Referat fra styremøte 18. april 2023

Forsvarergruppens styre hadde styremøte 18. april 2023

Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Cecilie Nakstad
Marit Lomundal Sæther
Espen Wangberg
Petter Sogstad Grannes
Berit Reiss-Andersen - Leder for Louvutvalget for strafferett og straffeprosess
Magnus Torfoss  - Leder  for Yngre forsvarere
Martin Kaasgaard Nielsen - Advokatforeningens

Kopi:
Jon Anders Hasle - På Teams 
Kim Brügger Villanger - På Teams
Annichen Rye-Holmboe - På Teams

Sted: Oslo, den 18. april 2023
Referent: Elisa Bogaard Vangen/ Berit Holm
Dok.nr. 4/2023

Forsvarergruppens styre avholdt styremøte mandag 14. mars 2023 kl. 17:00 i Advokatforeningens lokaler. Agenda for møtet var utsendt på forhånd.

1. Referat for forrige styremøte 14. mars 2023.
Ingen bemerkninger.

2. Orienteringssaker
a) Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet om forvaring av barn
Forsvarergruppen sendte 20. desember 2022 en henvendelse til Justis- og beredskapsdepartementet der FG uttrykte bekymring over manglende barnesakkyndig kompetanse i forvaringssaker med mindreårige, at det der ble brukt verktøy utviklet for voksne, i tillegg til at FG mer overordnet var bekymret over bruken, og i særdeleshet den økte bruken, av forvaring som straffereaksjon overfor barn.

Justis- og beredskapsdepartementet svarte 03. mars 2023. Departementet viser i sitt svar til at det allerede stilles strenge krav til kompetanse for sakkyndige som skal foreta rettspsykiatriske vurderinger i alvorlige straffesaker som gjelder barn. Videre viser departementet til at forvaring i liten grad benyttes overfor mindreårige, og uttaler at de vil følge med på den internasjonale utviklingen.

Styret bemerker at barn ikke bør dømmes til forvaring, og er kritiske til at det tilrettelegges for forvaring av barn. 

Brevet fra Justisdepartementet er vedlagt referatet, sammen med departementets svar til Barneombudet og Forsvarergruppen sin henvendelse.

 b) Brev til Riksadvokaten og DRK
I brev datert 17. februar 2023 fra Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) til Riksadvokaten, fremkommer det at «DRK ønsker å unnta utvalgte erklæringer fra kontrollen der denne ikke synes å ha praktiske konsekvenser». Vi er kopiadressat.

Forsvarergruppen har i brev til Riksadvokaten og DRK, datert 21.03.23, kommet med bemerkninger til to av DRKs konkrete forslag. Dette gjelder i) saker fra kriminalomsorgen hvor oppdragsgiver ikke er retten, og ii) DRKs forslag om å bare sende inn erklæringer fra barnehusene i de tilfellene der det skal tas ut tiltale, og det aktuelle barnehuset har intern kvalitetskontroll. Forsvarergruppen presiserer her at behovet for uavhengig kontroll fortsatt kan være til stede i slike saker.

Brevet er vedlagt referatet, sammen med brevet fra DRK til Riksadvokaten. 

 c) Brev til POD om massevisitasjoner.
Politiet har i løpet av våren 2023 gjennomført flere massevisitasjoner med hjemmel i politiloven § 7 a. Forsvarergruppen mener at dagens regelverk ikke gir grunnlag for den type massevisitasjoner som har blitt gjennomført.

På denne bakgrunn har Forsvarergruppen sendt et brev til Politidirektoratet, hvor POD bes om å vurdere dagens praksis med massevisitasjoner etter politiloven § 7 a, med de begrensninger som følger av Norges menneskerettslige forpliktelser. Beslutninger om massevisitasjoner kan ikke være avhengig av det enkelte politidistrikts praksis.

Brevet er vedlagt referatet.

 d) Møte med Sivilrettsforvaltningen.
Forsvarergruppen skal møte med Sivilrettsforvaltningen 26.mai. Forsvarergruppen vil da ta opp aktuelle tema. Det vil dreie seg om generelle problemstillinger knyttet til enkeltpersoners rettssikkerhet, som for eksempel dagens praksis for erstatning for uberettiget straffeforfølgelse, men også om forsvarernes møter med sivilrettsforvaltningen; saksbehandlingen.

Styret takker for gode innspill fra Forsvarergruppens medlemmer så langt, og oppfordrer medlemmene til å sende flere innspill i forkant av møtet. 

 e) Referat fra Yngre forsvarere
Magnus Torfoss, leder av Yngre forsvarere, redegjorde for gruppens arbeid. Siden sist møte er det avholdt et foredrag om parts- og vitneavhør ved Bendik Falch-Koslung. Det planlegges ytterligere 3 faglige seminarer før sommeren, ny omvisning i Oslo fengsel samt en sommeravslutning.

Yngre forsvarere er i dialog med JUS om samarbeid med Tilsynsrådet og effektivisering av bevillingsordningen, samt etablering av nytt kurs i strafferett. JUS ønsker å lage et introduksjonskurs i strafferett for nye fullmektiger i samarbeid med Yngre forsvarere.  

3)  Forsvarergruppens høstseminar
Seminaret er fastsatt til 20. – 22. Oktober 2023 på Sundvolden.

Påmelding til seminaret pågår nå, og du kan melde deg på elektronisk på Advokatforeningens nettside – eller direkte til .

4) Henvendelse om mangelfull bistand til innsatte i Ringerike fengsel
Styret har mottatt en medlemshenvendelse om at Ringerike fengsel ikke vil bidra i de innsattes ønsker om advokatkontakt som gir seg utslag i at fengslet ikke sender advokatbytteskjemaer og samtykke til kontorforretning per e-post til forsvarere, men krever at klienten sender slike henvendelser selv per post.

Praksisen er problematisk ikke bare fordi innsatte bare kan kjøpe frimerker på en bestemt ukedag. Men også fordi fengslet plikter å fasilitere kontakt med innsattes eneste uavhengige representant, advokaten.

Styret vil sende et brev til KDI der det bes om at denne praksisen ryddes opp i, slik at de innsatte får reell adgang til fritt forsvarervalg og nødvendig bistand fra fengselet.

 5)  Forespørsel om møte med Justismuseet.
Justismuseet er Norges nasjonale museum for politi, rettsvesen og kriminalomsorg. Museet har til formål å synliggjøre hvordan lov og rett alltid har vært, og alltid vil være, nødvendig for at et samfunn skal kunne fungere. En av museets oppgaver er å formidle rettsstatens grunnverdier.

I forbindelse med utarbeidelse av ny strategiplan for Justismuseet har de bedt om et møte med Forsvarergruppen i løpet av våren. Formålet med møtet vil være å få et bredere perspektiv på den norske rettsstaten, for å videreutvikle museet og bidra til kritisk refleksjon.

Marit Lomundal Sæther stiller i Trondheim som representant for Forsvarergruppen.

6) Eventuelt

 a) Særuttalelse fra Forsvarergruppen
Advokatforeningen innga 13. april et høringssvar til NOU 2022:21 – Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten. Som en følge av interne uenigheter knyttet til hvordan Advokatforeningen skulle stille seg til forslaget om ny voldtekts-bestemmelse (lovforslagets § 294 bokstav b), ble det ikke tatt stilling til hvordan denne bestemmelsen burde utformes i Advokatforeningens endelige høringssvar.

I avtalen som forente Forsvarergruppen og Advokatforeningen i 2012, ble Forsvarergruppen gitt en eksplisitt adgang til å avgi egen høringsuttalelse hvis det skulle oppstå uenighet om hva slags innhold en høringsuttalelse skal ha.

På styremøtet ble det besluttet at Forsvarergruppen skulle avgi slik særuttalelse. Avgjørelsen ble grundig behandlet av styret, og det ble vektlagt at vi i Advokatforeningen må søke å stå samlet som en enhet og at denne særskilte adgang, krevde særlige grunner. Det avgjørende for vurderingen var at spørsmålet om utformingen av ny voldtektsbestemmelse er svært viktig i et rettssikkerhetsperspektiv, og at den varslede saksbehandlingsprosedyre i denne sak, ikke var fulgt. Adgangen til å avgi særuttalelse etter Forsvarergruppens vedtekter har aldri tidligere vært brukt, men det er styrets syn at adgangen til særuttalelse ville ha liten verdi om vi ikke kunne benytte den i denne saken.

Forsvarergruppens særuttalelse er vedlagt referatet.

b) Henvendelse i tilknytning til forhåndsberamming
Styret har mottatt en medlemshenvendelse om utfordringer knyttet til domstolenes utstrakte bruk av forhåndsberamming. Det virker som at domstolene i stor grad forhåndsberammer straffesaker, selv om det er usikkert om sakene vil slippe inn til behandling. Det innebærer at forsvarere må takke nei til oppdrag for den perioden de har forhåndsberammede saker, og da risikerer å stå uten arbeid i det tilfelle at sakene ikke blir noe av likevel.  Dette er særlig aktuelt når det når det dreier seg om forhåndsberamming av større straffesaker.

Styret bemerker at det er problematisk at det forhåndsberammes for lagmannsretten i saker hvor det ikke finnes dom fra tingretten. En slik praksis skaper svært lite forutberegnelighet for advokatene.

Forsvarergruppen vil sende et brev til DA der domstolene bes være varsomme med sin bruk av forhåndsberammelser, og hvor det understrekes at det oppstår et kompensasjonsbehov når forhåndsberammede saker bortfaller.

Neste styremøte er berammet til:
15. mai 2023 kl. 17:00

Med vennlig hilsen
STYRET I FORSVARERGRUPPEN