Referat fra styremøte 16. juni 2021

Forsvarergruppen hadde styremøte i Oslo den 16. juni 2021

Emne: Styremøte i Forsvarergruppen
Dato: 16. juni 2021

Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Cecilie Nakstad
Bendik Falch-Koslung
Marit Lomundal Sæther
Espen Wangberg
Maria Hessen Jacobsen - På Teams
Petter Sogstad Grannes
Halvard Helle – leder Høringsutvalget
Fride Wirak – leder av Yngre forsvarere
Armin Khoshnewiszadeh – Advokatforeningens representant

Kopi: Hovedstyret

Sted: Oslo, den 16. juni 2021 
Referent: Berit Holm
Dok.nr. 5/2021

Styret i Forsvarergruppen holdt møte 16. juni 2021. Agenda var utsendt forutfor styremøtet.

Styret ønsker først å gratulere Bendik Falch-Koslung med verv som vararepresentant i Gjenopptakelseskommisjonen.

 1. Referat fra forrige styremøte 4. mai 2021
Referatet ble godkjent.

2. Orienteringssaker

a) Brev til Justisdepartementet vedrørende konferansesamtaler mellom forsvarer og siktede med telefontolk
Vi venter fortsatt på svar.

b) Brev til Justisdepartementet vedrørende telefonanrop fra fengselet; «skjult nummer»
Vi venter fortsatt på svar.

c) Henvendelse til Kriminalomsorgsdirektoratet vedrørende IKT-teknologi i kriminalomsorgen
Venter fortsatt på svar.

d) Mandat til nytt Jahre-utvalg
Styret hadde ingen innvendinger til det foreslåtte mandatet til nytt Jahre-utvalg. Det ble bestemt å spille inn to navn fra Forsvarergruppen til å sitte i utvalget da det er viktig å ikke bare vurdere spørsmål knyttet til økonomiske straffesaker, men også fra «alminnelig strafferett».

Armin tilskriver Riksadvokaten.

e) Digitale aktorater uten fysisk oppmøte
Politijuristene hadde i brev til straffesaksaktørene delt sine erfaringer med digitale rettssaker og foreslått at det nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider en egen retningslinje for gjennomføring av digitale straffesaker.

FG har tidligere (se forrige referat), som en av adressatene, tatt henvendelsen til orientering.

Riksadvokaten har i brev orientert om at spørsmålet om det er behov for egne retningslinjer knyttet til rettsmøter uten tilstedeværelse eventuelt vil bli tatt opp i egne samarbeidsmøter med relevante aktører.

Styret tar Riksadvokatens svar til orientering.

f) Høyesterettsdom om varetektsfradrag for ulovlig kroppsvisitasjon

Høyesterett kom i dom av 28. mai 2021 (HR-2021-1155-A) til at gjentatte rutinemessige kroppsvisitasjoner under varetektsfengsling var gjennomført i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). I samsvar med Høyesteretts dommer 5. november 2020, HR-2020-2136-A og HR-2020-2137-A, ble kompensasjon gitt med én dag ekstra varetektsfradrag for to ulovlige kroppsvisitasjoner.

I 2020 ble det anerkjent at den praksis som til da hadde vært gjeldende i norske fengsler med rutinemessig kroppsvisitasjon – full avkledning med inspeksjon av hele kroppen – kunne medføre brudd på EMK artikkel 3. Dette kom blant annet til uttrykk ved at Kriminalomsorgsdirektoratet i september 2020 gjennomførte en praksisendring og fastsatte at kroppsvisitasjon ikke lenger skulle kunne finne sted rutinemessig.

Denne saken gjaldt kroppsvisitasjoner foretatt før praksisendringen. De tre domfelte var kroppsvisitert henholdsvis 140, 129 og 73 ganger. Alle visitasjonene var gjennomført på rent rutinemessig grunnlag – uten det var foretatt noen vurdering knyttet til den enkelte innsatte eller til omstendighetene i det enkelte tilfellet, og heller ikke situasjonen i fengselet. Det forelå da brudd på EMK artikkel 3.

g) Riksadvokaten: Statens vegvesen og bruk av dataverktøy i straffesaker
Ved riksadvokatens brev 20. desember 2019 og 3. april 2020 ble det ble gitt ordre om stans i bruk av rapporter og uttalelser fra Statens vegvesen der det er benyttet ulike dataverktøy til uthenting av informasjon fra kjøretøy.

Statens vegvesen har parallelt med arbeidet utført av påtalemyndigheten i politiet og hos statsadvokatene, foretatt en intern vurdering og fornyet kvalitetssikring av egne interne rutiner for å avhjelpe de mangler som ble avdekket og nevnt i brevene

Riksadvokaten har etter dette og etter en helhetsvurdering kommet til at det nå er forsvarlig å oppheve nevnte pålegg.

h) Bidrag til rettssikkerhetskonferansen 2021
Marius Dietrichson er invitert og har takket ja til å delta på rettssikkerhetskonferansen med et innlegg om medienes påvirkning på utfallet av straffesaker. Konferansen finner sted 6. oktober 2021.

i) Oppsummering av aktørkonferansen 31. mai 2021
Konferansen skulle vært avholdt i fjor, men måtte utsettes på grunn av pandemien. Bakgrunnen for konferansen var forslaget til nasjonale retningslinjer for straffesaksbehandlingen i lagmannsrettene som ble lagt frem 13. januar 2020. Borgarting lagmannsrett har besluttet å implementere disse retningslinjene.

Oppsummering fra konferansen vedlegges referatet.

j) Referat fra kontaktutvalgsmøte i Oslo tingrett 19. mai 2021
Marius Dietrichson møtte i Oslo tingretts kontaktutvalgsmøte. Fra referatet gjengis:

«Status Covid 19 – avvikling av rutiner. Det vil nå gjøres endringer i rutinene. Ordningen med medforsvarer blir avviklet etter sommeren. Regner da med at de fleste er vaksinerte. Det vil blir foretatt dialog med aktørene ang. bruk av digitale løsninger for vitner o.l. Det er innkjøpt mye dyrt utstyr i tingretten. Det er et ønske at dette kan benyttes også senere.

Både politiet og forsvarerne sa de var veldig fornøyde med måten Oslo tingrett har behandlet utfordringene med pandemien. Oslo tingrett er også veldig fornøyde med samarbeidet med aktørene.

Forsvarerne er litt skeptiske til bruk av videoavhør av vitner. Også viktig at det tenkes på at forsvarer skal ha samtale med klientene før rettsmøtene. Derfor viktig at tolkene møter fysisk.»

k) Statistikk og saksutvikling i Oslo tingrett i 2020
Styret tar oversendt statistikk om saksavviklingen i Oslo tingrett til orientering.

l) Henvendelser vedrørende masterstipend/oppgaver
Marius Dietrichson og Maria Hessen Jacobsen har mottatt henvendelser fra et par studenter. Armin tar kontakt med disse.

m) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag om skjerpet straff ved flere grove integritetskrenkelser.
Representantforslaget fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Sylvi Listhaug om skjerpet straff ved flere grove integritetskrenkelser. Forslaget fikk ikke støtte fra et flertall i Stortinget ved første behandling.

Men selv om forslaget ble avvist nå, er det ikke sikkert det vil skje neste gang.

Forsvarergruppen har merket seg – og beklager at - Justiskomiteens medlemmer fra Høyre støttet intensjonen i representantforslaget, men grunnet Granavolden-erklæringen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti hvor det er enighet om å ikke gjøre endringer i maksstraffen i inneværende stortingsperiode, allikevel ikke kunne støtte forslaget.

Forsvarergruppen har også merket seg – og beklager at – heller ikke opposisjon partiene i justiskomiteen (AP, SP og SV), og som faktisk utgjør et flertall i komiteen, heller ikke vil avvise intensjonen i forslaget – selv om heller ikke de nå vil støtte det.

n) Referat fra møte i Yngre forsvarere
Fride Wirak (leder) går over til stilling i politiet, mens Didrik Beck Rodarte (nestleder) begynner som dommerfullmektig. Det må derfor ved et fremtidig møte velges ny leder og nestleder etter innstilling fra Yngre forsvareres styre eller generalforsamling.

Ellers opplyses at fullmektighåndboken gjennomgår siste korrektur. Endelig håndbok er ventelig ferdig over sommeren. Forsvarergruppens styre mente det ville være fint om håndboken også kom som trykksak, eventuelt som en bok. Forsvarergruppen har sagt seg villig til å betale et bidrag, og bidra til at det søkes om støtte fra relevante legater.

3. Sundvolden 2021
Høstseminaret er lagt til 22. – 24. oktober 2021.  Det er sendt ut en e-post til medlemmene om at det er nesten ingen plasser igjen.

4. Politidirektoratets retningslinjer for HMS i store straffesaker
I Politidirektoratets nye retningslinjer for HMS i store straffesaker er det oppgitt at «når rettsaken varer 5 eller flere dager eller saken har flere enn fire tiltalte (saken varer i en uke med en rettsfri dag)», kan det oppnevnes to aktorer. Dette gjelder også med tanke på innholdet i sakene eller saker med høyt medietrykk.

Det kan være problematisk hvis påtalemyndigheten skal kunne stille med to aktorer, mens det samtidig ikke oppnevnes to forsvarere. Når det gjelder HMS delen av forslaget, må den være vel så relevant for forsvarere.

Den nye regelen er imidlertid oppgitt å være en «hovedregel». Det avventes derfor noe med å se hvordan retningslinjene anvendes i praksis før styret eventuelt foretar seg noe ytterligere i saken. Den enkelte forsvarer, i den enkelte sak, oppfordres til selv å søke om medforsvarer der dette er aktuelt.

5. Forsvarers deltakelse på Advokatenes fagdager
Det er opplyst at det skal ha vært en noe laber deltakelse blant forsvarere på Advokatenes fagdager. Styret var usikre på om det er riktig og hva dette i så fall skyldtes, men pekte på at det kanskje er på grunn av at det finner sted på dagtid på en hverdag hvor mange forsvarere er i retten, og at mange forsvarere dekker store deler av kravet til etterutdanningstimer gjennom deltakelse på Forsvarergruppens høstseminar.

7. Varsel til forsvarer når klient flyttes til nytt fengsel
Medlemmer opplever at de ofte ikke varsel når klienten flyttes fra et fengsel til et annet. Dette er svært uheldig da det i verste fall kan føre til at man møter opp i feil fengsel ved klientbesøk. Forsvarergruppen vil sende et brev til Kriminalomsorgsdirektoratet med anmodning om at forsvarer blir orientert når klient blir overført til et annet fengsel.

8. Gjenoppnevning som fast forsvarer/bistandsadvokat
Forsvarergruppen har mottatt henvendelse fra bistandsadvokatene om man skal sende et omforent brev til Domstolsadministrasjonen/Justisdepartementet om hvordan regel om gjenoppnevning av forsvarer/bistandsadvokat skal tolkes – med tanke på forlengelse av vervene.

I henhold til forskrift om faste forsvarere og bistandsadvokater § 2 kan man bare oppnevnes for to perioder. Gjenoppnevning utover dette kan bare skje når særlige grunner tilsier det. Det er vilkåret om «særlige grunner» som bistandsadvokatene oppfatter som uklart. Forsvarergruppen mener det ikke er hensiktsmessig å slutte seg til dette eller å forfølge dette videre. Etter FGs oppfatning er det ikke unaturlig at vervinnehaver viker sete etter to fulle perioder. Det er mange gode advokater som venter på tur.

Armin orienterer bistandsadvokatutvalget.

8. Eventuelt

a) Besøk og omvisning i sentralarresten
Styret var 7. juni 2021 på besøk og omvisning i sentralarresten. Bakgrunnen for besøket var Forsvarergruppens korrespondanse med Oslo politidistrikt om mindreårige i arrest. Besøk var informativt og konstruktivt. Styret sender et oppfølgingsbrev hvor vi kommer med forbedringsforslag: mindre glatte celler, informasjon til arrestanter om isolasjonsskader, informasjon til arrestanter om barnevernvakta, behov for uavhengig samtalepartner med taushetsplikt, samt håndholdt telefon som midlertidig løsning før nytt callinganlegg er på plass.

b) Møte med Riksadvokaten
Marius Dietrichson, Cecilie Nakstad og Armin Khoshnewiszadeh var i møte med Riksadvokaten 11. juni 2021. Følgende tema ble diskutert: politiets klausuleringspraksis, påtalepraksis under pandemien, oppfølging av filleristingssakene, isolasjon av mindreårige, samt arbeidet med en løsning for avlesning av beslag etter Saber-dommen.

 

Neste styremøte er mandag 23. august 2021 kl. 17:00 – C. J. Hambros plass.

 

                                            Oslo, den 16. juni 2021
                                  FOR STYREET I FORSVARERGRUPPEN                                                                                                                            Berit Holm
                                                       sekretær