Referat fra styremøte 17. mars 2022

Forsvarergruppen hadde styremøte i Oslo den 17. mars 2022

Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Cecilie Nakstad
Bendik Falch-Koslung
Marit Lommedahl Sæter
Maria Hessen Jacobsen
Espen Wanberg
Jon Anders Hasle
Petter Sogstad Grannes
Armin Khoshnewiszadeh - Advokatforeningens representant
Magnus Torfoss - Leder av Yngre Forsvarere
Berit Reiss-Andersen - Lovutvalgets leder                                

Sted: Oslo, den 17. mars 2022
Referent: Armin Khoshnewiszadeh
Dok.nr. 2/2022

Forsvarergruppen holdt styremøte 17. mars 2022, agenda var utsendt på forhånd.

1. Referat fra forrige styremøtet, 19. januar 2022.
Ingen bemerkninger.

2. Orienteringsmøter.

a) Oppfølgingsbrev til Oslo politidistrikt vedrørende mindreårige i arrest.
Forsvarergruppen har sendt et brev til Oslo politidistrikt foranlediget av at 21 mindreårige satt på celle utover 24 timer i 2020, samt konkrete innspill å forbedre forholdene for mindreårige i sentralarrest.

Svar avventes.

b)Brev til Riksadvokaten vedrørende forholdet mellom bøtesatser og den subsidiære fengselsstraffen.
Styret har tilskrevet Riksadvokaten i brev av 6. september om utregningen av den subsidiære fengselsstraffen. Det kan se ut til at bøtene gitt av politiet over tid har økt, formodentlig blant annet av den grunn at lønnsnivået og betalingsevnen i samfunnet har økt, samtidig som beregningen av den subsidiære fengselsstraffen (omregningsnøkkelen) har stått stille: 1 subsidiær dag fengsel pr. påbegynt kr 500 i bot for forhold som gjelder ordensforstyrrelser, våpen og narkotika. Dette betyr at man på grunnlag av det samme lovbrudd stadig må sitte lenger i fengsel hvis man ikke har betalingsevne.

Svar avventes.

For øvrig er styret kjent med at denne problemstillingen skal behandles av Høyesterett, og ber derfor medlemmer sende inn relevant rettspraksis. Disse kan rettes til Armin Khoshnewiszadeh på .

c) Brev til Kriminalomsorgsdirektoratet vedrørende mobilavtaler for innsatt på lavsikkerhet og kriminalomsorgens undersøkelsespraksis.
Styret har i brev av 18. november 2021 bedt Kriminalomsorgsdirektoratet om å redegjøre for lovhjemmel og praksis i landets fengsler vedrørende undersøkelse av mobilen til innsatte på lavsikkerhet i forbindelse med permisjoner og lignende, herunder gjennomgang av innsattes korrespondanse og sikring mot innsyn i taushetsbelagt korrespondanse.

Svar avventes.

d) Oppgradering av telefonsystemet i sentralarresten i Oslo politidistrikt.
I brev av 16. februar 2022 skriver Oslo politidistrikt at telefonsystemet på cellene skal oppgraderes. Dagens analoge system skal byttes ut med et digitalt system. Det har i 2021 blitt gjennomført en test av dette i én celle i sentralarresten, som har vist seg å gi tilfredsstillende effekt. Det opplyses om at det fortsatt være dårlig samtalekvalitet dersom klientene oppholder seg langt fra mikrofonen, men problemer med akustikk og bakgrunnsstøy skal nå bli eliminert.

Forsvarergruppen har over flere år, på anmodning fra våre medlemmer, bedt Oslo politidistrikt om å utbedre samtalekvaliteten til telefonsystemet i sentralarresten, og er fornøyd med at hele systemet nå skal oppgraderes.

e) Brev til Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende manglende hjemmel for isolasjonsfradrag for domfelte.
Styret anmoder i brev av 22. februar 2022 Justis- og beredskapsdepartementet om å foreslå en hjemmel som gir kriminalomsorgen kompetanse til å gi soningsfradrag til innsatte som har vært underlagt isolasjon under ordinær soning. Bakgrunnen for henvendelsen er at siktede som har vært underlagt fullstendig isolasjon i politiarrest og i varetekt gis fradrag i straffen når dom avsies, jf. strl. § 83 annet ledd annen og tredje setning. Imidlertid finnes ingen tilsvarende hjemmel for fradrag i soningstid for innsatte som under ordinær soning, altså etter dom, har blitt utsatt for isolasjon. Forsvarergruppen mener fraværet av en hjemmel for å gi soningsfradrag til domfelte som har vært underlagt isolasjon ikke er saklig begrunnet.

I brev av 17. mars 2022 skriver departementet de vil vurdere innspillet i den videre utviklingen av regelverket.

Etter behandling i Advokatforeningens isolasjonsgruppe, er det nå sendt søksmålsvarsel i en sak som omhandler denne problemstillingen. Les Advokatbladets omtale av saken her: https://www.advokatbladet.no/isolasjon-isolasjonsgruppen/varsler-soksmal-mot-staten-etter-korona-isolering-i-halden-fengsel/176256

f) Brev til Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende forslag til endringer av salærforskriften § 11.
Styret har tilskrevet Justis- og beredskapsdepartementet i brev av 11. mars 2022 og anmodet at det inntas et nytt ledd i salærforskriften § 11 hvor salærfastsettende myndighet gis mulighet til skjønnsmessig godtgjøring for vesentlige endringer i antall rettsdager eller ved bortfall av saken, og hvor bortfallet finner sted med mer enn tre dager før rettsmøtet. Salærforskriften § 11 bygger på en absolutt forutsetning om at bortfallet skjer tre virkedager eller færre før møtets første dag, for at det skal ytes godtgjøring for planlagte dager i retten. I større saker vil denne ordningen slå uheldig ut da det for advokaten i slike tilfeller ofte være vanskelig å fylle alle de bortfalte rettsdagene med annet arbeid.

Svar avventes.

g) Brev til Borgarting lagmannsrett vedrørende vaktordning i lagmannsretten.

Styret har tilskrevet Borgarting lagmannsrett i brev av 21. mars 2022. Forsvarergruppen har erfart at Borgarting lagmannsrett ved flere anledninger, på dagen, har behandlet anke fra påtalemyndigheten over avslag på begjæring om oppsettende virkning i internering- eller fengslingssak etter kontortid og uten noen form for kontradiksjon.

Forsvarergruppen er ikke kjent med at det finnes en vaktordning i Borgarting lagmannsrett som gir borgeren, utlendingen eller den siktede, samme adgang som politi og påtalemyndighet til umiddelbar behandling av saken. Forsvarergruppen etterspør derfor informasjon vedrørende lagmannsrettens praksis i de ovennevnte sakstypene, samt informasjon om hvordan forsvarer/prosessfullmektig bør henvende seg til retten for å få en umiddelbar vurdering av tingrettens beslutning om oppsettende virkning.

Svar avventes.

h) Ekspertutvalg om politiets bruk av maktmidler.

Styreleder, Marius Dietrichson, er oppnevnt som medlem av et nytt ekspertutvalg, som ser nærmere på politiets bruk av maktmidler. Politiets maktmidler ble sist utredet gjennom NOU’en «Politi og bevæpning» i 2017. Ekspertutvalget skal begynne arbeidet sitt i februar/mars og levere sin rapport i 2022.

Mandatet til ekspertutvalget finnes her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skal-se-pa-politiets-bruk-av-maktmidler/id2901047/

Om Forsvarergruppens medlemmer skulle ha innspill til dette arbeidet, kan de rettes til Armin Khoshnewiszadeh på .

 i) Dialog med Norges institusjon for menneskerettigheter.
Saken utsettes til neste styremøte.

 j) Klagefristen til EMD kuttes fra seks til fire måneder.
Fra 1. februar 2022 kuttes klagefristen fra seks til fire måneder for å inngi klage til EMD etter at saken er endelig avgjort i nasjonale domstoler. Den nye klagefristen gjelder for saker hvor den endelige nasjonale avgjørelsen foreligger på eller etter 1. februar 2022.

k) Strafferettsstipend lansert.
Det er nå lansert en ordning med stipend og skriveplass til studenter som skal skrive masteroppgave om strafferett, straffeprosess eller straffegjennomføringsrett. Stipendet gis til 1-2 studenter pr. semester. En del av tilbudet til Gorsvarergruppen, er at vi ordner kontorplass. Medlemmer av FG som vil kunne tilby kontorplass, bes melde fra om dette til FG. For kandidater som skal skrive masteroppgaven høsten 2022 vil det gis skriveplass hos Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson og hos Matrix Advokater. Fristen for å søke er 10. april 2022.

l) Orientering fra Yngre forsvarere.

Yngre forsvarere har siden sist møte hatt allmøte hvor det er valgt et nytt styre. Styret består nå av følgende medlemmer:

  • Magnus Torfoss, Advokatfirmaet Hasle (leder)
  • Andreas Seehusen Karlsbakk, Elden Advokatfirma (nestleder)
  • Jakob Ulmo, Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson
  • Jasmin Gheshlaghi, Advokatfirmaet Wiig & Co
  • Vilde Havrevold, Fend Advokatfirma
  • Maren Larsen Borgan, Elden Advokatfirma
  • Rikke de Vibe, Advokatfirmaet de Vibe

Det nye styret planlegger å fortsette med jevnlige faglige seminarer, og sosiale sammenkomster. Det planlegges også å videreutvikle fullmektighåndboken.

3) Forsvarergruppens høstseminar
Høstseminaret er berammet til 21. – 23. oktober 2022 og forberedelsene er i gang.

Vi retter derfor en henvendelse til medlemmene – over hele landet – om innspill til temaer og eventuelt også foredragsholdere. Så oppfordringen er: ta kontakt!

Alle arbeidsgivere oppfordres til å dekke kostnader til høstseminaret for sine fullmektiger. Dette er viktig, både med tanke på den enkelte fullmektigens etterutdanning, men og for å bidra til en sterk og samlet forsvarerstand.

Styret diskuterte om det er ønskelig med bordplassering enten til middagen på fredag eller lørdag. Det ble ikke fattet en avgjørelse i saken. Spørsmålet utsettes til et senere styremøte.

4) Eventuelt

a) Systematiske feil i politiets håndtering av tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker
I brev av 9. april 2021 presiserte riksadvokaten rammene for politiets tvangsmiddelbruk. I en påfølgende undersøkelse har det vist seg at politiet har gjort systematiske feil i håndtering av tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker før føringene av 9. april 2021. Det dreier seg i hovedsak om gjennomføring av ransakelse eller kroppslig undersøkelse når det kun foreligger mistanke om ruspåvirkning.

Både riksadvokaten og Norges institusjon for menneskerettigheter har pekt på oppreisning for uberettiget forfølgning som en aktuell reparasjonsmekanisme, jf. strpl. § 447 annet ledd.

Vi oppfordrer Forsvarergruppens medlemmer til å fremme oppreisningskrav overfor Statens sivilrettsforvaltning på vegne av klienter som har blitt utsatt for urettmessig tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker.

Vedlagt følger en mal for hvordan et slikt oppreisningskrav kan se ut. Se vedlegg nederst på siden

b) Rapport fra hurtigbehandlingsprosjektet i Oslo tingrett for 2021
Oslo tingretts hurtigbehandlingsprosjekt har mål om rask irreteføring av saker med et klart og oversiktlig bevisbilde hvor det foreligger unndragelsesfare, og hvor det er aktuelt med en ubetinget fengselsstraff og varetektsfengsling før hovedforhandling.

Til orientering for medlemmene gjengis fra rapporten for 2021 s. 14:

«Slik vi vurderer det var prosjektet svært vellykket frem til mars2020. Da samfunnet ble stengt ned, og det ble innført strenge innreiserestriksjoner forsvant målgruppen for prosjektet nesten helt. Det gir derfor lite mening å sammenligne tall for 2021med tall fra tidligere år.

I det Norge har bedre økonomiske forutsetninger til å håndtere de økonomiske konsekvensene av pandemien enn alle andre land i Europa, er det sannsynlig at vi vil se økt innreise til Norge, med påfølgende økning i brudd på utlendingsloven, mobil vinningskriminalitet mv utover i 2022. Det er viktig at domstolene og politiet har ressurser til å håndtere dette. Med dagens fortsatt vanskelige økonomiske situasjon for domstolene vil det ikke være mulig for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett å få gjennomførtprosjektet uten videreføring av ekstra tilskudd. Det samme gjelder for Oslo politidistrikt.

Ordningen med at alle koronarelaterte lovbrudd, så sant det er mulig, skal gå i Hurtigsporet anses som vellykket. Det har ført til en rask reaksjon på disse lovbruddene noe som av allmennpreventive grunner har vært ønskelig»

c) Mindreåriges rett til forsvarer – behov for lovendring
På sist styremøte ble det besluttet å tilskrive departementet om at det bør fremgå av enten straffeprosessloven § 96 og/eller § 100 at mistenkte under 18 år skal ha oppnevnt forsvarer på ethvert trinn av saken, herunder under avhør.

Styret har blitt kjent med at Sivilombudet i brev har bedt om departementets vurdering om behov for tiltak som sikrer at mindreårige som er pågrepet av politiet, ikke avhøres uten bistand av en offentlig oppnevnt forsvarer. Ettersom departementets svar er ventet snarlig, avventes dette før eventuelt brev sendes.

Etter at departementets svar foreligger vil det, fra Forsvarergruppens side, bli vurdert å sende brev til landets politidistrikter og oppfordre om at forsvarer alltid oppnevnes i medhold av strpl. § 100 annet ledd hvor mindreårig skal avhøres.

 

            Neste styremøte:
            Onsdag 26. april 2022 kl. 17:00
            C.
J. Hambros plass 5

                                                   Oslo, den 18. mars 2022
                                      FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
                                                             Berit Holm
                                                             Sekretær