Retningslinjer for forsvarere

Retningslinjer for forsvarere er en utdypning av Regler for god advokatskikk. Retningslinjene forutsettes lagt til grunn av forsvarere som er medlem av Advokatforeningen.

1. Grunnleggende prinsipper2. Fritt forsvarervalg3. Etablering av forsvareroppdraget4. Forsvarers rettigheter og plikter5. Forsvarers oppgaver i forbindelse med pågripelse og varetekt6. Forsvarers oppgaver i forbindelse med avhør7. Forsvarers oppgave i forbindelse med rettssaker8. Forsvarer og forholdet til media9. Avslutning av oppdraget

Retningslinjer for forsvarere ble opprinnelig vedtatt av representantskapet 19. november 1999. Retningslinjene ble sist endret ved representantskapets vedtak av 23. mai 2019.

1. Grunnleggende prinsipper

1.1 Det er i samfunnets, rettsstatens og den mistenktes felles interesse at den mistenktes rett til rettferdig rettergang sikres, og at enhver mistenkts menneskerettigheter ivaretas, fra etterforskningen starter, til rettskraftig avgjørelse foreligger.

1.2 Forsvareren har som sin overordnede oppgave å arbeide aktivt for å sikre at klientens rettigheter effektivt ivaretas på ethvert trinn av saken. Forsvareren skal særlig bidra til å sikre klientens rett til ikke å inkriminere seg selv. Forsvareren skal påse at klienten ikke utsettes for utilbørlig press til å gi en forklaring eller på annen måte opplyse saken mot sin vilje.

1.3 Forsvareren skal påse at klienten under straffeforfølgningen behandles med respekt, og at han eller hun ikke utsettes for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling.

1.4 Forsvareren skal arbeide lojalt etter det mandat klienten gir, men kan på eget initiativ utvise slik aktivitet som er nødvendig av hensyn til et effektivt forsvar. 

2. Fritt forsvarervalg

2.1 Klienten har rett til å velge hvem som skal være hans eller hennes forsvarer (fritt forsvarervalg). Andre enn faste forsvarere avgjør selv om de vil påta seg oppdraget.

2.2 Dersom forsvarervalget vil føre til vesentlig forsinket berammelse, bør forsvareren drøfte konsekvensene av dette med klienten.

3. Etablering av forsvareroppdraget

3.1 Andre enn faste forsvarere må ikke påta seg forsvareroppdrag uten etter anmodning direkte fra klienten eller vergen, fra politiet i medhold av straffeprosessloven § 98, fra en annen advokat på en klients vegne, fra retten, eller fra andre med skriftlig fullmakt fra klienten.

3.2 En forsvarer skal ikke på eget initiativ kontakte noen for å få forsvareroppdrag, og skal ikke ta initiativ til overtakelse av forsvareroppdrag fra annen forsvarer.

3.3 En advokat må ikke påta seg forsvareroppdrag hvis det kan oppstå interessemotstrid i samme sak, eller forskjellige saker med advokatens andre klienter eller overfor til fornærmede. Det samme gjelder nåværende klienter til annen advokat ved samme kontor. Samtykke fra klient skal ikke tillegges vekt i vurderingen av om advokaten kan påta seg forsvareroppdraget. Reglene i dette punkt kommer til anvendelse uavhengig av domstolenes praksis i forsvareroppnevnelser etter straffeprosessloven. Advokaten skal vurdere mulige habilitetsproblemer, jfr. straffeprosessloven § 106. En advokat bør være varsom med å påta seg forsvareroppdrag hvis det er mulig at han kan bli ført som vitne i saken.

3.4 Forsvareren skal ikke yte noen form for vederlag til en mistenkt for å få eller beholde forsvareroppdrag.

3.5 Gaver, lån eller andre verdioverføringer til egen klient, direkte eller indirekte, er ikke tillatt. Forbudet gjelder ikke for bevertning som fortæres under klientmøter eller i forbindelse med rettsmøter og avhør.

3.6 Dersom klienten tidligere har vært representert ved en annen forsvarer, skal den nye forsvareren straks underrette den tidligere forsvareren om forsvarerskiftet, med mindre underretningen følger av ny oppnevning fra retten. Ved forespørsel skal tidligere forsvarer straks gjøre dokumentene tilgjengelig for den nye forsvareren, med mindre disse kan innhentes hos politiet. Dersom den tidligere forsvareren er oppnevnt av retten, skal dokumentene først gjøres tilgjengelig når ny oppnevning foreligger.

3.7 Forsvareren skal gjøre klienten kjent med retten til å få oppnevnt forsvarer for det offentliges regning, og plikter å søke slik oppnevning dersom klienten ønsker det.

3.8 Forsvareroppdraget er personlig. Forsvareren kan, i den grad det er forsvarlig, la seg bistå av autorisert fullmektig eller annen advokat ved samme kontor. Det samme kan gjøres for å sikre nødvendig opplæring og utviklingsmuligheter, dersom klienten uttrykkelig samtykker og det påses at oppdraget blir forsvarlig utført.

3.9 Den personlige kontakten med klienten kan også ivaretas av andre personer ved forsvarerens kontor.

4. Forsvarers rettigheter og plikter

4.1 Et effektivt forsvar forutsetter detaljert kjennskap til grunnlaget myndighetene baserer anklagen på.

4.2 Forsvareren plikter særlig å undersøke om det er tilstrekkelig grunnlag for pågripelse, varetekt eller andre tvangsinngrep og på klientens vegne imøtegå slike begjæringer og tiltak.

4.3 Forsvareren skal, så langt det er mulig, holde seg løpende orientert om politiets etterforskning, og vurdere om klientens interesser blir tilstrekkelig ivaretatt. Forsvareren skal også holde klienten underrettet om sakens gang og fortløpende ivareta klientens rett til dokumentinnsyn.

4.4 Forsvareren bør bare godta dokumentinnsyn med pålegg om taushetsplikt overfor klienten i henhold til straffeprosessloven § 242 dersom klienten gir et informert samtykke.

 4.5 Forsvareren skal snarest mulig samtale med sin klient for å få hans eller hennes syn på saken, og starte arbeidet med å forberede forsvaret av vedkommende. Forsvareren skal gi klienten råd om det vil være i hans eller hennes interesse å forklare seg for politiet, og om forsvareren i så fall skal være tilstede under avhørene. Dette gjelder også underveis i avhør. Forsvareren skal også forberede vedkommende til avhøret.

4.6 Dersom det er i klientens interesse, skal forsvareren selv begjære etterforskingsskritt, herunder nye vitneavhør og sakkyndige undersøkelser. Forsvareren bør i nødvendig utstrekning selv foreta undersøkelser som kan tale til fordel for klienten. Dersom klienten ikke selv har innsyn i sakens dokumenter, har forsvareren en særlig plikt til å sikre at dennes rett til slik gjendrivelse ivaretas.

4.7 Forsvareren har adgang til å henvende seg til enhver som kan bidra til sakens opplysning, uavhengig av om vedkommende er avhørt av politiet eller oppgitt som påtalemyndighetens vitne. Ved kontakt med medsiktede eller fornærmede, som er representert av advokat, skal advokaten underrettes før vedkommende kontaktes.

4.8 Dersom forsvareren under etterforskningen blir kjent med opplysninger som kan skade klienten, har forsvareren ikke plikt til å legge disse frem for påtalemyndigheten, retten eller andre. Uten klientens samtykke har forsvareren heller ikke adgang til dette.

4.9 Ved kontakt med vitner skal forsvareren opptre hensynsfullt og unngå utilbørlig påvirkning.

4.10 Ved kontakt med barn under 18 år må det utvises særlig varsomhet. Fortrinnsvis bør også vergen kontaktes.

5. Forsvarers oppgaver i forbindelse med pågripelse og varetekt

5.1 Ved pågripelse eller lignende tvangsinngrep skal forsvareren straks undersøke grunnlaget for inngrepet og kreve inngrepet avsluttet dersom forsvareren vurderer at det ikke er tilstrekkelig begrunnet.

5.2 Forsvareren skal begjære innsyn i sakens dokumenter, og fremme de begjæringer som er påkrevet, herunder vurdere å bestride eventuelle klausuleringspåbud.

5.3 Forsvarer skal snarest mulig ha samtale med klienten med sikte på å imøtegå grunnlaget som er anført for varetekt.

5.4 Forsvarer skal vurdere om den pågrepne har behov for legetilsyn, og ved behov anmode påtalemyndigheten om å sørge for slikt tilsyn.

5.5 Er den pågrepne mindreårig skal forsvarer påse at klientens verge underrettes.

5.6 Forsvarer bør påse at klienten i minst mulig grad undergis isolasjon.

6. Forsvarers oppgaver i forbindelse med avhør

6.1 Før avhør gjelder punkt 5 tilsvarende så langt det passer. Når klienten ikke har innsyn i sakens dokumenter, skal forsvareren drøfte med klienten om det er tilrådelig å avgi forklaring.

6.2 Forsvarer bør så langt det er mulig delta i avhør. Dersom forsvareren ikke på forhånd har fått innsyn i sakens dokumenter, bør forsvareren ikke bistå i avhør. I en slik situasjon, bør forsvareren også råde siktede til ikke å forklare seg.

6.3 Der forsvarer bistår klienten i avhør, kan forsvarer delta aktivt. Forsvareren kan blant annet stille spørsmål, be om klargjøring, og rådgi klienten. Forsvareren skal gripe inn i avhøret dersom dette gjennomføres på en måte som strider mot lov eller klientens menneskerettigheter. Forsvareren kan også kreve protokollert sine kommentarer til avhøret. Forsvarer skal påse at avhøret ikke skjer på en måte som legger press på klienten, eller som leder forklaringen i en bestemt retning.

7. Forsvarers oppgave i forbindelse med rettssaker 

7.1 Forsvareren skal alltid møte grundig forberedt i retten, både med hensyn til sakens faktiske sider og rettsspørsmålene. Forsvareren skal herunder forberede bevistilbud, spørsmål til klient, vitner og sakkyndige, samt prosedyre. Forsvareren bør også tilstrebe å forberede sin klient på de spørsmål som kan påregnes fra de andre aktørene i retten.

7.2 Forsvareren skal vise respekt for domstolen og aktørene, og med frimodighet og selvstendighet ivareta klientens interesser. Forsvareren skal påse at forhandlingene blir ledet objektivt og i samsvar med kontradiktoriske prinsipper.

7.3 Forsvarerens redegjørelse for rettsspørsmål skal være redelig.

8. Forsvarer og forholdet til media

8.1 Forsvarer skal ikke ta initiativ til medieomtale med mindre klienten ønsker det. Klientens samtykke bør i alminnelighet innhentes før forsvareren uttaler seg om saken, hvis ikke hensynet til klienten nødvendiggjør at forsvareren uttaler seg uten forhåndsgodkjenning. Forsvareren skal respektere et ønske fra klienten om ikke å bidra til medieomtale.

8.2 I forbindelse med offentlig omtale av saken skal forsvareren alltid ha klientens interesser for øye.

8.3 Forsvareren skal behandle informasjon fra etterforskningen og sakens dokumenter med forsiktighet, selv om klienten har samtykket til å gi media informasjon om saken. Ved vurderingen av hvilken informasjon som bør gis, kan det blant annet legges vekt på behovet for å korrigere eller balansere informasjon som allerede er offentlig.

9. Avslutning av oppdraget

9.1 Forsvareren har plikt til å fullføre oppdraget for klienten med mindre klienten ønsker at forsvareren skal fratre, eller det oppstår en situasjon som gjør at forsvareren ikke finner å kunne ivareta oppdraget på en forsvarlig måte. Privat antatte forsvarere har også rett til å fratre dersom klienten ønsker å endre oppdragsvilkårene. Det samme gjelder offentlig oppnevnte forsvarere dersom bostedsforbeholdet ikke oppheves.

9.2 Dersom klienten erkjenner skyld bare overfor forsvareren, kan han eller hun frasi seg oppdraget hvis dette kan skje uten å skade klientens interesser.

9.3 Dersom forsvareren unntaksvis trekker seg fra oppdraget uten etter klientens ønske, må forsvarerens fratreden skje på en slik måte at det ikke er til skade for klienten.

9.4 Forsvarere plikter å fratre dersom klienten ønsker det, med mindre retten pålegger forsvareren å fortsette oppdraget.