Forsvarergruppens vedtekter

Vedtekter for Forsvarergruppen

§ 1 - Bakgrunn

Faggruppen for forsvarere i Advokatforeningen (Forsvarergruppen) er etablert i medhold av Advokatforeningens vedtekter § 7 — 1 med grunnlag i «Protokoll for avtale om gjenforening av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977»

§ 2 - Formål

Forsvarergruppen har som formål å arbeide aktivt for

-      å styrke siktedes rettsstilling
-      å styrke forsvarerrollen
-      å styrke forsvarernes interesser

§ 3 - Medlemskap

Som medlemmer av Forsvarergruppen kan opptas medlemmer i Advokatforeningen som driver med forsvarerarbeid. Innmelding kan skje til Advokatforeningen eller direkte til Forsvarergruppen.

Advokater som ikke er medlem av Advokatforeningen, kan være assosierte medlemmer i Forsvarergruppen. Disse kan delta i alle gruppens aktiviteter.

§ 4 Årsmøtet

Faggruppens høyeste organ er årsmøtet som avholdes innen utgangen av oktober hvert år. Årsmøtet velger styre (§ 5) og fastsetter vedtekter og endringer i disse (§ 14).

Årsmøtet innkalles med to ukers skriftlig varsel til medlemmene.

Styret legger frem en årsberetning og revidert regnskap for foregående år til godkjenning av årsmøtet.

Årsmøtet fastsetter kontingenten for kommende kalenderår.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt skriftlig innen utløpet av september. Alle saker som skal behandles må være nevnt i innkallingen.

§ 5 - Styret

Årsmøtet velger leder, nestleder og 4 – 7 styremedlemmer til faggruppens styre. Styrets medlemmer velges av årsmøtet for to år. Gjenoppnevnelse kan skje to ganger. Unntak kan gjøres dersom særlige forhold gjør det nødvendig, jfr. Advokatforeningens vedtekter § 9-1.

Styret innkaller til medlemsmøter og bestemmer dagsorden samt møtested. Det føres protokoll fra styremøtene i forsvarergruppen.Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme. Styret fastsetter honorar for leder og sekretær.

Forsvarergruppen bør være representert i Advokatforeningens hovedstyre. Valgkomiteen skal konsultere Forsvarergruppen før valg til Hovedstyret for å avklare hvem som bør representere Forsvarergruppen. Forsvarergruppen velger en representant til Representantskapet som må være medlem av Advokatforeningen.

§ 6 - Valgkomite

Årsmøtet velger en valgkomite på tre medlemmer.

§ 7 - Økonomi

Forsvarergruppen har den økonomiske styring med de midler som tilføres gruppens særskilte regnskap gjennom kontingent, overføringer fra Advokatforeningen /JUS og fra gruppens øvrige aktiviteter. Gruppens regnskap føres av Advokatforeningens sekretariat og revideres av foreningens faste revisor.

§ 8 - Høringsuttalelser

Forsvarergruppen overtar etter vedtak i Hovedstyret oppgavene som har ligget under Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess. Forsvarergruppens styre treffer nærmere beslutning om hvordan disse oppgavene skal organiseres, herunder etablering av et høringsutvalg. Høringsutvalgets leder møter i Forsvarergruppens styre.

Uttalelser i lovsaker og eventuelle forslag til lovendringer innen Forsvarergruppens fagområder vil forberedes av gruppen, men avgis av Hovedstyret. Dersom det oppstår uenighet om hva slags innhold en høringsuttalelse skal ha, skal Forsvarergruppen ha adgang til å avgi en egen høringsuttalelse.

§ 9 — Andre offentlige uttalelser

Lederen i Forsvarergruppen har ansvaret for mediehenvendelser om straffesaksspørsmål, og står fritt i forhold til sine offentlige uttalelser.

§ 10 - Etterutdanning

Forsvarergruppen vil ivareta medlemmenes behov for etterutdanning og fagutvikling innenfor straff- og straffeprosess. Spesielt vil gruppen ha som målsetting å arrangere et årlig seminar med bistand fra foreningen og JUS.

§ 11 - Disiplinærsaker

Forsvarergruppen har ingen disiplinærmyndighet. Henvendelser i enkeltsaker som gjelder spørsmål vedrørende god advokatskikk henvises til Advokatforeningen. Faggruppen kan på anmodning fra Advokatforeningen gi generelle uttalelser om hva som må antas å være god advokatskikk.

§ 12 — Kontakt med DNA

Et møte mellom Forsvarergruppens leder og Advokatforeningens generalsekretær holdes hvert år.

§ 13 - Utmelding

Utmelding av Forsvarergruppen skjer skriftlig til Styret.

§ 14 — Endring av vedtekter

Forandring av disse vedtekter kan bare foretas av årsmøte ved 2/3 flertall.

§ 15 - Oppløsning

Oppløsning av Forsvarergruppen kan besluttes på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Oppløsning kan også besluttes av Advokatforeningens Representantskap dersom gruppen ikke lenger oppfyller vilkårene i § 7-1-