Referat fra styremøte 11. april 2024

Forsvarergruppens styre avholdt styremøte mandag 11. april 2024 kl. 16:00 i Advokatforeningens lokaler. Agenda for møtet var utstedt på forhånd.

Møtedeltakere:

Mette Yvonne Larsen

Espen Wangberg

Petter Sogstad Grannes

Jon Anders Hasle

Annichen Rye-Holmboe

Øivind Sterri

Kim Brügger Villanger

Henriette Willix

Berit Reiss-Andersen

Berit Holm

1)    Referat fra styremøte 6. mars 2024

Ingen bemerkninger. 

2)    Orienteringssaker 


a.    Notat fra KDI om arbeidet for forebygging selvmord og selvskading i norske fengsler 

Forsvarergruppen hadde et dialogmøte med KDI 16. februar 2024. På grunn av tidsnød ble det ikke tid til å diskutere punktene på agendaen som gjaldt utfordringene knyttet til isolasjon og selvmordsrisiko. Det ble derfor enighet om at KDI skulle ettersende et skriftlig notat med oppdatering på direktoratets innsats på feltet. 

Av notatet fremgår det at KDI har iverksatt tiltak for å motvirke isolasjon og skadevirkningene av isolasjon. Det nevnes blant annet opprettelse av ressursteam rettet mot sårbare innsatte som er tilbøyelige til å selvisolere, innsatte som av ulike årsaker ikke er i stand til å benytte seg av aktivitetstilbud, innsatte i varetekst som er utelukket av retten og innsatte som er utelukket på vedtak. Videre nevnes det presisering av kravet til to timer meningsfull menneskelig kontakt og føring av avvik fra kravet jf. KDI rundskriv 3-2023. KDI har også etablert et isolasjonsteam med ansvar for å vurdere de vedvarende utfordringene knyttet til isolasjon og fremme forslag til utbedring. 

Notatet er i sin helhet vedlagt i referatet. 

b.    Oppdatering fra Yngre Forsvarere

Styret i Yngre Forsvarere er godt i gang med planlegging av våren og høstens arrangementer. Torsdag 18. april arrangerer styret omvisning i Oslo fengsel for sine medlemmer. I mai skal Bernt Heiberg holde foredrag om arbeidsmetode i store straffesaker. Styret håper og tror at oppslutningen blir stor. 

Styret har vedtatt at Yngre Forsvarere skal jobbe mer rettspolitisk. Nå jobber styret med å støtte oppunder aksjonen for bærekraftig rettshjelpssats; de uttaler seg på sosiale medier og skriver kronikker for å informere og engasjere sine medlemmer.  Yngre Forsvarere har en viktig stemme inn i aksjonen som representanter for nye forsvarere som ønsker å bli lenge i bransjen. 

3)    Forsvarergruppens høstseminar 

Seminaret avholdes 25-27. oktober på Sundvolden. Invitasjon og orienteringsbrev sendes medlemmene ila denne uken. 

4)    Fagkveld og medlemsmøte vår 2024 

Torsdag 11. april avholdt Forsvarergruppen fagkveld og medlemsmøte i Advokatforeningens lokaler. 

Tema for fagkvelden var klausulering av politidokumenter i straffesaker. Politiadvokat Philip Green orienterte om praksisen med klausulering fra påtalesiden. Advokat Bendik Falch-Koslung stilte fra forsvarersiden og orienterte om utfordringene utstrakt bruk av klausulering har for siktede og forsvarere. Det ble en innholdsrik debatt med spørsmål og engasjement fra publikum. 

Forsvarergruppens nestleder Espen Wangberg la frem forslaget til nye vedtekter for Forsvarergruppen. Forslaget skal stemmes over på årsmøtet. 

Forsvarergruppen takker de mange som møtte opp for en hyggelig kveld med faglig påfyll og sosialt samvær. Styret planlegger for flere slike arrangementer i tiden som kommer. 

5)    Streik for rettshjelpssatsen 

Styret opplever utbredt støtte fra sentrale aktører i den pågående streiken for rettshjelpssatsen. Veien videre for streiken ble drøftet, herunder muligheten for streik i Høyesterett. Det ble ikke fattet noen endelig avgjørelse, og vurderingen blir videreført til senere møter. 

6)    Ny leder for lovutvalget for strafferett og straffeprosess 

Berit Reiss-Andersen trer av som leder i lovutvalget for strafferett og straffeprosess 1. juli 2024. Styret drøftet ny leder, som skal velges når kandidater til vervet melder sin interesse. 

7)    Henvendelse fra Tilsynsrådet for Kriminalomsorgen region sørvest om manglende tilgang til varetektsfengslede på brev- og besøksforbud. 

På grunn av tidsnød blir saken behandlet på neste styremøte. 

Neste styremøte settes til onsdag 15. mai kl. 17.00.