saker som gjelder foreningens daglige drift.

Arbeidsutvalget har møter så ofte som foreningens leder finner det nødvendig, og er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er til stede.

Innkalling til møte skal skje med minst tre dagers varsel.

Medlem Merckoll, Else-Marie Langseth Advokatfirma da
Medlem Wessel-Aas, Jon Advokatfirmaet Glittertind AS
Medlem Wold, Trude Marie Advokatfirmaet Wold AS