Agenda for årsmøtet samt Valgkomiteens innstilling var utsendt på forhånd.

  1. Innkallingen - Godkjent av Årsmøtet
  2. Årsrapport - Godkjent av Årsmøtet
  3. Regnskap - Godkjent av Årsmøtet

4. Valg
Bendik Falch-Koslung har sittet 3 perioder i Styret og gikk dermed ut av Styret.
Maria Hessen Jacobsen ønsket å tre ut av Styret grunnet lederverv i Menneskerettsutvalget.

Frode Sulland redegjøre for Valgkomiteens innstilling som hadde forslått
Annichen Rye-Holmboe fra Tromsø, eget firma og Kim Brügger Villanger, fra Eldens kontor i Bergen som nye medlemmer av Styret. Disse ble enstemmig innvalgt.

Den sittende valgkomite ble gjenvalgt.

Det nye styret i Forsvarergruppen består av:

Marius O. Dietrichson leder
Cecilie Nakstad nestleder
Marit Lomundal Sæther medlem
Espen Wangberg medlem
Jon Anders Hasle medlem
Petter Sogstad Grannes medlem
Annichen Rye-Holmboe medlem
Kim Brügger Villander medlem
Berit Reiss-Andersen leder Lovutvalget
Magnus Torfoss leder Yngre forsvarere
Ida Solberg Thommessen Advokatforeningens representant
(Berit Holm) Styrets sekretær

Valgkomiteen består av følgende medlemmer:

Frode Sulland leder
Trygve Staff medlem
Marijana Lozic medlem

5. Eventuelt

Vedtektsendring – funksjonstid for tillitsvalgte i Forsvarergruppen
Frode Sulland redegjorde for Valgkomiteens forslag til vedtektsendring:

Det forslås nå følgende endring i vedtektenes § 5:
Nytt 3. pkt i 1. ledd.
«Gjenoppnevnelse kan skje to ganger. Unntak kan gjøres dersom særlige forhold gjør det nødvendig, jfr. Advokatforeningens vedtekter § 9-1»

Dagens 1. ledd, 3. og 4. okt. foreslås flyttet til 2. ledd.

§ 5,1. og 2. ledd får etter dette flg ordlyd:

«Årsmøtet velger leder, nestleder og 4 – 7 styremedlemmer til faggruppens styre.
Styrets medlemmer velges av årsmøtet for to år. Gjenoppnevnelse kan skje to ganger. Unntak kan gjøres dersom særlige forhold gjør det nødvendig, jfr. Advokatforeningens vedtekter § 9-1.

Styret innkaller til medlemsmøter og bestemmer dagsorden samt møtested. Det føres protokoll fra styremøtene i Forsvarergruppen. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme. Styret fastsetter honorar for leder og sekretær.

Endringen ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

*******

Lovutvalget består av følgende medlemmer:

Berit Reiss-Andersen leder
Anders Brosveet medlem
Lars M. Enger medlem
Frode Sulland medlem
Nicolai V. Skjerdal medlem
Bernt Heiberg medlem
Christian B. Hjort medlem
Heidi Juritzen medlem
Elisabeth Myhre medlem
Simen Skjønsberg medlem
Stian Mæland medlem

                                             Oslo, den 1. november 2022

                                            STYRET I FORSVARERGRUPPEN

Marius O. Dietrichson (sign)                                           Berit Holm (sign)

Leder                                                                                     sekretær