Referat fra styremøte 12. februar 2024

Forsvarergruppens styre avholdt styremøte mandag 12. februar 2024 kl. 17:00 i Advokatforeningens lokaler. Agenda for møtet var utstedt på forhånd.

Møtedeltakere:
Mette Yvonne Larsen
Espen Wangberg
Henriette Willix
Petter Sogstad Grannes
Øyvind Sterri
Jon Anders Hasle
Annichen Rye-Holmboe
Berit Reiss-Andersen              Leder for lovutvalget for strafferett og straffeprosess
Sunniva Yde Aksnes               Nestleder i Yngre Forsvarere  

Fraværende:
Kim Brügger Villanger

Sted: Oslo, den 12. februar 2024
Referent: Ida Solberg Thommessen/ Berit Holm
Dok.nr. 2/2024

1. Referat fra forrige styremøte 24. januar 2024 

Ingen bemerkninger.

2. Orienteringssaker 

a) Svar fra POD – oppfølging av årsrapport 2022

Forsvarergruppen sendte 18. oktober 2023 en oppfølging til Politidirektoratets Årsrapport 2022- Arrestforhold. Forsvarergruppen ønsket innsikt i hvordan statistikken føres i de ulike politidistriktene, fordi en ulik praksis kan resultere i en uriktig virkelighetsbeskrivelse. Forsvarergruppen anmodet om oversendelse av eventuelle retningslinjer for hvordan statistikk føres, samt svar på i) hvordan personer som transporteres tilbake til arresten etter et rettsmøte registreres, om det er slik at vedkommende da får to registreringer, eller føres alt under en av hjemlene, og i så fall hvilken og ii) hvordan tid på celle føres når det er avbrudd pga. avhør.

Politidirektoratet har i brev 11. desember 2023 oversendt maler i Excel som brukes av politidistriktene til innrapportering. De har videre svart på spørsmål i) at det kun føres en registrering og at det kun er status som endres, samme hjemmel som beholdes under hele arrestoppholdet. På spørsmål ii) er svaret at det ikke blir avbrudd i totaltiden ved avhør, tiden går under hele arrestoppholdet.

Forsvarergruppen bemerker at oversendte skjemaer er tomme, men tar svaret for øvrig til etterretning og vil be om årsrapport om arrestforhold for 2023. Forsvarergruppen ønsker å jobbe mer målrettet med problematikken rundt U18-saker i tiden som kommer, også rettspolitisk.

b) Oppdatering fra Yngre Forsvarere 

I allmøte den 8. februar 2024 ble det innstilt nytt styre i Yngre Forsvarere, og vedtatt vedtektsendringer.

Følgende kandidater ble innstilt til leder og nestleder i utvalget:

  • Leder: Victoria Westrum
  • Nestleder: Sunniva Yde Aksnes

Følgende kandidater ble innstilt til utvalgsmedlemmer:

  • Thea Ekran Gustavsen
  • Iqra Tahir
  • Jonathan de Lange
  • Thea Jansen
  • Sofie Faye

Det nye styret ble vedtatt av Forsvarergruppen. Forsvarergruppen ønsker styret i Yngre Forsvarere lykke til og ser frem til et godt samarbeid.

Vedtatte vedtektsendringer i Yngre Forsvarere går i korte trekk ut på at forutsatt medlemskap i Forsvarergruppen vil alle som møter, både fysisk og digitalt, på allmøter ha stemmerett. For å sikre kontinuitet i styret vedtas det at utvalgets leder og tre utvalgsmedlemmer velges partallsår, nestleder og to utvalgsmedlemmer velges oddetallsår. Videre skal allmøte avholdes hvert år, og styremøter skal avholdes hver andre måned, så vidt mulig.

3. Forsvarergruppens høstseminar 

Seminaret avholdes 25.-27. oktober på Sundvolden.

Invitasjon og orienteringsbrev sendes medlemmene rett etter påske.

4. Rettshjelpssatsen 

Aksjonsutvalget orienterer om at oppstart av aksjoner vil skje i begynnelsen av mars og det er lagt planer om aksjoner flere steder i landet. Aksjonsutvalget møtes hyppig og det jobbes med mediestrategi og plan.

5. Vedtektsendringer 

Forsvarergruppen utarbeidet forslag til endring i vedtektene. Disse vil fremlegges på medlemsmøte 11. april.

6. Fagdag og medlemsmøte vår 2024 

Det avholdes fagdag, kombinert med medlemsmøte, 11. april 2024 kl. 18 i Advokatforeningens lokaler. Det legges til rette for digital deltakelse.

Temaet for fagdagen er klausulering av politidokumenter. I tillegg vil endringene i Forsvarergruppens vedtekter fremlegges.

Medlemmene vil snart motta invitasjon og mer informasjon om arrangementet.

7. Oppfølging: hjemmel for oppbevaring av speilkopier

Forsvarergruppen mottok en medlemshenvendelse som tar opp problemstillingen om oppbevaring av speilkopier etter at saken er henlagt eller avgjort. Forsvarergruppen har derfor sett nærmere på status for speilkopier og digitale beslag, og kommet til at situasjonen fremstår som uklar både når det gjelder praksis for oppbevaring og hjemmelsbruken.

Forsvarergruppen vil ta opp problemstillingen i kommende møter med både Riksadvokaten og Politidirektoratet.

8. Medlemshenvendelse om manglende varsel til forsvarer ved henleggelse

Problemstillingen om manglende varsel til forsvarer ved henleggelse har gjentatte ganger vært tema for Forsvarergruppen. Forsvarergruppen har tatt opp problemet i tidligere møter med Riksadvokaten og gjennom henvendelser til Politidirektoratet. Gjennom denne korrespondansen kom det frem at Politidirektoratet i samarbeid med politiets IKT-tjenester skulle utvikle en løsning med automatisk varsel til forsvarer dersom saken henlegges. At forsvarere fortsatt opplever å ikke bli varslet om henleggelse tilsier at slik løsning ikke fungerer som den skal.

Forsvarergruppen setter temaet på agendaen for kommende møte med Politidirektoratet og vil i tillegg sende en henvendelse med tilbakemelding om at problemet stadig oppstår.

9. Klausulering

Det er et ønske å jobbe mer målrettet med utfordringene som knytter seg til den utstrakte bruken av klausulering i straffesaker. Det er en viktig problemstilling som Forsvarergruppen har arbeidet mye med de siste årene. Det er Advokatforeningens erfaring at klausulering brukes som hovedregel, og ikke som unntak, i flere politidistrikt.

Forsvarergruppen vil på nytt ta opp problemstillingen i kommende møte med Riksadvokaten og anmode Riksadvokaten om å utrede praksisen for klausulering. I tillegg settes klausulering som tema på Forsvarergruppens fagdag 11. april. Det jobbes videre med å finne hensiktsmessige måter forsvarere praktisk kan angripe dette problemet.

10. Medlemshenvendelse som gjelder politiets rutiner i Altinn

Forsvarergruppen har mottatt en henvendelse som gjelder politiets rutiner med å ikke sette advokatens navn i tittel på dokumenter som oversendes i Altinn. Det bemerkes at særlig for de kontorene som ikke har kontorbistand vil andre advokater på kontoret måtte åpne dokument for å finne riktig adressat, og praksisen har sånn sett en side mot taushetsplikten til politiet.

Forsvarergruppen er i kontakt med Digitaliseringsdirektoratet om utvikling av tjenester i Altinn og vil ta denne tilbakemeldingen videre med dem. I tillegg settes tema på agenda for kommende møte med Politidirektoratet.

Neste styremøte settes til 6. mars 2024 kl. 17.00